UPB – Zadanie 0

Úlohou tohto zadania je vytvoriť návrh infraštruktúry a potrebných komponentov pre vybraný systém (aplikáciu). Konkrétny systém ktorý použijete pri návrhu si vyberiete z AIS. Následne každý člen tímu vykoná analýzu existujúcich zraniteľností pre vybraný komponent systému (napr. pre používaný OS v systéme, webový server, databázu, sieťové komponenty, atď.)

Úlohy:

1. Analyzujte vybraný systém

2. Navrhnite na základe analýzy vhodnú infraštruktúru

3. Vytvorte jednoduchý diagram pre zadaný systém.

4. Definujte služby ktoré bude systém vykonávať

5. Pokúste sa nájsť (identifikovať zraniteľnosti) pre vybrané komponenty, alebo služby ktoré systém ponúka (každý člen tímu aspoň pre jeden komponent systému)

Pri riešení zadania využite informácie dostupné z prednášky, z odporúčanej literatúry a tiež z internetových zdrojov.

Dôležité: Do AIS sa v stanovenom termíne (miesto odovzdania s názvom “Zadanie 0”) odovzdáva PDF súbor (popr. word dokument) ktorý bude obsahovať výstupy z jednotlivých zadaných úloh (analýza vybraného systému, návrh infraštruktúry a slovný popis komponentov a aj ponúkaných služieb, zistené zraniteľnosti pre vybrané komponenty). K zraniteľnostiam je potrebné popísať o akú zraniteľnosť ide, jej popis, ako je zneužiteľná a zdroj kde je zraniteľnosť zverejnená na internete. Nedodržanie pokynov môže viesť k tomu, že zadanie nebude akceptované. V prípade neodovzdania, zistení plagiátorstva, nebude udelený zápočet.