Tímový projekt

Aktuality
O predmete
Podmienky
Prednášky
Témy vedené v minulosti
Návrhy tém

Tímový projekt (dokument aj prílohy) sa odovzdávajú do AIS (viac info v príslušnej sekcii). Termín na odovzdanie dokumentácie do AIS je: utorok 16.6.2020, do 23:59.

Po odovzdaní práce každý tím vypracuje posudok na riešenie iného tímu (viac info v príslušnej sekcii) podľa zoznamu, ktorý sa rozpošle jednotlivým zástupcom a vedúcim tímov dňa 17.6.2020. Čas na vypracovanie oponentských posudkov bude do 22.6.2020, do 23:59. Posudky sa budú odovzdávať cez mail: eugen.antal (at) stuba.sk.

Záverom tímového projektu je obhajoba dosiahnutých výsledkov. Na základe opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 bola forma obhajoby TP zmenená. Namiesto prezentácie je potrebné vytvoriť propagačné video, v ktorom by boli zhrnuté výsledky projektu. Propagačné videá sa odovzdávajú cez google disk. Z každého tímu sa zvolí jeden zástupca tímu, ktorý mailom kontaktuje E. Antala (eugen.antal (at) stuba.sk) a následne sa osobne dohodnú o postupe. Termín je utorok 16.6.2020, do 23:59.

Už je pripravený priečinok na google disk (dostupný len cez školský GSuite). Je to sprístupnené cez adresu: https://drive.google.com/drive/folders/1h9g5N3bN2g_Hcm7CmeYWqKqsOzFP1tkf?usp=sharing

Na uvedenom mieste budú zdieľané všetky práce, videá aj posudky.

Ohľadne propagačného videa:
– Na hore uvedenom URL je dokument/pomôcka (Ako_nahrat_video.pdf – od V. Hromadu).
– Dĺžka videa: od 10 min. do maximálne 15 min.
– Kvalita videa: minimálne 720p, pripadne môže byť až 1080p.
– Formát: mp4, avi, mkv.
– Obsah:
— Malo by to byť formou komentovanej prezentácie/video ukážok. V prípade softvérového produktu aj krátka demonštrácia s komentárom.
— Mali by sa študenti na začiatku predstaviť (predstavenie tímu), rovnako aj tému TP.
— Čo bolo cieľom/úlohou práce.
— Aké technológie/zdroje/materiály použili.
— Najpodstatnejšie informácie, čo sa o danej téme vie – prehľad už existujúcich riešení.
— Dosiahnuté ciele. Vyhodnotenie výsledkov.

Celkové hodnotenie tímov potom určuje pedagogický vedúci na základe práce počas semestra, web stránky, kvality dokumentu a dosiahnutých cieľov. Do hodnotenia sa zaráta aj posudok a propagačné video.

Cieľ predmetu

Tímový projekt má naučiť študentov základom koordinovanej práce v tíme. Cieľom tímu je vytvoriť produkt podľa požiadaviek zákazníka (pedagogického vedúceho projektu), zdokumentovať a odprezentovať výsledok.

Na tímové projekty sa treba prihlásiť podľa aktuálnych tém, ktoré sú zverejnené na tejto stránke. Najprv je potrebné si vytvoriť tým (cca. 5 študentov) a následne osloviť zadávajúcich TP s Vašou ponukou. V prípade, že nie je vypísaný dostatočný počet tém pre doménu, môžete vymyslieť aj vlastnú tému a osloviť pedagogických účiteľov danej domény.

Harmonogram

Na začiatku 1. semestra je potrebné:

 • prihlásiť sa na tému, napísať záväznú ponuku na vypracovanie
 • po obsadení témy vytvoriť web-stránku (linku treba poslať v prvom týždni semestra)

Počas semestra:

 • pravidelne (každý týždeň) konzultovať s vedúcim práce
 • pravidelne písať zápisnice o stretnutiach
 • aktualizovať web-stránku

Na konci 2. semestra je nutné odovzdať:

 • funkčnú a aktuálnu web-stránku
 • dokumentáciu projektu vrátane zápisníc za celé obdobie
 • softvérové riešenie so softvérovou dokumentáciou a používateľskou príručkou
 • prezentáciu projektu

Ponuka

Ponuka obsahuje tieto informácie:

 1. Tím (predstavenie jednotlivých členov; doterajšie skúsenosti, najmä v súvislosti s danou témou – konkrétne, napr. aj vybrané predmety (inž.) štúdia súvisiace s témou; odporúčania, apod.)
 2. Motivácia (prečo chceme túto tému)
 3. Čo môžeme poskytnúť (hrubý návrh, plán projektu. Môže obsahovať aj podrobnosti v prípade, že sú v tíme odborníci pre danú oblasť. Ide vlastne o podrobnejšiu špecifikáciu zadania na základe znalostí z danej problematiky, ak to nie je úplne nová problematika.)
 4. Predpokladané zdroje (najmä alternatívy implementačného prostredia, požiadavky na čas, miestnosti, hardvér, softvér, apod.)
 5. Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu v jednom formulári (dni x hodiny)
 6. Konštruktívne návrhy zmien organizácie predmetu, t.j. zmien tohto dokumentu ako aj samotného zadania spolu s odôvodnením.

Hodnotí sa:

 • formálna stránka: úprava, dodržanie požadovaných náležitostí, štýl písania a pravopisné chyby, jazyková kultúra (ponuka je v slovenčine)
 • zrozumiteľnosť, jasnosť, čitateľnosť a presvedčivosť
 • obsah: preukázanie spôsobilosti tímu riešiť danú tému

Web stránky

Každý tím udržuje www prezentáciu stavu projektu. WWW stránka obsahuje základné a aktuálne informácie o stave projektu a dokumentáciu v elektronickom tvare (jednotka aktualizácie je 1 týždeň). Pro hodnotení sa do úvahy berie najmä aktuálnosť prezentácie stavu projektu a plnenie úlohy komunikačného prostriedku (v rámci tímu ako aj prezentácia tímu navonok).

Zápisnice

Z každého stretnutia tím vypracuje zápis. Tieto zápisy tvoria súčasť dokumentácie. Úroveň zápisov sa hodnotí v rámci dokumentácie (časť Riadenie). Zápis musí obsahovať základné údaje o stretnutí (kedy bolo stretnutie, kto sa na ňom zúčastnil, kto vypracoval zápis) a podrobné informácie z priebehu stretnutia. Každý zápis musí obsahovať stanovenie úloh a tiež zhodnotenie splnenia úloh určených na predchádzajúcom stretnutí (samozrejme okrem prvého zápisu).

Zápisnice musia byť zverejnené na web stránke minimálne jeden deň pred nasledovným stretnutím tímu.

Teória zápisníc:

 • Zápisy z porád sú dôležitým dokladom, a preto ich obsahu i forme treba venovať náležitú pozornosť predovšetkým preto, že v zápisoch z porád sa uvádzajú úlohy, termíny a pracovníci zodpovední za ich plnenie.
 • Zápis sa má vyhotoviť čo najskôr, najlepšie hneď po porade.
 • Najviac používaný druh zápisov je stručný zápis. Používa sa na zapisovanie pravidelných interných porád. Obsahuje okrem bežných údajov i výsledok rokovania, uložené úlohy, mená zodpovedných pracovníkov a termíny na ich plnenie. Na ľavej strane sa prehľadne pod samotnou úlohou uvádzajú zodpovední pravcovníci, na pravej strane termíny, čo umožňuje lepšiu orientáciu v zápise.
 • Podrobnejší (širší) zápis má v podstate rovnakú úpravu ako stručný zápis, ale uvádzajú sa v ňom krátke obsahy referátov, diskusných príspevkov, mená účastníkov, ktorí tieto referáty a diskusné príspevky predniesli, prípadne sa uvedie doslovné znenie niektorých pripomienok a vyhlásení.
 • Poslednou formou zápisu z porád je doslovný prepis, ktorý sa vyhotovuje iba pri osobitne dôležitých poradách a konferenciách.
 • Zápisnice treba evidovať a vyhodnocovať splnenie stanovených úloh.

Dokumentácia

Projektová dokumentácia musí obsahovať najmä:

 1. oficiálne zadanie
 2. vypracovanú ponuku
 3. ciele riešenia
 4. analýzu problému
 5. informácie o použitých algoritmoch a metódach
 6. dokumentáciu k programom
 7. výsledky a porovnania riešenia so známymi výsledkami
 8. použitú literatúru a zdroje spracovávaných textov

Dokumentácia sa odovzdáva do AIS (do príslušného miesta odovzdania). Za každý tím odovzdáva len jeden študent. Okrem dokumentu sa odovzdávajú aj prílohy (zdrojové kódy, technická dokumentácia, …).

Posudok

Každý tím vypracuje posudok na riešenie iného tímu. Je potrebné zhodnotiť prínosy aj nedostatky projektu.

Posudok by mal mať ideálne najviac 1-2 strany A4, a mal by stručne obsiahnuť tieto body:

 1. Zhodnotenie formálnej úrovne projektu, tzn. úprava, štruktúra textu, gramatika, web-stránka a zápisnice.
 2. Zhodnotenie obsahu dokumentácie: analýza, návrh, popis implementácie.
 3. Zhodnotenie funkčnosti implementácie.
 4. Súhrnné zhodnotenie, silné aj slabé stránky projektu.
 5. Kto posudok vypracoval, koho posudzoval (stačí aj názvy tímov), dátum.

Obhajoba

Záverom tímového projektu je jeho obhajoba. Táto prebieha formou prezentácie a diskusie k práci. Očakáva sa, že do prezentácie TP sa zapájajú všetci študenti v tíme. Prezentácia by mala trvať cca. 15 min. a vystihnúť vykonanú prácu a jej prínosy. Celkové hodnotenie tímov potom určuje pedagogický vedúci s komisiou.

Na základe opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 bola forma obhajoby TP zmenená pre aktuálny semester. Namiesto prezentácie je potrebné vytvoriť propagačné video, v ktorom by boli zhrnuté výsledky projektu. 

Podmienky absolvovania predmetu

Na absolvovanie predmetu sa musia členovia tímu zúčastňovať nasledovných aktivít:

 • povinné prednášky
 • pravidelná a aktívna účasť na stretnutiach tímu
 • aktívna účasť na práci v tíme
 • používanie nástrojov na project management
 • používanie nástrojov na SCM
 • odovzdanie všetkých požadovaných výstupov
 • udržiavanie aktuálnej informácie o stave projektu na WWW
 • obhajoba a prezentácia projektu

Hodnotené výstupy a podiel bodov za jednotlivé aktivity závisí na charaktere projektu a určuje ich pedagogický vedúci po konzultácii s garantom odboru. Bodovo sa hodnotí práca tímu ako celku a aj individuálna práca študenta. Každý študent bude priebežne hodnotený počas semestra a informovaný o hodnotení vedúcim TP.

Prednášky

Počas semestra sa uskutoční niekoľko pozvaných prednášok z rôznych IT firiem. Cieľom je ukázať študentom, ako pracujú tímy v reálnych malých/stredných/veľkých IT firmách. Účasť na prednáškach je povinná! Počet plánovaných prednášok za celý ak. rok: 3-6.

Harmonogram prednášok

Na základe opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 boli prednášky zrušené pre aktuálny semester.

 

1. Systém pre detekciu bezpečnostných incidentov z OS a sieťovej prevádzky

Anotácia tímového projektu:

Úlohou je doplniť a rozšíriť systém pre sledovanie sieťovej komunikácie a vybranych vlastnosti OS o nové funkcionality a metódy detekcie vybraných typov útokov. Systém bol vytvorený v predošlých tímových projektoch a je založený na známych metódach detekcie a využití databázy vzorov útokov. Analyza prebieha na servery nad datami získanymi od ostanych počítačov (sieťové dáta, informácie z OS) Data sa ukladajú a spracovávajú na distribuovanom systéme. Výsledkom analýzy je identifikácia či ide o napadnutie systému.

Úlohy:

 1. Optimalizovať zber a spracovanie a ukladanie dát z klientských počítačov.
 2. Testovanie možnosti využitia existujúcich vzorov sieťových útokov zo známych detekčných systémov.
 3. Analyzovať existujúce a použité metódy a vybrať novú metódu pre detekciu.
 4. Navrhnúť a implementovať nový modul pre detekciu vybraného typu útoku.

Literatúra:

 1. Boulon, J., Konwinski, A., Qi, R., Rabkin, A., Yang, E., & Yang, M. (2008, October). Chukwa, a large-scale monitoring system. In Proceedings of CCA (Vol. 8, pp. 1-5).
 2. Garcia-Teodoro, P., Diaz-Verdejo, J., Maciá-Fernández, G., & Vázquez, E. (2009). Anomaly-based network intrusion detection: Techniques, systems and challenges. computers & security, 28(1-2), 18-28.
 3. Zhang, J., Jones, K., Song, T., Kang, H., & Brown, D. E. (2017, April). Comparing unsupervised learning approaches to detect network intrusion using NetFlow data. In Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS), 2017 (pp. 122-127). IEEE.

Zadávateľ tímového projektu:

Štefan Balogh, stefan.balogh@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

 

2. MDPC kryptosystém nad GF(p)

Anotácia tímového projektu:

Pokrok vo vývoji kvantového počítača má vážne dôsledky aj pre kryptografiu. Je známe, že dostatočne vykonné kvantové počítače budú vedieť efektívne riešiť problém faktorizácie čísla na prvočísla a problém diskrétneho logaritmu. To znamená, že v prípade existencie dostatočne výkonného kvantového počítača by súčasné asymetrické kryptosystémy už neboli bezpečné. Je preto dôležité, pracovať na vývoji nových asymetrických kryptosystémov, ktoré budú odolné voči útokom kvantového počítača, a ktoré by mohli nahradiť súčasné asymetrické kryptosystémy. Na dôležitosť tejto témy upozornil aj americký inštitút pre štandardy a technológiu NIST v správe Report on Post-Quantum Cryptography (správa je dostupná na https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2016/NIST.IR.8105.pdf ). NIST zároveň vyhlásil súťaž Post-Quantum Cryptography Standardization Process ( https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography- Standardization ) s cieľom navrhnúť nové kryptografické štandardy odolné voči kvantovým počítačom. Do súťaže prišlo vyše 60 návrhov kryptosystémov (všetky návrhy su verejne dostupné na https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography/round- 1-submissions ). Tieto návrhy budú v najbližších rokoch verejne analyzované vedeckou komunitou s cieľom vybrať najlepších kandidátov. Viaceré z týchto návrhov su založené na MDPC kryptosystéme. Pôvodný návrh MDPC kryptosystému pracuje nad poľom GF(2). Jedna z implementácií tohto kryptosystému bola vyvinutá aj na UIM FEI STU (implementáciu môžete nájsť ako súčasť projektu BitPunch na https://github.com/fruh/BitPunch). V roku 2016 navrhli autori Guo a Johansson verziu MDPC kryptosystému nad poľom GF(p). Cieľom projektu je implementovať túto novú verziu MDPC kryptosystému. Implementácia bude v jazyku C/C++, pričom môžu byť využité externé knižnice (napr. NTL).

Úlohy:

 1. Naštudujte princípy fungovania MDPC kryptosystému nad poľom GF(p). 2. Oboznámte sa s knižnicou BitPunch.
 2. Implementujte MDPC kryptosystém nad poľom GF(p) v jazyku C/C++. 4. Otestujte Vašu implementáciu a vyhodnoťte výsledky.

Literatúra:

 1. Guo, Q. and Johansson, T., 2016, July. A p-ary MDPC scheme. In 2016 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT) (pp. 1356-1360). IEEE.

Zadávateľ tímového projektu:

Tomáš Fabšič, tomas.fabsic@stuba.sk , Viliam Hromada, viliam.hromada@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

 

 

3. [4/5  obsadené] Aktualizacia aplikacie ParanoYa, urcenej na statisticke testovanie pseudonahodnych postupnosti

Anotácia tímového projektu:

Na pode FEI STU vznikla v davnej minulosti aplikacia, pomocou ktorej je mozne statisticky testovat pseudonahodne postupnosti. Implementuje rozne sady testov (NIST, FIPS, BSI, Diehard, …) a okrem testov umoznuje pomocou dvoch metodik vyhodnocovat testovane postupnosti. Poslednou aktualizaciou sa do programu dostali nove testy, pre ktore vsak nebola upravena metodika. Zaroven treba poznamenat, ze vystup aplikacie sa v sucasnosti spracuva v inom programe (konkretne pomocou Microsoft Excel dokumentu), co je uzivatelsky znacne nekomfortne. Taktiez treba zohladnit cas behu testov, ktory je neprimerane dlhy. Pred niekolkymi rokmi kolega Marek Sys preprogramoval jadro NIST testov, cim radovo zrychlil cas potrebny na ich vykonanie; avsak jeho riesenie sa nachadza v externej kniznici (mimo aplikacie ParanoYa).

Cielom timoveho projektu je: rozsirit metodiky o nove testy, prepracovat jadro NIST testov podla kniznice Mareka Sysa, rozsirit aplikaciu o vyhodnocovanie vystupov. Aplikacia je pisana pomocou frameworku Qt.

Úlohy:

Oboznamte sa s doterajsou implementaciou aplikacie ParanoYa.

 1. Aktualizujte projekt pre sucasne vyvojove nastroje a prostredia.
 2. Rozsirte metodiky o testy, ktore sa v nich nenachadzaju.
 3. Prepracujte jadro NIST testov podla kniznice Mareka Sysa.
 4. Rozsirte aplikaciu o vyhodnocovanie vystupov (podla vzoru Excel dokumentu).
 5. Popiste metodiku testovania vami implementovanych modifikacii aplikacie, otestujte ju.
 6. Vytvorte technicku dokumentaciu, vyhodnotte riesenie a porovnajte jeho efektivitu s povodnou aplikaciou.

Literatúra:

U veduceho projektu.

Zadávateľ tímového projektu:

Matúš Jókay, matus.jokay@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

Filip Budáč, Martin Cehelský, Silvia Holecová, Lóránt Boráros

 

4. Porovnanie metód a nástrojov na rozpoznávanie rukopisov

Úlohou tímového projektu je vytvorenie vhodnej metodiky na spracovanie/rozpoznávanie rukou písaných starých dokumentov.

Úlohy:

 1. Naštudujte si metódy na spracovanie a rozpoznávanie rukou písaných dokumentov.
 2. Oboznámte sa s výsledkami rôznych študentských prác z UIM, ktorá spracovali túto tému.
 3. Porovnajte existujúce nástroje a vyhodnoťte ich možnosti využitia pri OCR vybraných dokumentov z archívov.
 4. Zmapujte techniky OCR čínskych znakov a iné techniky rozpoznávania špeciálnych tvarov a symbolov (napr. odtlačky prstov).
 5. Popíšte existujúci stav problematiky a vytvorte systematické porovnanie existujúcich metód.
 6. Pripravte framework/podklady na projekt „Simulácia pisára“.

Zadávateľ tímového projektu:

Eugen Antal, eugen.antal@stuba.sk; Pavol Zajac, pavol.zajac@stuba.sk

 

5. [obsadené] Slovník pre spracovanie prirodzeného jazyka

Anotácia tímového projektu:

Vytvorte slovník najpoužívanejších slovenských slov, ktorý bude obsahovať informácie o slovách (napríklad slovný druh, možnosti vo vetnom rozbore, či môže byť názov, skratka) a súvislostiach medzi nimi (napríklad synonymá, homonymá, význam v kombinácii s iným slovom). Tento projekt súvisí s ďalším študentským projektom. Preto sa požiadavky budú priebežne konzultovať a spresňovať.

Úlohy:
1. Naštudujte problematiku spracovania prirodzeného jazyka.
2. Navrhnite slovník slovenských slov, obsahujúci potrebné informácie. 3. Implementujte slovník a vytvorte dokumentáciu.
4. Vyhodnoťte dosiahnuté riešenie

Literatúra:
1. BIRD, S. – KLEIN, E. – LOPER, E. Natural Language Processing with Python : Analyzing Text with the Natural Language Toolkit. O’Reilly Media, Inc. 2009. 504 s., ISBN 9780596803346.
2. HARDENIYA, N. et al. Natural Language Processing : Python and NLTK. Birmingham : Packt Publishing Ltd., 2016. 687 s. ISBN 978-1-78728-510-1.
3. [online]. https://www.nltk.org

Zadávateľ tímového projektu:
Vladislav Novák, vladislav.novak@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

Martin Hajdin, Juraj Venczel, Georgi Georgiev, Richard Kopál, Igor Szalay

 

6. [obsadené] Volna tema z oblasti: Arduino

Dohodou, navrhnite niečo zaujímavé… Formalizovateľné do nasledovných bodov:

Úlohy:

 1. Analyzujte …
 2. Navrhnite riešenie.
 3. Implementujte aplikáciu.
 4. Otestujte a vyhodnoťte riešenie.

Zadávateľ tímového projektu:

Ondrej Gallo, ondrej.gallo@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

Denis Žuffa, Martin Slebodník, Dominik Raslavský, Anna Skachová, Erik Hricka

 

7. Rozsirenie autorizacneho servera mYstable projektu Medusa

Anotácia tímového projektu:

Na pode FEI STU sa uz niekolko rokov vyvija alternativa k bezpecnostnemu rozsireniu Selinux do jadra OS Linux. Projekt Selinux aj Medusa maju za ciel rozsirit portfolio standardnych bezpecnostnych kontrol pristupu v jadre OS Linux. Projekt Medusa sa od Selinuxu odlisuje predovsetkym tym, ze rozhodovanie o povoleni/zamietnuti pristupu sa nedeje v jadre OS, ale mimo neho v aplikacnom programe nazyvanom autorizacny server. Doteraz jestvuju 2 implementacie autorizacneho servera: povodny autorizacny server Constable napisany v jazyku C (okolo 12000 riadkov kodu) a mYstable pisany v jazyku Python.

Vyvoj autorizacneho servera mYstable zacal z dovodu rapidneho prototypovania (Constable je bez dokumentacie, a tazko sa rozsiruje o novu funkcionalitu) pri postupnom vyvoji systemu Medusa v jadre OS Linux. Tento server je vsak znacne nekompletny (oproti serveru Constable). Cielom prace je pokracovat v jeho vyvoji.

Poziadavky na clenov timu: Znalost jazyka Python, schopnost nastudovat dostupnu literaturu (zdroj: https://github.com/Medusa-Team/works-about-medusa). Aktualna implementacia autorizacneho servera mYstable je dostupna na https://github.com/Medusa-Team/mYstable

Úlohy:

 1. Oboznamte sa s filozofiou systemu Medusa.
 2. Nastudujte doterajsiu implementaciu autorizacneho servera mYstable.
 3. Navrhnite rozsirenie autorizacneho servera mYstable o chybajucu funkcionalitu vzhladom na autorizacny server Constable.
 4. Implementujte vami navrhnute rozsirenie.
 5. Vyhodnotte riesenie a porovnajte s autorizacnym serverom Constable.

Literatúra:

 1. https://github.com/Medusa-Team/works-about-medusa/2002-pikula.medusa.pdf
 2. https://github.com/Medusa-Team/works-about-medusa/2002-zelem-constable.ps
 3. https://github.com/Medusa-Team/works-about-medusa/2005-lorenc-constable.pdf
 4. https://github.com/Medusa-Team/works-about-medusa/2018-kirka-mystable.pdf

Zadávateľ tímového projektu:

Roderik Ploszek, roderik.ploszek@stuba.sk; Matus Jokay, matus.jokay@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

 

8. [obsadené] Vývoj edukačných hier “Impérium kremíka” technológiou VR

Anotácia tímového projektu:

V záujme zvýšenia záujmu žiakov o štúdium na stredných a vysokých školách s technickým zameraním sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť aktivitám zameraným na popularizáciu vedy a techniky. Na Ústave elektroniky a fotoniky je vyvíjaná sada virtuálnych edukačných hier „Impérium kremíka“, ktoré chce na tieto účely použiť. Máme k dispozícii dve laboratória s HTC Vive Virtual Reality Headset. Hľadáme novú (“virtuálnu”) firmu – Váš tím, ktorá by sa venovala návrhu, vývoju a optimalizácii interaktívnych edukačných hier “Svetov z oblasti elektroniky, fotoniky a informatiky”, ktoré sa stanú súčasťou setu hier “Impérium kremíka” technológiou virtuálnej reality. Vytvorené aplikácie budú voľne dostupné a voľne šíriteľné v rámci popularizácie vedy a techniky. Cieľovou skupinou sú žiaci stredných a základných škôl. Hra ich má pútavým spôsobom uviesť do problematiky objavov, vynálezov alebo zaujímavých technických riešení v oblasti elektroniky, fotoniky a informatiky.

Úlohy:

1. Analyzujte súčasné trendy v oblasti edukačných hier vo virtuálnej realite v oblasti elektroniky, fotoniky a informatiky.
2. Oboznámte sa s princípmi tvorby interaktívnych hier vo virtuálnej realite. Otestujte a analyzujte už vytvorené dostupné hry a vstupné rozhranie týchto hier. Navrhnite ako zvýšiť ich atraktívnosť.
3. Navrhnite a vytvorte nové interaktívne edukačné hry (“Svety”), nové hracie úrovne zobrazujúce vybrané problematiky z oblasti elektroniky, fotoniky a informatiky. Optimalizujte vytvorené rozhranie.
4. Urobte optimalizáciu, otestujte jednotlivé hry, resp. úrovne a vypracujte používateľskú dokumentáciu.
5. Vytvorte portfólio a základnú cenovú ponuku produktov Vašej firmy zaoberajúcej sa návrhom a tvorbou edukačných aplikácií z oblasti elektroniky, fotoniky a informatiky pre virtuálnu realitu.

Literatúra:

 1. BEALE, R. and SHARPLES, M. Design Guide for Developers of Educational Software. [Online] 2002. http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/lecturenotes/0H420/EDUCdesignguide[2002].pdf
 2. PRENSKY, M. Digital game-based learning. McGraw-Hill Trade, 2001. S. 442. ISBN 0071363440

Zadávateľ tímového projektu:

Ľubica Stuchlíková, lubica.stuchlikova@stuba.sk, Peter Benko, peter_benko@stuba.sk, Jakub Drobný, jakub.drobny@stuba.sk, Filip Chymo, filip.chymo@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

Dominik Janecky, Martin Maslen, Dinh Nguyen Tien, Radoslav Hlatky, Vladyslav Ohyr , Hung Tran Minh

 

9. [obsadené] Telerealita – kamerový systém pre prenos všesmerového 3D videa

Anotácia:

V súčasnosti sú moderné rôzne systémy na báze virtuálnej reality (VR), rozšírenej reality (AR) a zmiešanej reality (MR). Telerealita spája koncept telepresencie (prítomnosť na vzdialenom mieste) a používanie VR headsetu. V tomto smere bola navrhnutá koncepcia systému telereality umožnujúca rôzne druhy pohybov a pohľadov. V tímovom projektu si nájdu priestor priaznivci technického riešenia, softvérovej implementácie, vývojári algoritmov pre spracovanie obrazu i dizajnéri. Tímový projekt bude prebiehať s podporou firmy Accenture. Jedná sa o prestížny projekt STU pri ktorom sa predpokladá zvýšené nasadenie zo strany študentov

Úlohy:

 1. overenie koncepcie systému chráneného dvoma patentovými prihláškami STU
 2. návrh a realizácia všesmerového stereo kamerového systému

Literatúra:

 1. S. Hickey, T. Manninen, and P. Pulli, “ TeleReality – The Next Step to Telepresence,“ in Worl Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, vol. 3, (Florida, USA), pp. 65-70, 2000. ISBN: 980 07 6689 8, online na https://pdfs.semanticscholar.org/8d62/60bdd46c95ed817829b641567d118fca4724.pdf?_ga=2.4244278.442403001.1561728110-289956219.1561728110

 

Zadávateľ tímového projektu:

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD,
Ing. Radoslav Vargic, PhD – radoslav.vargic@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

Michal Morávek, Adrian Blažíček, Martin Šuchter, Juraj Komiňák, Pavol Šantavý, Anton Blaščák

 

10. [obsadené] Online aplikácia pre modelovanie blokových schém

Anotácia tímového projektu:

Cieľom projektu je využitie nástroja zverejneného na https://github.com/FOSSEE/xcos_on_cloud na modelovanie blokových schém podľa potrieb užívateľa.

Úlohy:

 1. Zoznámte sa s aktuálnym stavom vytvorenej aplikácie, analyzujte jej funkcionalitu.
 2. Navrhnite možnosti vytvárania nových blokov a obmedzenia počtu existujúcich blokov pomocou novovytvoreného administrátorskeho rozhrania.
 3. Navrhnite rôzne GUI podľa účelu používania aplikácie.
 4. Vytvorte export namodelovanej blokovej schémy nielen do Scilabu, ale aj do ďalšieho simulačného nástroja, napr. Matlabu.
 5. Implementujte nové funkcionálne požiadavky.
 6. Inštalujte aplikáciu na server a overte jej funkcionality.
 7. Vytvorte technickú dokumentáciu.

Literatúra:

 1. Richard Führich: Internetom podporovaná tvorba blokových schém. Diplomová práca, FEI STU, 2018.

 

Zadávateľ tímového projektu:

Doc. Ing. Katarína Žáková, PhD., katarina.zakova@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

Dušan Argaláš, Patrik Babuščák, Peter Čižmár, Ľubica Dúbravcová, Michal Firča

 

11. [obsadené] Využitie trenažéru na virtuálne cestovanie

Anotácia tímového projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude na základe využívania trenažéru umožňovať pohyb po vytýčenej trase a poskytovať doplňujúce informácie o okolitých objektoch.

Úlohy:

 1. Oboznámte sa s funkcionalitou trenažéru a navrhnite spôsob ako z neho získať informácie o prejdenej vzdialenosti. Zvážte možnosti ovplyvňovania rýchlosti jazdy a menenia smeru.
 2.  Naštudujte si možnosti Google maps, OpenStreetView a voľne dostupného objektu virtuálneho mesta a navrhnite najlepšie riešenie pre vytváranú aplikáciu.
 3.  Navrhnite funkcionalitu danej aplikácie a zodpovedajúce grafické užívateľské rozhranie.
 4.  Implementujte navrhnuté riešenie.

Vytvorte technickú dokumentáciu.

Literatúra:

 1. J. Rodrigues, P. Menezes, M. T. Restivo: Travelling in a virtual city: a physical exercise promoting game, Exp.at’19, University of Madeira, Funchal, Portugal, 11-14 Jun, 2019

 

Zadávateľ tímového projektu:

Doc. Ing. Katarína Žáková, PhD., katarina.zakova@stuba.sk

Riešiteľský kolektív I.:

Miroslav Trnavský, Martin Žikla, Zdenko Skalický, Filip Seman

 

12. [obsadené] Informačný systém umožňujúci zber, spracovanie dát a riadenie IoT zariadení

Anotácia tímového projektu:

Študenti v tomto projekte sa pokúsia vytvoriť informačný systém na zber a spracovanie informácií z IoT zariadení zo životného prostredia ako sú senzory kvality vody, ovzdušia inštalované na FEI STU (model čistiarni odpadových vôd, technologické laboratóriá ako sú čisté priestory a pod.). Cieľom je univerzálnosť systému s možnosťou integrovať ľubovoľný typ IoT zariadenia na základe konfiguračných súboroch zahrňujúcich parametre (Read/Write a primitívnych funkcií na ich riadenie) s možnosťou ich zobrazenia ON-line resp. OFF-line. Na základe týchto údajov nastaviť viacúrovňový notifikačný systém s prediktívnymi funkciami ako (prekročenie definovanej úrovni meranej veličiny, čas výmeny senzora, čas poškodenia systému a pod.) a na základe nich umožniť nastavenie aktívnych členov (ON/OFF ventil, poslať e-mail, SMS apod.).

Úlohy:

 1. Naštudujte si problematiku spracovania real-time dát z IoT zariadení ich výhodami aj slabinami z pohľadu spracovania, zobrazovania dát a ich uloženie do DB.
 2. Analyzujte potreby pre IoT zariadnia (model čistiarni odpadových vôd, kvalita prostredia v labolatóriách a pod.) na FEI STU s cieľom zistiť potrebnú štruktúru databázy a funkcionalitu systému pre oblasť správy zariadení vysielajúcich real-time dáta.
 3. Navrhnite a implementujte serverovú časť nod.js systému, databázovú štruktúru (time series) IS na základe konfiguračných súborov z IoT zariadení komunikujúcich cez MQTT protokol.
 4. Navrhnite mobilnú aplikáciu na zobrazovanie, spracovanie nameraných dát z IoT zariadení a ich kontrolu cez MQTT protokol.
 5. Navrhnite a implementujte viac-úrovňový notifikačný systém (INFO, ALARM, ERROR) s možnosťami prediktívneho výpočtu času poškodenia zariadenia, senzorov, posielanie email, sms a pod.
 6. Navrhnite a implementujte modulárny systém umožňujúci riadenie IoT zariadení (jednoduché programy na základe primitívnych funkcií implememtovaných v IoT) na základe konfiguračných súboroch a dát zo senzorov a/alebo notifikačného systému.
 7. Vypracujte používateľskú príručku k aplikácii a stručný popis kódu pre jeho ľahkú ďalšiu rozšíriteľnosť.

Literatúra:

 1. Back-end: Node.jshttps://sailsjs.com
 2. Back-end II.:https://nodered.org
 3. Time series DB:https://www.influxdata.com/get-influxdb/

Zadávateľ tímového projektu:

Ing. Marian Vojs, Phd. UEF FEI STU, marian.vojs@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

Peter Kalanin, Matej Košiarčik, Dominik Kováčik, Jakub Lazúr, Rastislav Molčan, Tomáš Macho

 

13. Akustický prenos dát medzi zariadeniami pomocou ultrazvuku

Krátky popis:

Rôzne výskumné tímy robili pokusy s akustickým prenosom dát
medzi dvoma počítačmi (notebookmi, tabletmi, smartfonmi,…).
Väčšina dnešných zariadení má zabudované mikrofóny a reproduktory, ktoré sú
schopné generovať a príjimať aj zvuky na hladine ultrazvuku, ktoré sú
nepočuteľné ľudským uchom. To za istých okolností môže predstavovať aj
bezpečnostné riziko a možnosť nežiadúceho úniku dát z inak izolovaných
zariadení. Cieľom tohto projektu je overiť schopnosť ultrazvukovej
komunikákácie medzi rôznymi zariadeniami (notebooky, tablety, smartfony) a
platformami a možnosť detekcie a eliminácie takejto komunikácie.

Úlohy:

 1. Implementácia ultrazvukového vysielača/príjímača na aspoň 2 rôznych
  notebookoch a 2 rôznych smartfónoch (ideálne by boli aj tablety ak budú k
  dispozícii). (max. 3 ludia)
 2. Overenie možnosti prenosu dát medzi zariadeniami. Treba overiť či prenos
  funguje, pri akých rýchlostiach, ako spoľahlivo, na akú max. vzdialenosť,…
  (max. 2 ľudia)
 3. Overenie možnosti detekcie akustického prenosu medzi dvoma zariadeniami,
  pomocou tretieho zariadenia. Opäť overiť podmienky ako sú vzdialenosť,
  spoľahlivosť,… (max. 1 človek)
 4. Overiť možnosť rušenia (blokovania) ultrazvukovej komunikácie medzi dvoma
  zariadeniami – podľa možnosti tiež na hladine ultrazvuku.
 5. Vyhodnotenie experimentov s prenosom, detekciou prenosu, rušením prenosu.
 6.  Spísanie výsledkov projektu v TeX-u. V prípade pozitívnych výsledkov
  experimentov s prenosom, spísať výsledky projektu do podoby publikovateľnej
  v Journal of Electrical Engineering.

Zdroje (len príklad):

 1.  https://www.ghacks.net/2014/01/09/ultrasonic-communication-chat-client-using-sound/

 

Zadávateľ tímového projektu:

Jozef Kollár, jmkollar@math.sk

 

14.  [obsadené] Procesne riadený systém pre HR

Anotácia tímového projektu:

Cieľom tímového projektu je namodelovať a implementovať systém pre oddelenie ľudských zdrojov pomocou špecifikačno-implementačného jazyka Petriflow. Rozsah prác po konzultácii so zadávateľom projektu.

Úlohy:

1. Naštudujte formalizmus Petriho sietí a jazyk Petriflow.
2. Namodelujte procesy potrebné pre oddelenie ľudských zdrojov.
3. Implementujte procesne riadenú aplikáciu pomocou namodelovaných procesov.
4. Otestuje implementované riešenie.

Literatúra:

1. MLADONICZKY, Milan, et al. Petriflow: Rapid language for modelling Petri nets with roles and data fields. Algorithms and Tools for Petri Nets, 2017, 45.
2. MAZÁRI, Juraj; JUHÁS, Gabriel; MLADONICZKY, Milan. Petriflow in Actions: Events Call Actions Call Events. Algorithms and Tools for Petri Nets, 2018, 21.

Zadávateľ tímového projektu:

Juraj Mažári, juraj.mazari@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

Martin Miklovič, Lukáš Rezák, Daniel Vaník, Štefan Renczés, Michal Roháček, Matúš Klement

 

15. [obsadené] Procesne riadený systém skladového hospodárstva

Anotácia tímového projektu:

Cieľom tímového projektu je namodelovať a implementovať systém pre riadenie skladového hospodárstva pomocou špecifikačno-implementačného jazyka Petriflow. Rozsah prác po konzultácii so zadávateľom projektu.

Úlohy:

1. Naštudujte formalizmus Petriho sietí a jazyk Petriflow.
2. Namodelujte procesy potrebné pre skladové hospodárstvo a funkcie s tým spojené.
3. Implementujte procesne riadenú aplikáciu pomocou namodelovaných procesov.
4. Otestuje implementované riešenie.

Literatúra:

1. MLADONICZKY, Milan, et al. Petriflow: Rapid language for modelling Petri nets with roles and data fields. Algorithms and Tools for Petri Nets, 2017, 45.
2. MAZÁRI, Juraj; JUHÁS, Gabriel; MLADONICZKY, Milan. Petriflow in Actions: Events Call Actions Call Events. Algorithms and Tools for Petri Nets, 2018, 21.

Zadávateľ tímového projektu:

Milan Mladoniczky, milan.mladoniczky@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

Samuel Palaj, Dominik Lukšic, Matej Krč, Tomáš Daniš, Michal Čirip, Matúš Klement

 

16. [obsadené] Detekcia voľných parkovacích miest

Anotácia tímového projektu:

Cieľom tohto projektu je vytvoriť systém, ktorý pomocou algoritmov na báze neuronových sietí rozpozná prázdne a obsadené parkovacie miesta. Systém má byť konfigurovateľný prostredníctvom webovej aplikácie. Celé riešenie aj s rozponávaním by malo byť nasaditeľné na jednodoskový počítač Raspberry Pi.

Úlohy:

1. Vytvorte základný prehľad podobných riešení v danej oblasti.
2. Navrhnite a implementujte webovú aplikáciu pre administráciu systému detekcie voľných parkovacích miest.
3. Navrhnite a implementujte rozpoznávanie voľných parkovacích miest z kamery.
4. Vytvorte používateľskú a technickú dokumentáciu k výslednému produktu.

Literatúra:

1. Rajalingappaa Shanmugamani. Deep Learning for Computer Vision. Packt Publishing, 2018, pp. 289, ISBN: 9781788295628.

Zadávateľ tímového projektu:

Ing. Ondrej Gallo, PhD, ondrej.gallo@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

Matúš Tomšík, Tomáš Benčo, Dominik Šimko, Dávid Zakhariás

 

17. [1/2 obsadené] Systém pre zdielanie  semantických dát v bezpečnostnej doméne

Anotácia tímového projektu:

Cieľom zadania je hladanie optimalneho semantickeho modelu pre reprezentaciu dát z domeny pocitacova bezpecnost v semantickej databaze z hladiska efektivnosti ukladania.

 

Úloha pozostáva z viac dielčich úloh a to:

– vytvorenie prostredia pre testovanie efektivnosti ukladania dát do semantických databáz a pre ich následnú analýzu. Ako zdroj semantických testovacích dát využijeme rdf subory uložené na suborovom systéme alebo program generujuci semantické výstupy. Zamerame sa hlavne na zakladné tri semantické databázy (Stardog, Fuseki, Virtuoso). Je potrebné porovnať výkon (performance) a zložitost metod pre ukladanie dát, ďalej časovú a pamäťovú náročnosť.
– hľadanie optimálneho modelu pre nástroje pre semantickú analýzu

Úlohy:

 1. Vykonajte inštaláciu a konfiguráciu semantických databáz
 2. S využitím dostupných nástrojov a programov vytvorte prostredie pre testovanie výkonu (performance) a zlozitosti pre možné metody ukladania dát., časovú a pamäťovú náročnosť pre vstupy z RDF suborov a pre vstupy z programov generujúcich semantické dáta
 3. Vytvorte testovacie dáta z oblasti počitačovej bezpečnosti a ich semantickú reprezentáciu
 4. Uložte vygenerované dáta do semantických databáz a nasledne ich analyzujte
 5. Hladajte optimalny semantický model pre reprezentaciu dát z domeny pocitacova bezpecnost v semantickej databaze z hladiska efektivnosti ukladania a spracovania pomocou nastrojov pre semanticku analýzu.

 

Literatúra:

 1. Hitzler, P., Krotzsch, M., & Rudolph, S. (2009). Foundations of semantic web technologies. Chapman and Hall/CRC.

 

Zadávateľ tímového projektu:

Igor Kossaczký, igor.kossaczky@stuba.sk; Stefan Balogh, stefan.balogh@stuba.sk

 

Riešiteľský kolektív:

Lukáš Orlický, Lukáš Hurtiš, Marek Kováč, Gabriel Pulen

 

18. [obsadené] Názov projektu: SQRT v rôznych kontextoch

Anotácia tímového projektu:

V mnohých algebraických štruktúrach s definovanou binárnou operáciou
skôr či neskôr dospejeme k problému určenia „druhej odmocniny“, ktorý
býva často netriviálny. Cieľom projektu je nahliadnuť do metodológie jeho
riešenia v závislosti od charakteru štruktúry a nájsť/vytvoriť
algoritmus nájdenia druhej odmocniny prvku v kruhových grupách nad
konečnými poľami.

Úlohy:

1. Naštudujte/analyzujte spôsoby určenia druhej odmocniny v
štandardných algebraických štruktúrach.
2. Navrhnite algoritmus pre nájdenia druhej odmocniny prvku v
kruhových grupách nad konečnými poľami.
3. Implementujte všetky nájdené prístupy.

Literatúra:
1. …

Zadávateľ tímového projektu:

RNDr. Karla Čipková, PhD., karla.cipkova@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

Jozef Kučerák, Ivan Kováč, Daniela Leščinská,  Kristína Konkoľová, Patrik Debnár

19. [obsadené] Procesne riadený rezervačný systém

Anotácia tímového projektu:

Cieľom tímového projektu je namodelovať a implementovať rezervačný systém pomocou špecifikačno-implementačného jazyku Petriflow. Systém má byť dostatočne špecifický na pokrytie širokého spektra prípadov. V systéme by malo byť umožnené nastaviť jednotku rezervácie (napr. izba v hotely, termín u lekára a pod.) a jednotku času rezervácie (deň, hodina a pod.). Bližší rozsah prác po konzultácii so zadávateľom projektu.

Úlohy:
1. Naštudujte formalizmus Petriho sietí a jazyk Petriflow.
2. Namodelujte procesy potrebné pre rezervačný systém.
3. Implementujte procesne riadenú aplikáciu pomocou namodelovaných procesov.
4. Otestuje implementované riešenie.

Literatúra:
1. MLADONICZKY, Milan, et al. Petriflow: Rapid language for modelling Petri nets with roles and data fields. Algorithms and Tools for Petri Nets, 2017, 45.
2. MAZÁRI, Juraj; JUHÁS, Gabriel; MLADONICZKY, Milan. Petriflow in Actions: Events Call Actions Call Events. Algorithms and Tools for Petri Nets, 2018, 21.

Zadávateľ tímového projektu:
Milan Mladoniczky, milan.mladoniczky@stuba.sk

Riešiteľský tím:
Jakub Šimek, Nikola Zarembová, Eduardo Milan Martinez, Boris Hvozda, Patrícia Hulinová

20. [obsadené] Procesne riadený manažment úloh

Anotácia tímového projektu:

Cieľom tímového projektu je namodelovať a implementovať procesne riadený manažment úloh pomocou špecifikačno-implementačného jazyka Petriflow. Systém musí byť dostatočne všeobecný na pokrytie čo najširšieho spektra prípadov využitia. Systém musí umožňovať vytvárať úlohy medzi používateľmi systému, zaraďovať používateľov do skupín, zdielať úlohy pomocou emailových notifikácii, vytvárať nástenky s úlohami. Bližší rozsah prác po konzultácii so zadávateľom projektu.

Úlohy:
1. Naštudujte formalizmus Petriho sietí a jazyk Petriflow.
2. Namodelujte procesy potrebné pre manažment úloh.
3. Implementujte procesne riadenú aplikáciu pomocou namodelovaných procesov.
4. Otestuje implementované riešenie.

Literatúra:
1. MLADONICZKY, Milan, et al. Petriflow: Rapid language for modelling Petri nets with roles and data fields. Algorithms and Tools for Petri Nets, 2017, 45.
2. MAZÁRI, Juraj; JUHÁS, Gabriel; MLADONICZKY, Milan. Petriflow in Actions: Events Call Actions Call Events. Algorithms and Tools for Petri Nets, 2018, 21.

Zadávateľ tímového projektu:
Juraj Mažári, juraj.mazari@stuba.sk

Riešiteľský tím:
Kristián Lacko, Štefan Majiroš, Lea Lapšanská, Miloš Medo, Paulína Kluvancová, Sebastián Erich Schurdak

 

21. [obsadené] Web UIM

Anotácia tímového projektu:

Úlohou je doplniť a rozšíriť navrhnutú prezentačnú stránku ústavu. Použitý CMS je WordPress. Napríklad zoraďovanie a filtráciu v zozname pracovníkov UIM a podobne.

Úlohy:

 1. Navrhnúť zlepšenia prezentačnej stránky UIM
 2. Analyzovať existujúce moduly, prípadne navrhnúť nový modul alebo priamo doprogramovať navrhnutú funkcionalitu
 3. Implementovať a otestovať novú funkcionalitu.

Literatúra:

 1. WordPress
 2. PHP, Javascript, bash …

Zadávateľ tímového projektu:

Stanislav Marček, stanislav.marcek@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

Igor Kürthy, Gabriel Csikmák, Roland Hury, Kornél Kovács

 

22. [obsadené] Informačný systém umožňujúci automatizované pripojenie IoT zariadení do sieti

Anotácia tímového projektu:

Študenti v tomto projekte sa pokúsia vytvoriť systém na automatizované pripojenie IoT zariadení vyrobených a inštalovaných na FEI STU (meračov vibrácií, model čistiarni odpadových vôd s automatizovaným odberom vzoriek a pod.) do informačného systému. Cieľom je integrácia IoT zariadení cez rôzne siete(WiFi, SigFox, LAN, LORAWAN a pod.) na základe identifikačných súboroch inštrukcií s možnosťou ich zobrazenia ON-line resp. OFF-line. Navrhnúť a použiť na spracovanie rôzne matematické funkcie na strane IoT zariadenia na predspracovanie údajov (FFTD a pod.) na určenia stavu zariadenia na základe informácií zo senzorov(vibrácie, teplota, tlak a pod.). Na základe údajov z vibrácií rôznych zariadení nastaviť viacúrovňový notifikačný systém s prediktívnymi funkciami ako (prekročenie definovanej úrovni meranej veličiny, čas výmeny zariadenia, čas poškodenia systému a pod.) a na základe nich umožniť nastavenie aktívnych členov (ON/OFF ventil, poslať e-mail, SMS apod.).

Úlohy:
1. Naštudujte si problematiku spôsobu pripojenia a spracovania IoT zariadení (ID, firmware etc.) ich výhodami aj slabinami cez rôzne siete (WiFi, LAN, SigFox, LORAWAN).
2. Analyzujte potreby pre IoT zariadnia (merač vibrácií vákuových zariadení, automatizovaný odber vzoriek z technológie odstraňovania polutantov v laboratóriu čistenia odpadových vôd a pod.) na FEI STU s cieľom zistiť potrebnú štruktúru databázy a funkcionalitu systému pre oblasť správy zariadení vysielajúcich real-time dáta.
3. Navrhnite IS na správu a vzdialený upload firmware-ov (kódov STM MCU) IoT zariadení zariadení cez rôzne LAN/WAN siete
4. Navrhnite a implementujte systém umožňujúci riadenie zariadena na automatizovaný odber vzoriek, vákuový systém (jednoduché programy na základe primitívnych funkcií implememtovaných v IoT).
5. Vypracujte používateľskú príručku k aplikácii a stručný popis kódu pre jeho ľahkú ďalšiu rozšíriteľnosť.

Literatúra:
1. Back-end: Node.js https://sailsjs.com
2. Back-end II.: https://nodered.org
3. Time series DB: https://www.influxdata.com/get-influxdb/

Vedúci:

Ing. Marian Vojs, PhD. UEF FEI STU

Riešiteľský kolektív:
Stanislav Bekeš, Denis Šmátrala, Tomáš Sromovský, Rastislav Hrompa

 

23. [obsadené] Procesne riadený ekonomický systém

Anotácia tímového projektu:

Cieľom tímového projektu je namodelovať a implementovať procesne
riadený ekonomický systém pomocou špecifikačno-implementačného jazyka
Petriflow. Systém musí byť dostatočne všeobecný na pokrytie čo
najširšieho spektra prípadov využitia. Bližší rozsah prác po
konzultácii so zadávateľom projektu.

Úlohy:
1. Naštudujte formalizmus Petriho sietí a jazyk Petriflow.
2. Namodelujte procesy ekonomického systému.
3. Implementujte procesne riadenú aplikáciu pomocou namodelovaných
procesov.
4. Otestuje implementované riešenie.

Literatúra:
1. MLADONICZKY, Milan, et al. Petriflow: Rapid language for modelling
Petri nets with roles and data fields. Algorithms and Tools for Petri
Nets, 2017, 45.
2. MAZÁRI, Juraj; JUHÁS, Gabriel; MLADONICZKY, Milan. Petriflow in
Actions: Events Call Actions Call Events. Algorithms and Tools for
Petri Nets, 2018, 21.

Zadávateľ tímového projektu:
Juraj Mažári, juraj.mazari@stuba.sk

Riešiteľský tím:
Zuzana Chalupková, Adriana Selepová, Barbora Ličaková, David Šerý