Tímový projekt

Aktuality
O predmete
Podmienky
Prednášky
Návrhy tém

Dokumentácia a obhajoby TP2:

Tímový projekt (dokument aj prílohy) sa odovzdávajú do AIS. Podobne ako sme to už mali pred rokom, žiadna tlačená verzia. Stačí, aby do AIS odovzdal jeden študent per tím. Termín do 21.5.2021.

Záverom tímového projektu je obhajoba dosiahnutých výsledkov. Na základe opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 bola forma obhajoby TP zmenená. Namiesto prezentácie je potrebné vytvoriť propagačné video, v ktorom by boli zhrnuté výsledky projektu. Propagačné videá sa odovzdávajú cez google disk. Z každého tímu sa zvolí jeden zástupca tímu, ktorý e-mailom kontaktuje E. Antala (eugen.antal (at) stuba.sk) a následne sa osobne dohodnú o postupe. Propagačné video sa odovzdáva do 21.5.2021.

Ohľadne propagačného videa:
– Dĺžka videa: od 10 min. do maximálne 15 min.
– Kvalita videa: minimálne 720p, pripadne môže byť až 1080p.
– Formát: mp4, avi, mkv.
– Obsah:
— Malo by to byť formou komentovanej prezentácie/video ukážok. V prípade softvérového produktu aj krátka demonštrácia s komentárom.
— Mali by sa študenti na začiatku predstaviť (predstavenie tímu), rovnako aj tému TP.
— Čo bolo cieľom/úlohou práce.
— Aké technológie/zdroje/materiály použili.
— Najpodstatnejšie informácie, čo sa o danej téme vie – prehľad už existujúcich riešení.
— Dosiahnuté ciele. Vyhodnotenie výsledkov.

Následne sa určí a zverejní zoznam, ako budú jednotlivé tímy navzájom oponovať odovzdané práce a propagačné videá.  Tento zoznam sa rozpošle jednotlivým zástupcom a vedúcim tímov do 23.5.2021. Čas na vypracovanie oponentských posudkov bude do 28.5.2021, do 23:59. Posudky sa budú odovzdávať cez e-mail: eugen.antal (at) stuba.sk.

Posudok by mal mať najviac 1-2 strany A4, a mal by stručne obsiahnuť tieto body:
– Zhodnotenie formálnej úrovne projektu, tzn. úprava, štruktúra textu, gramatika, web-stránka a zápisnice.
– Zhodnotenie obsahu dokumentácie: analýza, návrh, popis implementácie.
– Zhodnotenie funkčnosti implementácie.
– Súhrnné zhodnotenie, silné aj slabé stránky projektu.
– Kto posudok vypracoval, koho posudzoval (stačí len názvy tímov), dátum.

Celkové hodnotenie tímov potom určuje pedagogický vedúci na základe práce počas semestra, web stránky, kvality dokumentu a dosiahnutých cieľov. Do hodnotenia sa zaráta aj posudok a propagačné video. Termín do 4.6.2021.

Priečinok pre a.r. 2020/2021 na google disk bude dostupný len cez školský GSuite.
Na uvedenom mieste budú zdieľané všetky práce, videá aj posudky.

Odkaz na dokumenty z a.r. 2019/2020. Priečinok je dostupný len cez školský GSuite.

 

Evidencia účasti na TP2:

Pravidelnú účasť (prezenčku) je potrebné evidovať aj počas dištančnej formy výučby. Preto je potrebné každý týždeň posielať vedúcemu stručný e-mail so subjektom „TP ucast [datum]“ a nejakou vetou o tom, čo robíte aktuálne, spoločne s hotovou zápisnicou z predchádzajúceho stretnutia. Do kópie pridajte adresu eugen.antal (at) stuba.sk!

 

Cieľ predmetu

Tímový projekt má naučiť študentov základom koordinovanej práce v tíme. Cieľom tímu je vytvoriť produkt podľa požiadaviek zákazníka (pedagogického vedúceho projektu), zdokumentovať a odprezentovať výsledok.

Na tímové projekty sa treba prihlásiť podľa aktuálnych tém, ktoré sú zverejnené na tejto stránke. Najprv je potrebné si vytvoriť tým (cca. 6-7 študentov) a následne osloviť zadávajúcich TP s Vašou ponukou. V prípade, že nie je vypísaný dostatočný počet tém pre doménu, môžete vymyslieť aj vlastnú tému a osloviť pedagogických účiteľov danej domény.

Harmonogram

Na začiatku 1. semestra je potrebné:

 • prihlásiť sa na tému, napísať záväznú ponuku na vypracovanie
 • po obsadení témy vytvoriť web-stránku (linku treba poslať v prvom týždni semestra)

Počas 1. semestra:

 • pravidelne (každý týždeň) konzultovať s vedúcim práce
 • pravidelne písať zápisnice o stretnutiach
 • aktualizovať web-stránku

Na konci 1. semestra:

 • vypracovanie pisomnej casti TP za zimny semester

Počas 2. semestra:

 • pravidelne (každý týždeň) konzultovať s vedúcim práce
 • pravidelne písať zápisnice o stretnutiach
 • aktualizovať web-stránku

Na konci 2. semestra je nutné odovzdať:

 • funkčnú a aktuálnu web-stránku
 • dokumentáciu projektu vrátane zápisníc za celé obdobie
 • softvérové riešenie so softvérovou dokumentáciou a používateľskou príručkou
 • prezentáciu projektu

Ponuka

Ponuka obsahuje tieto informácie:

 1. Tím (predstavenie jednotlivých členov; doterajšie skúsenosti, najmä v súvislosti s danou témou – konkrétne, napr. aj vybrané predmety (inž.) štúdia súvisiace s témou; odporúčania, apod.)
 2. Motivácia (prečo chceme túto tému)
 3. Čo môžeme poskytnúť (hrubý návrh, plán projektu. Môže obsahovať aj podrobnosti v prípade, že sú v tíme odborníci pre danú oblasť. Ide vlastne o podrobnejšiu špecifikáciu zadania na základe znalostí z danej problematiky, ak to nie je úplne nová problematika.)
 4. Predpokladané zdroje (najmä alternatívy implementačného prostredia, požiadavky na čas, miestnosti, hardvér, softvér, apod.)
 5. Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu v jednom formulári (dni x hodiny)
 6. Konštruktívne návrhy zmien organizácie predmetu, t.j. zmien tohto dokumentu ako aj samotného zadania spolu s odôvodnením.

Hodnotí sa:

 • formálna stránka: úprava, dodržanie požadovaných náležitostí, štýl písania a pravopisné chyby, jazyková kultúra (ponuka je v slovenčine)
 • zrozumiteľnosť, jasnosť, čitateľnosť a presvedčivosť
 • obsah: preukázanie spôsobilosti tímu riešiť danú tému

Web stránky

Každý tím udržuje www prezentáciu stavu projektu. WWW stránka obsahuje základné a aktuálne informácie o stave projektu a dokumentáciu v elektronickom tvare (jednotka aktualizácie je 1 týždeň). Pro hodnotení sa do úvahy berie najmä aktuálnosť prezentácie stavu projektu a plnenie úlohy komunikačného prostriedku (v rámci tímu ako aj prezentácia tímu navonok).

Zápisnice

Z každého stretnutia tím vypracuje zápis. Tieto zápisy tvoria súčasť dokumentácie. Úroveň zápisov sa hodnotí v rámci dokumentácie (časť Riadenie). Zápis musí obsahovať základné údaje o stretnutí (kedy bolo stretnutie, kto sa na ňom zúčastnil, kto vypracoval zápis) a podrobné informácie z priebehu stretnutia. Každý zápis musí obsahovať stanovenie úloh a tiež zhodnotenie splnenia úloh určených na predchádzajúcom stretnutí (samozrejme okrem prvého zápisu).

Zápisnice musia byť zverejnené na web stránke minimálne jeden deň pred nasledovným stretnutím tímu.

Teória zápisníc:

 • Zápisy z porád sú dôležitým dokladom, a preto ich obsahu i forme treba venovať náležitú pozornosť predovšetkým preto, že v zápisoch z porád sa uvádzajú úlohy, termíny a pracovníci zodpovední za ich plnenie.
 • Zápis sa má vyhotoviť čo najskôr, najlepšie hneď po porade.
 • Najviac používaný druh zápisov je stručný zápis. Používa sa na zapisovanie pravidelných interných porád. Obsahuje okrem bežných údajov i výsledok rokovania, uložené úlohy, mená zodpovedných pracovníkov a termíny na ich plnenie. Na ľavej strane sa prehľadne pod samotnou úlohou uvádzajú zodpovední pravcovníci, na pravej strane termíny, čo umožňuje lepšiu orientáciu v zápise.
 • Podrobnejší (širší) zápis má v podstate rovnakú úpravu ako stručný zápis, ale uvádzajú sa v ňom krátke obsahy referátov, diskusných príspevkov, mená účastníkov, ktorí tieto referáty a diskusné príspevky predniesli, prípadne sa uvedie doslovné znenie niektorých pripomienok a vyhlásení.
 • Poslednou formou zápisu z porád je doslovný prepis, ktorý sa vyhotovuje iba pri osobitne dôležitých poradách a konferenciách.
 • Zápisnice treba evidovať a vyhodnocovať splnenie stanovených úloh.

Dokumentácia

Projektová dokumentácia musí obsahovať najmä:

 1. oficiálne zadanie
 2. vypracovanú ponuku
 3. ciele riešenia
 4. analýzu problému
 5. informácie o použitých algoritmoch a metódach
 6. dokumentáciu k programom
 7. výsledky a porovnania riešenia so známymi výsledkami
 8. použitú literatúru a zdroje spracovávaných textov

Dokumentácia sa odovzdáva do AIS (do príslušného miesta odovzdania). Za každý tím odovzdáva len jeden študent. Okrem dokumentu sa odovzdávajú aj prílohy (zdrojové kódy, technická dokumentácia, …).

Posudok

Každý tím vypracuje posudok na riešenie iného tímu. Je potrebné zhodnotiť prínosy aj nedostatky projektu.

Posudok by mal mať ideálne najviac 1-2 strany A4, a mal by stručne obsiahnuť tieto body:

 1. Zhodnotenie formálnej úrovne projektu, tzn. úprava, štruktúra textu, gramatika, web-stránka a zápisnice.
 2. Zhodnotenie obsahu dokumentácie: analýza, návrh, popis implementácie.
 3. Zhodnotenie funkčnosti implementácie.
 4. Súhrnné zhodnotenie, silné aj slabé stránky projektu.
 5. Kto posudok vypracoval, koho posudzoval (stačí aj názvy tímov), dátum.

Obhajoba

Záverom tímového projektu je jeho obhajoba. Táto prebieha formou prezentácie a diskusie k práci. Očakáva sa, že do prezentácie TP sa zapájajú všetci študenti v tíme. Prezentácia by mala trvať cca. 15 min. a vystihnúť vykonanú prácu a jej prínosy. Celkové hodnotenie tímov potom určuje pedagogický vedúci s komisiou.

Na základe opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 bola forma obhajoby TP zmenená pre aktuálny semester. Namiesto prezentácie je potrebné vytvoriť propagačné video, v ktorom by boli zhrnuté výsledky projektu. 

Podmienky absolvovania predmetu

Na absolvovanie predmetu sa musia členovia tímu zúčastňovať nasledovných aktivít:

 • povinné prednášky (zrušené kvôli COVID-19)
 • pravidelná a aktívna účasť na stretnutiach tímu
 • aktívna účasť na práci v tíme
 • používanie nástrojov na project management (podľa potreby)
 • používanie nástrojov na SCM (podľa potreby)
 • odovzdanie všetkých požadovaných výstupov
 • udržiavanie aktuálnej informácie o stave projektu na WWW
 • obhajoba a prezentácia projektu

Hodnotené výstupy a podiel bodov za jednotlivé aktivity závisí na charaktere projektu a určuje ich pedagogický vedúci po konzultácii s garantom odboru. Bodovo sa hodnotí práca tímu ako celku a aj individuálna práca študenta. Každý študent bude priebežne hodnotený počas semestra a informovaný o hodnotení vedúcim TP.

Prednášky

Počas semestra sa uskutoční niekoľko pozvaných prednášok z rôznych IT firiem. Cieľom je ukázať študentom, ako pracujú tímy v reálnych malých/stredných/veľkých IT firmách. Účasť na prednáškach je povinná! Počet plánovaných prednášok za celý ak. rok: 3-6.

Harmonogram prednášok

Na základe opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 boli prednášky zrušené pre aktuálny ak. rok (2020/2021).

 

Pozor, na konci zoznamu pribudli nové témy!

 

Bezpečná implementácia “quantum-future” protokolu na skupinovú výmenu kľúča

Poznámka: Náročná téma vhodná pre motivovaných študentov.

Anotácia tímového projektu:
V súčasnosti používané šifry sa delia na symetrické a asymetrické. Symetrické šifry sú výpočtovo menej náročné, ale ich použitie si vyžaduje, aby komunikujúce strany už pred samotným šifrovaním zdieľali tajnú informáciu. Túto informáciu voláme kryptografický kľúč.

Komunikácia šifrovaná pomocou symetrickej šifry potom vyzerá nasledovne.
1. Predpokladajme, že osoba A chce poslať osobe B správu M, a tiež predpokladajme, že osoby A a B zdieľajú kľúč K.
2. Osoba A najprv správu M zašifruje pomocou kľúča K a dostane zašifrovanú správu C (to znamená, že osoba A vykoná šifrovací algoritmus, ktorého vstupom bude aj správa M aj kľúč K a ktorého výstupom bude zašifrovaná správa C).
3. Následne osoba A pošle osobe B zašifrovanú správu C.
4. Osoba B potom zašifrovanú správu C dešifruje pomocou kľúča K a dostane správu M (to znamená, že osoba B vykoná dešifrovací algoritmus, ktorého vstupom bude aj C aj K a ktorého výstupom bude M). Zašifrovanú správu C nie je možné dešifrovať bez znalosti kľúča K.

Na to, aby sa mohla takáto komunikácia realizovať, je potrebné vyriešiť jeden problém:

Ako docieliť, aby A aj B poznali tajný kľúč K?

Tento problém sa bežne rieši pomocou takzvaných protokolov na výmenu kľúča. Tieto protokoly používajú druhý typ šifier – asymetrické šifry. Je ale známe, že v súčasnosti používané asymetrické šifry môžu byť zlomené pomocou veľkého kvantového počítača. Takýto veľký kvantový počítač ešte neexistuje, ale viacero štátov a súkromných organizácií vynakladá obrovské finančné prostriedky na jeho vývoj. Preto je dôležitý vývoj takých protokolov na výmenu kľúča, ktoré budú odolné aj voči útokom pomocou kvantového počítača.

Touto problematikou sa zaoberá aj projekt NATO SPS G5448 “Secure Communication in the Quantum Era”. Riaditeľom projektu je profesor Otokar Grošek z FEI STU a do projektu sú okrem FEI STU zapojené aj Florida Atlantic University (USA) , Universidad Rey Juan Carlos (Španielsko) a University of Malta. V rámci projektu navrhli tímy z USA a Španielska “quantum-future” protokol na výmenu kľúča pre väčší počet účastníkov. Na FEI STU vznikol prototyp implementácie tohto protokolu. Implementácia je v jazyku C.

V aktuálnom stave je implementácia funkčná, nebola ale ešte otestovaná na prítomnosť zraniteľností. Takouto zraniteľnosťou je napríklad pretekanie pamäti. Ďalšou zraniteľnosťou je prítomnosť blokov kódu, ktorých vykonávanie je závislé od hodnoty tajných parametrov. Takéto bloky kódu spôsobujú, že trvanie behu protokolu je závislé od hodnôt tajných parametrov. To môže viesť až k tomu, že útočník sa z časových údajov o behu protokolu môže dozvedieť informácie o tajných parametroch. Jedným z cieľov tímového projektu je vykonať testy na prítomnosť takýchto zraniteľností a v prípade odhalených zraniteľností tieto zraniteľnosti odstrániť. Užitočným nástrojom na odhalenie zraniteľností je Valgrind.

Protokol navrhnutý tímami z USA a Španielska využíva mechanizmus na zapuzdrenie kľúča (po anglicky KEM – key encapsulation mechanism). Tento mechanizmus musí spĺňať požiadavku, že je odolný voči útokom pomocou kvantového počítača. Konkrétny mechanizmus nie je v protokole špecifikovaný. Keďže existuje viacero KEM mechanizmov, o ktorých sa predpokladá, že sú odolné voči kvantovým počítačom, je možné vytvoriť viac verzií protokolu podľa toho, aký KEM sa použije. V prípade rýchleho postupu pri plnení prvej úlohy bude druhou úlohou tímového projektu vytvoriť viaceré verzie implementácie protokolu líšiace sa iba použitým KEM mechanizmom a tieto implementácie medzi sebou porovnať.

Úlohy:
1. Oboznámte sa s návrhom protokolu od tímov z USA a Španielska.
2. Oboznámte sa s prototypom implementácie protokolu.
3. Oboznámte sa s nástrojom Valgrind.
4. Vykonajte testy na prítomnosť zraniteľností v zdrojovom kóde implementácie. Nájdené zraniteľnosti odstráňte a celý proces podrobne zdokumentujte.
5. Ak čas dovolí, vytvorte viaceré verzie implementácie protokolu líšiace sa iba použitým KEM mechanizmom a tieto implementácie medzi sebou porovnajte.

Literatúra:
od zadávateľov projektu

Zadávatelia tímového projektu:
Tomáš Fabšič (tomas.fabsic@stuba.sk), Viliam Hromada

Konzultanti:
Roderik Ploszek, Peter Švec

Riešiteľský kolektív:

 

[obsadená] Porovnanie metód a nástrojov na rozpoznávanie rukopisov

Úlohou tímového projektu je vytvorenie vhodnej metodiky na spracovanie/rozpoznávanie rukou písaných starých dokumentov.

Úlohy:
1. Naštudujte si metódy na spracovanie a rozpoznávanie rukou písaných dokumentov.
2. Oboznámte sa s výsledkami rôznych študentských prác z UIM, ktorá spracovali túto tému.
3. Porovnajte existujúce nástroje a vyhodnoťte ich možnosti využitia pri OCR vybraných dokumentov z archívov.
4. Zmapujte techniky OCR čínskych znakov a iné techniky rozpoznávania špeciálnych tvarov a symbolov (napr. odtlačky prstov).
5. Popíšte existujúci stav problematiky a vytvorte systematické porovnanie existujúcich metód.
6. Pripravte framework/podklady na projekt „Simulácia pisára“.

Zadávateľ tímového projektu:
Eugen Antal (eugen.antal@stuba.sk)

Konzultant:
Pavol Zajac

Riešiteľský kolektív: Jaroslav Ďurfina, Patrícia Török, Tomáš Štrba, Martin Domorák, Patrik Majtán, Martin Michale, Mátyás Kiss

 

[obsadená] Rozšírenie modelera procesných modelov o možnosť kolaborácie

Anotácia tímového projektu:
Cieľom tímového projektu je rozšíriť modeler procesných aplikácií o technológiu Websockets tak, aby mohlo viacero používateľov v jednej chvíli spolupracovať na modelovaní konkrétneho procesného modelu. Naviac treba navrhnúť spôsob, akým riešiť konflikty v rámci navrhovania formulárov v sekcií generátora formulárov, a rozšíriť ho o ttechnológiu Websokets tak, aby tak isto mohlo viacero používateľov v jednej chvíli spolupracovať na vytváraní jedného kontneho formuláru.

Úlohy:
1. Naštudujte formalizmus Petriho sietí a jazyk Petriflow.
2. Navrhnite riešenie o možnosť kolaborácie viacerých používateľov v rámci sekcie modeler a sekcie form builder.
3. Implementujte riešenie o možnosť kolaborácie viacerých používateľov v rámci sekcie modeler a sekcie form builder.
4. Otestuje implementované riešenie.Literatúra:
1. MLADONICZKY, Milan, et al. Petriflow: Rapid language for modelling
Petri nets with roles and data fields. Algorithms and Tools for Petri
Nets, 2017, 45.
2. MAZÁRI, Juraj; JUHÁS, Gabriel; MLADONICZKY, Milan. Petriflow in
Actions: Events Call Actions Call Events. Algorithms and Tools for
Petri Nets, 2018, 21.

Zadávateľ tímového projektu:
Tomáš Kováčik (tomas_kovacik@stuba.sk)

Riešiteľský kolektív: Tomáš Hodor, Vasyľ Klevľanyk, Lukáš Odler, Matúš Olejník, František Pastorek, Ondrej Straka, Martin Števo

 

[obsadená] Systém pre vytváranie databázy škodlivých a regulárnych spustiteľných súborov pre potreby strojového učenia

Anotácia tímového projektu:
Cieľom tímového projektu je vytvoriť komplexný systém, ktorý bude slúžiť pri výskume detekcie malvéru. Systém musí byť schopný sťahovať škodlivé vzorky a spolu s metadátami ich ukladať do databázy. Okrem ukladania musí overovať či sa jedná o skutočne škodlivú vzorku (napr. pomocou verejných služieb ako VirusTotal), kontrolovať duplicity, použitie packerov a pod. Pre potreby strojového učenia je taktiež nutné vytvárať aj databázu regulárnych súborov. Okrem backendu je nutné implementovať aj frontendovú aplikáciu, pomocou ktorej bude možné databázu prehliadať, sledovať štatistiky, stiahnuť si trénovaciu/testovaciu množinu podľa používateľom zadaných parametrov a pod.

Úlohy:
1. Analyzujte problematiku a navrhnite vhodnú architektúru systému.
2. Navrhnite metódy získavania a sťahovania regulárnych spustiteľných súborov.
3. Navrhnuté riešenie implementujte a otestujte.Literatúra:
1.Anderson, H., & Roth, P. (2018). EMBER: An Open Dataset for Training Static PE Malware Machine Learning Models. ArXiv, abs/1804.04637.

Zadávateľ tímového projektu:
Peter Švec, peter.svec1@stuba.sk

Riešiteľský kolektív: Jakub Šíp, Matúš Straňák, Peter Hajduk, Andrej Fula, Filip Wagner a Tomáš Zachar

 

[obsadená] Autentizácia s vlastným Identity Providerom a mobilnou aplikáciou

Cieľom tímového projektu je preskúmať OAuth a OpenID štandardy. Ako výstup sa očakáva prototyp klient-server aplikácie využívajúci tieto technológie.

Krátky popis:
– analyzujte technológie OpenID a OAuth a preskúmajte ich možnosti
– navrhnite autentizáciu pomocou mobilného zariadenia s použitím vyššie uvedených štandardov a vlastným Identity Providerom
– implementujte prototyp
– otestujte riešenie

Zadávateľ: Pavol Zajac
Pozn.: Téma je už rezervovaná.

Riešiteľský kolektív:  Ján Korček, Martin Knoško, Matej Friedel, Matej Mózer, Peter Čuřík

[obsadená] Indoor Rangefinder (LIDAR) scanner with Bluetooth Low Energy (BLE) connectivity based on RSL10 SoC

Annotation:
The objective of the team project is to develop firmware application running on RSL10 SoC (BLE MCU) and interfacing with ON Semiconductor Direct Time of Flight rangefinder SECO-RANGEFINDER-GEVK. RSL10 will further transmit the distance data over BLE channel towards mobile app (Android, iOS), visualizing the interior.BLE will work in connected mode and the BLE mother board to be used in the system is BDK-GEVK.BDK-GEVK and SECO-RANGEFINDER-GEVK are attached to a rotating platform that allows 2D / 3D scanning of surrounded area. Platform rotation will be constructed using the stepper motors and actuator kit D-STPR-GEVK.Hardware platform will be provided.

Sources:
BDK-GEVK BLE kit: https://www.onsemi.com/support/evaluation-board/bdk-gevk
D-STPR-GEVK: https://www.onsemi.com/support/evaluation-board/d-stpr-gevk
SECO-RANGEFINDER-GEVK: will be provided by the project leader

Tasks:
Create control firmware for the platform, reading distance and direction data, sending data over Bluetooth Low Energy
Create mobile app, visualizing the scanned data

Project leader:
Peter Gergely (Peter.Gergely@onsemi.com), Marian Lekavy (Marian.Lekavy@onsemi.com)

Riešiteľský kolektív:  Babic Šimon, Kovaľák Maroš, Smolár Patrik, Trojan Martin, Trsteský Jakub

 

Strata Application Development Framework (SADF)

Annotation:
Strata is a SaaS ecosystem, a software development platform, which helps the customers of ON Semiconductor to create and evaluate designs based on our technology. Strata provides UI for individual evaluation boards, which can be connected to the Strata ecosystem.Your goal is to create a code editor using the Microsoft language server, to be able to create, edit, build and run Control Views (UI for the evaluation boards) from inside the Strata Application. The control views are based on Qt/QML. Currently, the Control Views are created in an external application (Qt Creator).

Tasks:
Get acquainted with Monaco editor integration
Create code editor for Control views
Connect the code editor to infrastructure, to be able to create, edit, build and run Control Views
Create appropriate documentation and user manuals for the users of the code editor

Sources:
The Strata project: https://onsemi.com/strata
https://microsoft.github.io/monaco-editor/

Project leader:
David Faller (David.Faller@onsemi.com, English language), Marian Lekavy (Marian.Lekavy@onsemi.com)

 

Systému pre detekciu  bezpečnostných incidentov zo sieťovej prevádzky 4

Anotácia tímového projektu:
Úlohou je doplniť a rozšíriť systém pre sledovanie sieťovej komunikácie detekcie útokov o realtime riešenie detekcie vybraných incidentov s využitím nových technológiiako Kafka messaging system, Apache Spark, a Elastic Stack.  Systém bol vytvorený v predošlých tímových projektoch a je založený na agentovom zbere informácií z PC a sieťovej komunikácie.  Výsledkom analýzy je identifikácia či ide o vybraný útok (sieťový, iný typ útoku).Úlohy:Optimalizovať zber a spracovanie dát z klientských počítačov.
Vytvorenie streamu dát pre detekciu s využitím Kafka riešenia od APACHE.
Analyzovanie stream dát s využitím Aoache Spark framevorku
Navrhnúť a implementovať nový modul pre detekciu exploitovania a sieťového útoku.

Literatúra:

Jirsik, T., Cermak, M., Tovarnak, D., & Celeda, P. (2017). Toward stream-based IP flow analysis. IEEE Communications Magazine, 55(7), 70-76. online : https://stream4flow.ics.muni.cz/

Boulon, J., Konwinski, A., Qi, R., Rabkin, A., Yang, E., & Yang, M. (2008, October). Chukwa, a large-scale monitoring system. In Proceedings of CCA (Vol. 8, pp. 1-5).

Garcia-Teodoro, P., Diaz-Verdejo, J., Maciá-Fernández, G., & Vázquez, E. (2009). Anomaly-based network intrusion detection: Techniques, systems and challenges. computers & security, 28(1-2), 18-28.

Zhang, J., Jones, K., Song, T., Kang, H., & Brown, D. E. (2017, April). Comparing unsupervised learning approaches to detect network intrusion using NetFlow data. In Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS), 2017 (pp. 122-127). IEEE.

Zadávateľ tímového projektu: Štefan Balogh, stefan.balogh@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:

 

[obsadená] Systém pre zdieľanie  informácií a poznatkov v bezpečnostnej doméne

Cieľom zadania je navrh a realizácia servera pre zdielanie a uchovávanie poznatkov z bezpečnostnej domeny. Možu to byť poznatky z analyzy  malware, technikách exploitov, zraniteľnostiach software, a dalšie užitočné informácie o útokoch.
Pre efektívne ukladanie a zdielanie je potrebné využit poznatky z ontologickej a semantickej reprezentácie dát ktoré využíva napr. https://www.wikidata.org
Úloha pozostáva z viac dielčich úloh a to:
– vytvorenie semantickej databazy a ontologického modelu pre data ktore chceme zdielať
– vytvorenie nastrojov pre zber dát z dostupných zdrojov a ich transformaciu do ontologického modelu
– vytvorenie fronendu aplikácie s možnosťou vyhľadávania a zobrazovania dáz z ontologickej databázy a pre ich následnú analýzu ako zdroj semantických testovacích dát

Úlohy:
1. Vykonajte inštaláciu a konfiguráciu semantických databáz
2. S využitím dostupných nástrojov a naprogramovaných nástrojov vykonať zber vhodných dát z internetových zdrojov
a iných dostupných zdrojov (CSIRT) a ich transformácia do ontologickej reprezentácie
3. Vytvorte testovaciu vzorku dát z oblasti počitačovej bezpečnosti a ich semantickú
reprezentáciu pre testovanie vyhľadávania požadovaných informácií a ich suvislostí
4. Vytvorte web aplikáciu pre vyhľadávanie a zobrazovanie dát
5. Hladajte optimalny semantický model pre reprezentaciu dát z domeny
pocitacova bezpecnost v semantickej databaze z hladiska efektivnosti ukladania a vyhladávania

Literatúra:

Waagmeester, A., Stupp, G., Burgstaller-Muehlbacher, S., Good, B. M., Griffith, M., Griffith, O. L., … & Keating, S. M. (2020). Science Forum: Wikidata as a knowledge graph for the life sciences. ELife, 9, e52614.

Zadávateľ tímového projektu: Štefan Balogh. stefan.balogh@stuba.sk, Igor Kossaczky, igor.kossaczky@gmail.com

Riešiteľský kolektív: Peter Ňaňko, Martin Lacza, Filip Furtkevič, Martin Hrebeňák, Samuel Orth, Peter Košarník, Matúš Pohančenik

 

[obsadená] Ľubovoľná téma z oblasti IoT

Popis: Cieľom práce je vytvoriť funkčný prototyp IoT zariadenia podľa
záujmov riešiteľského tímu. Úlohou tímu je rozdeliť si prácu na 2 hlavné
časti, hardvérovú a softvérovú. Návrh hardvérovej časti pozostáva z vhodnej
voľby mikroprocesora a senzorov s ohľadom na spotrebu energie a výpočtový
výkon. Súčasťou softvérovej časti je návrh webovej a/alebo mobilnej
aplikácie, ktorá bude riadiť IoT zariadenie.

Úlohy:
1. Naštudujte si problematiku IoT pre vašu oblasť záujmu.
2. Navrhnite architektúru pre váš systém.
3. Implementujte návrh a vytvorte prototyp IoT zariadenia.
4. Overte funkčnosť vášho riešenia.

Literatúra:
1. Arduino [online]. 2020. Open-source electronics platform. Dostupné na
internete: < https://www.arduino.cc/ >
2. Raspberry Pi [online]. 2020. The low cost credit-card sized computer.
Dostupné na internete: < https://www.raspberrypi.org/ >

Zadávateľ tímového projektu: Ondrej Gallo, ondrej.gallo@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:  Martin Šuchter, Juraj Komiňák, Jaroslav Takáč, Kristína Fečová, Jakub Jančík

 

[obsadená] Implementácia technológie VR do edukačných hier

Zadanie tímového projektu: V záujme zvýšenia záujmu žiakov o štúdium na stredných a vysokých školách s technickým zameraním sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť aktivitám zameraným na popularizáciu vedy a techniky. Na Ústave elektroniky a fotoniky je vyvíjaná sada virtuálnych edukačných hier „Impérium kremíka“, ktoré chce na tieto účely použiť. Máme k dispozícii dve laboratória s HTC Vive Virtual Reality Headset. Hľadáme novú (“virtuálnu”) firmu – Váš tím, ktorá by sa venovala návrhu, vývoju, implementácii technológie VR a optimalizácii interaktívnych edukačných hier “Svetov z oblasti elektroniky, fotoniky a informatiky”, ktoré sa stanú súčasťou setu hier “Impérium kremíka” technológiou virtuálnej reality. Vytvorené aplikácie budú voľne dostupné a voľne šíriteľné v rámci popularizácie vedy a techniky. Cieľovou skupinou sú žiaci stredných a základných škôl. Hra ich má pútavým spôsobom uviesť do problematiky objavov, vynálezov alebo zaujímavých technických riešení v oblasti elektroniky, fotoniky a informatiky.

Úlohy:

 1. Analyzujte súčasné trendy v oblasti edukačných hier vo virtuálnej realite v oblasti elektroniky, fotoniky a informatiky.
 2. Oboznámte sa s princípmi tvorby interaktívnych hier vo virtuálnej realite. Otestujte a analyzujte už vytvorené dostupné hry a vstupné rozhranie týchto hier. Navrhnite ako zvýšiť ich atraktívnosť.
 3. Implementujte technológiu VR do vytvorených desktopových hier.
 4. Navrhnite a vytvorte nové interaktívne edukačné hry (“Svety”), nové hracie úrovne zobrazujúce vybrané problematiky z oblasti elektroniky, fotoniky a informatiky. Optimalizujte vytvorené rozhranie.
 5. Urobte optimalizáciu, otestujte jednotlivé hry, resp. úrovne a vypracujte používateľskú dokumentáciu.
 6. Vytvorte portfólio a základnú cenovú ponuku produktov Vašej firmy zaoberajúcej sa návrhom a tvorbou edukačných aplikácií z oblasti elektroniky, fotoniky a informatiky pre virtuálnu realitu.

Literatúra:

 1. BEALE, R. and SHARPLES, M. Design Guide for Developers of Educational Software. [Online] 2002. http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/lecturenotes/0H420/EDUCdesignguide[2002].pdf

 2. PRENSKY, M. Digital game-based learning. McGraw-Hill Trade, 2001. S. 442. ISBN 0071363440

Zadávatelia tímového projektu:

prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD., lubica.stuchlikova@stuba.sk, Ing. Peter Benko, PhD., peter.benko@stuba.sk, Ing. Jakub Drobný, jakub.drobny@stuba.sk, Ing. Filip Chymo, filip.chymo@stuba.sk

Riešiteľský kolektív: Marek Kotulič, Erik Sciranka , Natália Klementová, Karina Fábryová, Slavomír Slavejko, Juraj Paška, Matej Vavro

 

[obsadená] Vývoj interaktívnych vzdelávacích animácií pre oblasť elektroniky, fotoniky a informatiky

Zadanie tímového projektu:  V záujme zvýšenia pochopenia učiva a dejov, ktoré sú náročné na vizualizáciu pre študentov na stredných a vysokých školách so zameraním na oblasť elektroniky, fotoniky a informatiky, sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť vývoju vzdelávacích interaktívnych animácii. Na Ústave elektroniky a fotoniky sú vyvíjané takéto animácie pre vzdelávací portál eLearn central od roku 2004. Veľká časť animácii je však vytvorená v programe FLASH, čo znemožňuje ich využitie vo vzdelávaní. Hľadáme novú (“virtuálnu”) firmu – Váš tím, ktorá by sa venovala návrhu, vývoju a optimalizácii interaktívnych vzdelávacích animácií vo vybranom programe, ktorý je dnes využiteľný bez obmedzení. Vytvorené aplikácie budú voľne dostupné a voľne šíriteľné v rámci vzdelávania na stredných a vysokých školách so zameraním na elektroniku, fotoniku a informatiku. Cieľovou skupinou sú študenti stredných a vysokých škôl (bakalárske štúdium).

Úlohy:

 1. Analyzujte súčasné trendy v oblasti interaktívnych animácií v oblasti elektroniky, fotoniky a informatiky.
 2. Oboznámte sa s princípmi tvorby interaktívnych animácii vo vybranom programe na báze objektovo orientovaného programovania. Otestujte a analyzujte už vytvorené interaktívne animácie. Navrhnite ako zvýšiť ich edukačnú hodnotu a atraktívnosť.
 3. Navrhnite a vytvorte nové interaktívne animácie zobrazujúce vybrané problematiky z oblasti elektroniky, fotoniky a informatiky.
 4. Urobte optimalizáciu, otestujte jednotlivé interaktívne animácie a vypracujte používateľskú dokumentáciu.
 5. Vytvorte portfólio a základnú cenovú ponuku produktov Vašej firmy zaoberajúcej sa návrhom a tvorbou interaktívnych animácii z oblasti elektroniky, fotoniky a informatiky.

Literatúra:

 1. HRBÁČEK, J. Komunikace mikrokontroléru s okolím. 1. díl. Praha : BEN – technická literatura, 1999. 159 s. ISBN 80-86056-42-2.

 2. STUCHLÍKOVÁ, Ľ. — KÓSA, A. — JAKUŠ, J. — ŠUŠOLIAK, M. — DONOVAL, D. — HRBÁČEK, J. Interactive animation as a motivation tool. In EWME 2014. 10th European Workshop on Microelectronics Education: Proceedings; Tallinn; Estonia; May 14-16, 2014. Danvers : IEEE, 2014, s. 116–119. ISBN 978-147994016-5.

 3. ŽÁRA, Ondřej. JavaScript: programátorské techniky a webové technologie. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4573-9.

Zadávatelia tímového projektu:

prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD., lubica.stuchlikova@stuba.sk, Ing. Peter Benko, PhD., peter.benko@stuba.sk, Ing. Juraj Marek, PhD. juraj.marek@stuba.sk

Riešiteľský kolektív:Dominika Šuhajdová, Denisa Pavláková, Stanislav Marochok, Jozef Neuschl, Dmytro Yanyshevskyi, Patrik Vaverčák, Daniel Čobrda

 

[obsadená] Využitie mini rotopédu na virtuálne cestovanie

Anotácia tímového projektu: Cieľom projektu je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude na základe využívania mini rotopédu inSPORTline Raryo umožňovať pohyb po vytýčenej trase a poskytovať doplňujúce informácie o okolitých objektoch.

Úlohy:

 1. Oboznámte sa s funkcionalitou mini rotopédu a navrhnite spôsob ako z neho získať informácie o prejdenej vzdialenosti. Zvážte možnosti ovplyvňovania rýchlosti jazdy a menenia smeru.

 2. Naštudujte si možnosti Google maps, OpenStreetView a voľne dostupného objektu virtuálneho mesta a navrhnite najlepšie riešenie pre vytváranú aplikáciu.

 3. Navrhnite funkcionalitu danej aplikácie a zodpovedajúce grafické užívateľské rozhranie.

 4. Implementujte navrhnuté riešenie.

 5. Vytvorte technickú dokumentáciu.

Zadávateľ tímového projektu: Doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

Riešiteľský kolektív: Patrik Bagar, Michal Czapala, Michal Čirip, Richard Diosi, Jakub Matušov, Jaroslav Vilhan

Web stránka projektu:

Literatúra:

J. Rodrigues, P. Menezes, M. T. Restivo: Travelling in a virtual city: a physical exercise promoting game, Exp.at’19, University of Madeira, Funchal, Portugal, 11-14 Jun, 2019

M. Trnavský, M. Žikla, F. Seman: Využitie trenažéru na virtuálne cestovanie, Tímový projekt, FEI STU, 2020.

[obsadená] Tvorba zariadení na báze Arduina

Anotácia tímového projektu: Cieľom projektu je zostaviť zariadenie podľa internetového návodu a overiť jeho funkcionalitu.

Úlohy:

 1. Oboznámte sa s funkcionalitou zariadení FloatShield a HeatShield, ktoré sú postavené na báze Arduina.

 2. Zostavte 1-2ks daných zariadení. Arduino a zvyšné elektronické komponenty uzatvorte do uzatvorenného ochranného boxu (možné použitie 3D tlače).

 3. Overte funkcionalitu daných zariadení. Preskúmajte aj možnosti ovládania sústavy v prostredí Internetu.

 4. Vytvorte technickú dokumentáciu.

Zadávateľ tímového projektu: Doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

Riešiteľský kolektív: Rajčok Jakub, Šimek Jozef, Tomáš Klobučník, Kristian Kalivoda, Martin Vons, Štefan Jakubják, Peter Kočalka

Web stránka projektu:

Literatúra:

https://github.com/gergelytakacs/AutomationShield/wiki/FloatShield

https://github.com/gergelytakacs/AutomationShield/wiki/HeatShield

[obsadená] Balíčkovanie aplikácií pre online laboratórium

Anotácia tímového projektu: Cieľom projektu je navrhnúť komplexný systém pre zbiehanie aplikácií v online laboratóriu tak, aby sa zachovala ich konzistentnosť naprieč rôznymi operačnými systémami. Ohľad treba brať aj na ich zabezpečenie a zálohovanie.

Úlohy:

 1. Oboznámte sa s technológiami, ktoré umožňujú baličkovanie webových aplikácií (Docker).

 2. Navrhnite spôsob balíčkovania online aplikácií tak, aby mohli zbiehať na serveri nezávisle od nainštalovaného operačného systému a aplikácií.

 3. Oboznámte sa s vybranými už realizovanými projektami a overte na nich navrhnutý prístup.

 4. Vytvorte metodické postupy pre aplikovanie navrhutého riešenia pre ďalších užívateľov.

 5. Vyhodnoťte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.

Zadávateľ tímového projektu: Doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

Riešiteľský kolektív: Ivan Buri, Ľuboš Lendáč, Zoltán Mészáros, Balázs Nagy, Erik Šarmír, Nika Šušoliaková, Ľuboš Trčálek

Web stránka projektu:

Literatúra:

https://www.docker.com/

[obsadená] Webová stránka ústavu

Anotácia tímového projektu: Cieľom projektu je aktualizovať CMS systém pre účely webovej prezentácie Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU v Bratislave so zohľadnením špecifík, ktoré prináša akademické prostredie.

Úlohy:

 1. Zoznámenie sa s aktuálnym stavom ústavnej web stránky.

 2. Aktualizácia web stránky z hľadiska grafického návrhu, použitého frameworku (využitie najnovšej verzie Laravel-u) a požadovanej funkcionality

 3. Návrh realizácie bude zohľadňovať potrebu viacjazyčnosti, responzívnosti a možnosti tlače.

 4. Okrem zobrazovania základných údajov o pracovisku, pracovníkoch, výskume, pedagogike a ústavných aktivitách, bude portál umožňovať pracovníkom ústavu zdielať v rámci intranetu neverejné informácie a dokumenty vo viacerých kategóriách, sledovať rozvrhy, svoje výkony, dochádzku. Predpokladá sa vhodné využívanie mailinglistu.

 5. Po implementácii riešení, overení funkčnosti a zabezpečenia aplikácie by vytvorená aplikácia mala prejsť viackolovým overovaním (aj zamestancami ústavu) a viacnásoným zapracovaním pripomienok.

 6. Tvorba technickej dokumentácie.

Zadávateľ tímového projektu: Doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

Riešiteľský kolektív: Dávid Špak, Martin Biľanský, Jakub Fedorko, Peter Bašista, Eliška Bakaľárová, Vladislav Domin, Viktória Dominivá

Web stránka projektu:

Literatúra:

L. Thomson, L. Welling: Mistrovství – PHP a MySQL. Kompletní průvodce vývojáře, Computer Press, 2017, ISBN 9788025148921

 

 

[obsadená] Procesne orientovaný informačný systém pre správu športového podujatia

Cieľom tímového projektu je vytvoriť informačný systém pre správu športového podujatia. Systém musí vedieť spravovať jednotlivé športy ktoré si bude vedieť používateľ definovať. Na jednotlivé športy sa bude môcť externý používateľ registrovať. Pre jednotlivé športy a ich kategórie bude môcť admin používateľ definovať podujatie v závislosti od typu športu. Systém musí obstarávať všetky role používateľov napr.(rozhodca, účastník, tréner, správca podujatia)
Úlohy:
1. Analyzujte problematiku a navrhnite vhodnú architektúru systému.
2. Navrhnuté riešenie implementujte
3. Implementované riešenie otestujte a porovnajte s už existujúcimi systemami

Zadávateľ tímového projektu: Martin Kranec, martin.kranec@stuba.sk

Riešiteľský kolektív: Benedikt Höger, Martin Filo, Martin Šilhavík, Marián Hrčka, Michal Vrabec, Matúš Rybár, Martin Štekláč  

Web stránka projektu:

Literatúra:

Medusa

Cieľom tímového projektu je zabezpečenie údržby a prevádzkyschopnosti projektu Medusa. Medusa je bezpečnostný modul pre Linux vyvíjaný na FEI STU už viac ako 20 rokov.

Jadro Linuxu je v neustálom vývoji a približne každé dva mesiace vychádza nová verzia. Hlavnou úlohou tímového projektu bude zabezpečenie kompatibility s najnovším jadrom. Ďalšie úlohy budú stanovené podľa schopností a návrhov účastníkov. Počas riešenia budete môcť navrhnúť a implementovať aj vlastné nápady a vylepšenia. Nasledujúci zoznam je iba ukážka oblastí, ktorým sa v rámci tohto tímového projektu môžete veneovať:

 • Medusa v súčasnosti podporuje implementáciu založenú na kontrolovaní i-uzlov súborového systému. Vašou úlohou bude zhodnotiť význam implementácie hookov založených na cestách a v prípade kladnej odozvy ich aj implementovať.
 • V tomto roku boli do Medusy pridané funkcionality auditu a pseudo-súborového systému. Tieto funkcie sú v samostatných vetvách. Po dohode s vedúcim projektu ich bude nutné spojiť s hlavnou vetvou.
 • V minulosti bolo možné používať iba jeden veľký bezpečnostný modul. Nedávno do jadra pribudla možnosť stackovania bezpečnostných modulov. Medusa zatiaľ funguje v starom režime. Cieľom je pridať podporu stackingu do Medusy.
 • Implementácia socketov zatiaľ nebola podrobne otestovaná a nachádzajú sa v nej chyby. Pripravte testy, ktorými overíte správnu funkčnosť.
 • Overte funkčnosť operácií fetch a update pri paralelnom vykonávaní.
 • Ak si chcete vyskúšať programovanie v modernejšom jazyku ako C, máme pre vás možnosť impementácie nového autorizačného servera v jazyku Rust.
 • Ďalšou úlohou je implementovať automatizovaný testovací a zostavovací systém na serveri.

Ako bolo vyššie uvedené, ktoré konkrétne úlohy sa budú vykonávať a čo sa bude implementovať bude závisieť od vzájomnej dohody vedúceho, konzultanta a účastníkov tímového projektu.

Zadávateľ a vedúci

Roderik Ploszek, roderik.ploszek@stuba.sk

Konzultant

Matúš Jókay

Vhodné pre:

 • študentov, ktorí chcú nazrieť do kódu operačného systému využívanom na miliardách zariadení po celom svete
 • programátorov, ktorí majú radi jednoduchosť Céčka
 • záujemcov, ktorí chcú prispieť do otvoreného projektu na GitHube

 

[obsadená] Webová aplikácia na objednávanie tovaru

Aplikácia umožňuje používateľom vyhľadávať rôzne firmy a vytvárať objednávky na tovar, ktorý ponúkajú. V aplikácii existujú viaceré typy používateľských účtov: zákazník, firma, kuriér, správca. Zákazník si môže ukladať firmy do zoznamu obľúbených, zobraziť históriu objednávok, hodnotiť jednotlivé firmy a kuriérov. Firma si môže podať žiadosť o pridanie novej pobočky, má k dispozícii manažment detailov a ponuky tovaru jednotlivých pobočiek. Kuriér si vie podať žiadosť o zaregistrovanie, po schválení má k dispozícii manažment svojho profilu. Správca môže schvaľovať žiadosti firiem a kuriérov.

Zadávateľ tímového projektu: Ing. Juraj Mažári, juraj.mazari@stuba.sk

Riešiteľský kolektív: Martin Kustra, Nicolas Macák, Petra Kirschová, Veronika Szabóová, Roman Kočiš, Simona Lopatniková

 

[obsadená] Modul zalievania rastlín v inteligentnej domácnosti

Úlohou tímového projektu navrhnúť univerzálny riadiaci systém pre inteligentnú domácnosť a vytvoriť funkčný prototyp pre modul zalievania rastlín. Systém by mal vedieť monitorovať teplotu a vlhkosť vzduchu a pôdy a mal by byť schopný vytvoriť zalievací plán pre každú rastlinu zvlášť
s prihliadnutím na okolité podmienky.

Úlohy:
1. Naštudujte si podobné riešenia v problematike IoT a inteligentnej domácnosti.
2. Navrhnite architektúru systému s dôrazom na modulárnosť vývoja.
3. Implementujte funkčný prototyp modulu zalievania rastlín podľa vytvoreného návrhu.
4. Overte funkčnosť návrhu.

Zadávateľ tímového projektu:
Ondrej Gallo (ondrej.gallo@stuba.sk)

Riešiteľský kolektív: Jakub Arendáč, Jakub Jadviš, Filip Špes, Samuel Solár, Milan Pavlík, František Onderišin, Matúš Chalko

 

 

[obsadená] Procesne riadený eHealth

Zadanie:
Cieľom tímového projektu je pomocou formalizmu Petriho sietí rozšírených o procesné roly a dáta navrhnúť a namodelovať informačný systém eHealth. Systém musí obsahovať správu elektronickej zdravotnej karty, ako aj procesy spojené s objednaním vyšetrenia, priebehom vyšetrenia a prezeranie záznamov z vyšetrení v zdravotnej karte.

Úlohy:
1. Naštudujte formalizmus rozšírených Petriho sietí
2. Analyzujte existujúce štandardy pre elektronické zdravotné záznamy
3. Zapracujte zvolený štandard v rámci možností procesného modelu
4. Navrhnite a namodelujte procesy z ktorých pozostáva informačný systém eHealth 5. Otestujte a vyhodnoťte efektívnosť a použiteľnosť aplikácie v praxi.

Zadávateľ tímového projektu:

Jakub Kovář, jakub.kovar@stuba.sk

Riešiteľský kolektív: Slavomír Martavuz, Adam Novák, Maroš Kozák, Mário Lukáč, Igor Šranka, Žeľko Urban

 

[obsadená] Procesne riadený maklérsky portál

Zadávateľ tímového projektu: Ing. Juraj Mažári, juraj.mazari@stuba.sk

Riešiteľský kolektív: Marek Kravčišin, Marek Šulhánek, Arne Michalov, Peter Kopúň, Dan Kohout, Peter Zbín.