Tímový projekt

Aktuality
O predmete
Podmienky
Návrhy tém

Odovzdanie dokumentácie a obhajoby TP1:

K úspešnému ukončeniu predmetu TP1 je potrebné vypracovať a odovzdať písomnú čast TP za zimný semester. Dokument by mal obsahovať to, čo sa spravilo v rámci projektu za semester. Napr. spracovanie teórie, popis problematiky, prehľad aktuálneho stavu, návrh … Okrem toho majú byť všetky zápisnice zo semestra zahrnuté v dokumente.

Dokument sa odovzdáva do AIS (príslušné miesto odovzdania) – z každého tímu odovzdáva len jeden študent! Deadline: do 24.01.2023, 23:59.

Spoločné obhajoby pre TP1 nie sú, avšak vedúci projektu môže od svojho tímu chcieť prezentáciu medzivýsledkov (termín dohodou priamo s vedúcim/zadávateľom tímu).

Prihlasovanie na tímový projekt:

Vypísané témy tímových projektov nájdete v sekcii návrhy tém.
Vyberte si tému, utvorte 6 (7) členné tímy a oslovte zadávateľa témy. Mailová adresa je uvedená pri každej téme. Ďalšie informácie o danej téme poskytne priamo zadávateľ. V prípade záujmu o tému je potrebné zadávateľa osloviť s vypracovanou ponukou.

Následne Vás prosím o nahlásenie rozdelenia študentov do tímov (najneskôr do 23.9.2022 do 23:59).

Jeden zvolený študent z každého tímu má poslať (na eugen.antal (at) stuba.sk, do kópie pridať zadávateľa témy): – názov tímového projektu
– zadávateľa tímového projektu
– zoznam prihlásených študentov

– vypracovanú ponuku
– [URL na web stránku projektu]

Študenti, ktorí nebudú prihlásení na konkrétnu tému, budú hodnotení známkou FN.

Podmienkou absolvovania TP1 je pravidelná práca na projekte, vypracovanie písomnej časti TP za zimný semester (podľa pokynov vedúceho), a obhajoba TP1 v stanovenom čase (plán je koncom Januára 2023).

 

Cieľ predmetu

Tímový projekt má naučiť študentov základom koordinovanej práce v tíme. Cieľom tímu je vytvoriť produkt podľa požiadaviek zákazníka (pedagogického vedúceho projektu), zdokumentovať a odprezentovať výsledok.

Na tímové projekty sa treba prihlásiť podľa aktuálnych tém, ktoré sú zverejnené na tejto stránke. Najprv je potrebné si vytvoriť tým (cca. 6-7 študentov) a následne osloviť zadávajúcich TP s Vašou ponukou. V prípade, že nie je vypísaný dostatočný počet tém pre doménu, môžete vymyslieť aj vlastnú tému a osloviť pedagogických účiteľov danej domény.

Harmonogram

Na začiatku 1. semestra je potrebné:

 • prihlásiť sa na tému, napísať záväznú ponuku na vypracovanie
 • po obsadení témy vytvoriť web-stránku (linku treba poslať v prvom týždni semestra)

Počas 1. semestra:

 • pravidelne (každý týždeň) konzultovať s vedúcim práce
 • pravidelne písať zápisnice o stretnutiach
 • aktualizovať web-stránku

Na konci 1. semestra:

 • vypracovanie pisomnej casti TP za zimny semester

Počas 2. semestra:

 • pravidelne (každý týždeň) konzultovať s vedúcim práce
 • pravidelne písať zápisnice o stretnutiach
 • aktualizovať web-stránku

Na konci 2. semestra je nutné odovzdať:

 • funkčnú a aktuálnu web-stránku
 • dokumentáciu projektu vrátane zápisníc za celé obdobie
 • softvérové riešenie so softvérovou dokumentáciou a používateľskou príručkou
 • prezentáciu projektu

Ponuka

Ponuka obsahuje tieto informácie:

 1. Tím (predstavenie jednotlivých členov; doterajšie skúsenosti, najmä v súvislosti s danou témou – konkrétne, napr. aj vybrané predmety (inž.) štúdia súvisiace s témou; odporúčania, apod.)
 2. Motivácia (prečo chceme túto tému)
 3. Čo môžeme poskytnúť (hrubý návrh, plán projektu. Môže obsahovať aj podrobnosti v prípade, že sú v tíme odborníci pre danú oblasť. Ide vlastne o podrobnejšiu špecifikáciu zadania na základe znalostí z danej problematiky, ak to nie je úplne nová problematika.)
 4. Predpokladané zdroje (najmä alternatívy implementačného prostredia, požiadavky na čas, miestnosti, hardvér, softvér, apod.)
 5. Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu v jednom formulári (dni x hodiny)
 6. Konštruktívne návrhy zmien organizácie predmetu, t.j. zmien tohto dokumentu ako aj samotného zadania spolu s odôvodnením.

Hodnotí sa:

 • formálna stránka: úprava, dodržanie požadovaných náležitostí, štýl písania a pravopisné chyby, jazyková kultúra (ponuka je v slovenčine)
 • zrozumiteľnosť, jasnosť, čitateľnosť a presvedčivosť
 • obsah: preukázanie spôsobilosti tímu riešiť danú tému

Web stránky

Každý tím udržuje www prezentáciu stavu projektu. WWW stránka obsahuje základné a aktuálne informácie o stave projektu a dokumentáciu v elektronickom tvare (jednotka aktualizácie je 1 týždeň). Pro hodnotení sa do úvahy berie najmä aktuálnosť prezentácie stavu projektu a plnenie úlohy komunikačného prostriedku (v rámci tímu ako aj prezentácia tímu navonok).

Zápisnice

Z každého stretnutia tím vypracuje zápis. Tieto zápisy tvoria súčasť dokumentácie. Úroveň zápisov sa hodnotí v rámci dokumentácie (časť Riadenie). Zápis musí obsahovať základné údaje o stretnutí (kedy bolo stretnutie, kto sa na ňom zúčastnil, kto vypracoval zápis) a podrobné informácie z priebehu stretnutia. Každý zápis musí obsahovať stanovenie úloh a tiež zhodnotenie splnenia úloh určených na predchádzajúcom stretnutí (samozrejme okrem prvého zápisu).

Zápisnice musia byť zverejnené na web stránke minimálne jeden deň pred nasledovným stretnutím tímu.

Teória zápisníc:

 • Zápisy z porád sú dôležitým dokladom, a preto ich obsahu i forme treba venovať náležitú pozornosť predovšetkým preto, že v zápisoch z porád sa uvádzajú úlohy, termíny a pracovníci zodpovední za ich plnenie.
 • Zápis sa má vyhotoviť čo najskôr, najlepšie hneď po porade.
 • Najviac používaný druh zápisov je stručný zápis. Používa sa na zapisovanie pravidelných interných porád. Obsahuje okrem bežných údajov i výsledok rokovania, uložené úlohy, mená zodpovedných pracovníkov a termíny na ich plnenie. Na ľavej strane sa prehľadne pod samotnou úlohou uvádzajú zodpovední pravcovníci, na pravej strane termíny, čo umožňuje lepšiu orientáciu v zápise.
 • Podrobnejší (širší) zápis má v podstate rovnakú úpravu ako stručný zápis, ale uvádzajú sa v ňom krátke obsahy referátov, diskusných príspevkov, mená účastníkov, ktorí tieto referáty a diskusné príspevky predniesli, prípadne sa uvedie doslovné znenie niektorých pripomienok a vyhlásení.
 • Poslednou formou zápisu z porád je doslovný prepis, ktorý sa vyhotovuje iba pri osobitne dôležitých poradách a konferenciách.
 • Zápisnice treba evidovať a vyhodnocovať splnenie stanovených úloh.

Dokumentácia

Projektová dokumentácia musí obsahovať najmä:

 1. oficiálne zadanie
 2. vypracovanú ponuku
 3. ciele riešenia
 4. analýzu problému
 5. informácie o použitých algoritmoch a metódach
 6. dokumentáciu k programom
 7. výsledky a porovnania riešenia so známymi výsledkami
 8. použitú literatúru a zdroje spracovávaných textov

Dokumentácia sa odovzdáva do AIS (do príslušného miesta odovzdania). Za každý tím odovzdáva len jeden študent. Okrem dokumentu sa odovzdávajú aj prílohy (zdrojové kódy, technická dokumentácia, …).

Posudok

Každý tím vypracuje posudok na riešenie iného tímu. Je potrebné zhodnotiť prínosy aj nedostatky projektu.

Posudok by mal mať ideálne najviac 1-2 strany A4, a mal by stručne obsiahnuť tieto body:

 1. Zhodnotenie formálnej úrovne projektu, tzn. úprava, štruktúra textu, gramatika, web-stránka a zápisnice.
 2. Zhodnotenie obsahu dokumentácie: analýza, návrh, popis implementácie.
 3. Zhodnotenie funkčnosti implementácie.
 4. Súhrnné zhodnotenie, silné aj slabé stránky projektu.
 5. Kto posudok vypracoval, koho posudzoval (stačí aj názvy tímov), dátum.

Obhajoba

Záverom tímového projektu je jeho obhajoba. Táto prebieha formou prezentácie a diskusie k práci. Očakáva sa, že do prezentácie TP sa zapájajú všetci študenti v tíme. Prezentácia by mala trvať cca. 15 min. a vystihnúť vykonanú prácu a jej prínosy. Celkové hodnotenie tímov potom určuje pedagogický vedúci s komisiou.

Z organizačných dôvodov bola forma obhajoby TP upravená. Namiesto prezentácie je potrebné vytvoriť propagačné video, v ktorom by boli zhrnuté výsledky projektu. 

Podmienky absolvovania predmetu

Na absolvovanie predmetu sa musia členovia tímu zúčastňovať nasledovných aktivít:

 • pravidelná a aktívna účasť na stretnutiach tímu
 • aktívna účasť na práci v tíme
 • používanie nástrojov na project management (podľa potreby)
 • používanie nástrojov na SCM (podľa potreby)
 • odovzdanie všetkých požadovaných výstupov
 • udržiavanie aktuálnej informácie o stave projektu na WWW
 • obhajoba a prezentácia projektu

Hodnotené výstupy a podiel bodov za jednotlivé aktivity závisí na charaktere projektu a určuje ich pedagogický vedúci po konzultácii s garantom odboru. Bodovo sa hodnotí práca tímu ako celku a aj individuálna práca študenta. Každý študent bude priebežne hodnotený počas semestra a informovaný o hodnotení vedúcim TP.

Vypísané témy tímových projektov nájdete tu.

Prístup len cez škoslký GSuite.