Master degree program

Inžinierske štúdium prebieha v 2 nominálnych ročníkoch (4 semestre) podľa odporúčaného študijného plánu. Voliteľné predmety v odporúčanom študijnom pláne sú v súčasnosti rozdelené do 2 aplikačných domén. Študenti si volia aplikačnú doménu v rámci prijímacieho konania.

Inžinierske štúdium končí úspešne po absolvovaní všetkých povinných predmetov, získaní 120 kreditov a vykonaní štátnej skúšky. Štátna skúška spočíva v obhajobe Diplomovej práce.

 

Profil absolventa

Absolvent:

  • Získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná informatika. Základným cieľom štúdia je zabezpečiť výchovu vysoko kvalifikovaných odborníkov v jednej z dvoch aplikačných domén: Bezpečnosť informačných systémov, Modelovanie a simulácia udalostných systémov. Jednotiacim prvkom vo všetkých troch oblastiach je dôraz na bezpečnosť najrozmanitejších aplikácií a technológií (napr. zabránenie neoprávneným prístupom).
  • Bude mať teoretické vedomosti z tvorby a princípov cieľovo orientovaných štruktúr bezpečnostných, modelovania a simulácie udalostných systémov.
  • Bude schopný navrhovať, vyvíjať a udržiavať moderné aplikácie z vybranej aplikačnej domény ako aj dotvárať a tvorivo rozvíjať ich funkcionalitu. To zahrňuje nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní aplikácií informačných systémov aj v širšom kontexte systémov informačných technológií, počítačových sietí a ich komponentov; tvorivo použiť znalosti o technických, softvérových a obchodných procesoch a postupoch na zlepšovanie výkonnosti organizácie a dosahovanie jej cieľov, pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen, ako vedúci softvérového tímu; kriticky analyzovať a aplikovať celú paletu konceptov, princípov a praktík vývoja informačných systémov v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov.
  • Bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v oblasti aplikačných informačných systémov.
  • Nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo jeho vedúci v rôznych odvetviach v súkromnom sektore, v bankovníctve, štátnej správe, špeciálnych službách a podobne a všade tam, kde sú možnosti vývoja, nasadzovania a prevádzky aplikačných informačných systémov.
  • Bude pripravený na bezprostredný vstup na trh práce, riadiť tímy pracovníkov vo vývoji a projektovaní aplikácií informačných systémov, samostatne viesť veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia, resp. zapojiť sa samostatne do výskumu, alebo na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále informačných aplikácií, v ktorých uplatní pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja aplikácií informačných systémov.
MSUS
BIS

Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov (MSUS)

Absolvent aplikačnej domény Modelovanie a simulácia udalostných systémov sa oboznámi s pokročilými prostriedkami špecifikácie informačných systémov a s formálnymi metódami a technikami všeobecnej informatiky. Bude schopný aplikovať nadobudnuté poznatky v oblasti modelovania, analýzy, syntézy a verifikácie širokej škály udalostných systémov v rôznych aplikačných oblastiach. Oboznámi sa s modelovacím jazykom UML a s formálnymi nástrojmi na popis správania udalostných systémov akými sú Petriho siete, formalizmy StateChart a Message Sequence Charts, prepisovacia logika, alebo procesné algebry. Porozumie špecifickým javom distribuovaných udalostných systémov, najmä javom ako komunikácia komponentov, interakcia, nezávislosť a paralelizmus, kauzalita a synchrónnosť aktivít a udalostí v distribuovaných systémoch. Bude vedieť aplikovať nadobudnuté znalosti pri návrhu, modelovaní a analýze udalostných systémov

– v aplikačnej oblasti manažmentu podnikových systémov, workflow procesov a web-servisov
– v aplikačnej oblasti modelovania a simulácie telekomunikačných systémov
– v aplikačnej oblasti modelovania a riadenia pružných výrobných systémov a vnorených systémov.

Možnosti uplatnenia absolventa sú prevažne v oblasti navrhovania komplexných distribuovaných informačných a komunikačných systémov a v oblasti procesného modelovania a auditu v podnikoch a inštitúciách, ale aj v oblasti modelovania a simulácie výrobných a vnorených systémov.

Bezpečnosť Informačných Systémov (BIS)

V aplikačnej doméne Bezpečnosť informačných systémov absolvent získa všeobecné aj praktické znalosti z oblasti šifrových algoritmov pre symetrické, asymetrické a prúdové šifry, bezpečných komunikačných protokolov, elektronického bankovníctva a PKI (public-key infrastructure). Ďalej získa informácie o základných postupoch v oblasti hodnotenia kvality a návrhu šifrových algoritmov. Možnosti uplatnenia absolventa sú prevažne v oblastiach zabezpečenia a auditu informačných systémov, elektronického bankovníctva a obchodu, zavádzanie a prevádzkovanie elektronického podpisu a pri ochrane citlivých údajov.

Pokiaľ uchádzač sa hlási na doménu BIS, je výhodné ak absolvoval v rámci bakalárskeho štúdia predmety s bezpečnostnou problematikou. Naši absolventi bakalárskeho štúdia získali vedomosti z predmetov Klasické šifry, Základy kryptografie, Rýchle algoritmy, Informačná bezpečnosť a Počítačová kriminalita. V prípade, že absolvent nemá tieto alebo príbuzné predmety absolvované, môže si vedomosti doplniť aj v rámci Ing. štúdia na základe individuálneho študijného plánu (po dohovore s prijímacou komisiou sa odporúča zväčša absolvovanie predmetov Základy kryptografie a Informačná bezpečnosť).