Bachelor degree program

MSUS
BIS

Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov (MSUS)

V aplikačnej doméne Modelovanie a simulácia udalostných systémov absolvent získa všeobecné aj praktické znalosti z oblasti konceptuálneho modelovania a formalizácie návrhu databázy, klient-server architektúry, viacvrstvovej architektúry, manažmentu projektov. Študenti sa oboznámia s formálnymi metódami, t.j. prostriedkami, ktoré sa používajú pri vývoji najmä softvérových systémov (sekvenčných aj konkurentných), s jazykom UML a s Model Driven architecture (MDA). Naučia sa implementovať jednoduché systémy v zmysle servisne orientovanej architektúry (SOA) prostredníctvom web-servisov. Získajú znalosti z modelovania workflow procesov, Petriho sietí, Event-driven process chains (EPC), workflow sietí, a následne aj prehľad korektnosti workflow procesov, kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy workflow sietí.

Možnosti uplatnenia absolventa sú skoro vo všetkých oblastiach spojených s informačnými technológiami, od programátorov cez konzultantov až po manažérov.

Záverečné práce ponúkané pre študentov MSUS sa zaoberajú najmä klient-server aplikáciami, informačnými systémami, web aplikáciami, Petriho sieťami, diagnostickými systémami či telemedicínou.

Pri úspešných absolventoch so záverečným projektom (bakalárskou prácou) orientovanou na MSUS sa predpokladá pokračovanie na rovnomennej doméne na Ing. štúdiu.

Bezpečnosť Informačných Systémov (BIS)

V aplikačnej doméne Bezpečnosť informačných systémov absolvent získa všeobecné aj praktické znalosti z oblasti šifrových algoritmov pre symetrické, asymetrické a prúdové šifry, bezpečných komunikačných protokolov, elektronického bankovníctva a PKI (public-key infrastructure). Ďalej získa informácie o základných postupoch v oblasti hodnotenia kvality a návrhu šifrových algoritmov. Možnosti uplatnenia absolventa sú prevažne v oblastiach zabezpečenia a auditu informačných systémov, elektronického bankovníctva a obchodu, zavádzanie a prevádzkovanie elektronického podpisu a pri ochrane citlivých údajov.

Študent špecializujúci sa na Bezpečnosť informačných systémov by mal mať analytické myslenie podporené znalosťami z matematiky a informatiky. Počas bakalárskeho štúdia získa prehľad v oblasti šifrovacích algoritmov a ich implementácie (predmety Klasické šifry, Základy kryptografie a Rýchle algoritmy) a informačnej bezpečnosti (predmet Počítačová kriminalita).

V rámci povinných predmetov by sa študent BIS mal obzvlášť sústrediť aj na predmety Diskrétna matematika, Štatistické metódy v informatike a Analýza a zložitosť algoritmov. Poznámka: V predmetoch na BIS nie je žiadna špeciálna matematika, s ktorou by ste sa nestretli na iných predmetoch Bc. štúdia. Pre nás je skôr zaujímavé, ako tie (zdanlivo nepraktické) matematické poznatky z iných predmetov pretaviť v praxi do efektívneho zabezpečenia dôvernosti komunikácie (a iných bezpečnostných cieľov).

Záverečné práce ponúkané pre študentov BIS sa zaoberajú lúštením a tvorbou šifier a bezpečnostných mechanizmov (a súvisiacim programovaním), steganografiou, informačnou bezpečnosťou (vrátane skúmania útokov aj ochrán informačných systémov), a tiež efektívnym programovaním a výskumom v oblasti matematických základov kryptografie.

Pri úspešných absolventoch so záverečným projektom (bakalárskou prácou) orientovanou na BIS sa predpokladá pokračovanie na rovnomennej doméne na Ing. štúdiu.