Bakalárske štúdium

 

Študijný program Aplikovaná informatika

 
Bakalárske štúdium prebieha v 3 nominálnych ročníkoch (6 semestrov) podľa odporúčaného študijného plánu. Aktuálny študijný program sa dá získať na stránke FEI STU, v časti „Informácie pre študentov, Študijné programy“.

Voliteľné predmety v odporúčanom študijnom pláne sú v súčasnosti rozdelené do dvoch výberových blokov. Študenti si volia výberový blok pri zápise do tretieho ročníka, pri naplnení kapacity rozhodujú o priorite pri zaraďovaní do blokov študijné výsledky.

Bakalárske štúdium končí úspešne po absolvovaní všetkých povinných predmetov, získaní 180 kreditov a vykonaní štátnej skúšky. Štátna skúška spočíva v obhajobe Záverečného projektu a odbornej rozprave k projektu.

Absolvent bakalárskeho štúdia by mal byť schopný aplikovať získané poznatky v IT praxi, napr. v pozícii (junior) programátor, analytik, správca systémov a iné. Navyše získa základy vybranej aplikačnej špecializácie podľa výberového bloku, čím získa náskok voči všeobecne zameraným absolventom iných IT fakúlt pri získavaní pozícií v špecializovaných odvetviach (bankovníctvo, bezpečnostné zložky, energetika,…).

Špecializáciu a ďalšie prehĺbenie vedomostí a zručností ponúkame absolventom bakalárskeho štúdia (nielen absolventom FEI STU) v rámci inžinierskeho štúdia v študijnom programe Aplikovaná informatika.

 

Profil absolventa

 
Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná informatika. Okrem potrebných znalostí z matematiky, fyziky, ekonómie a manažmentu získa vedomosti z architektúry počítačov, operačných systémov, logických systémov, algoritmizácie a programovania, ďalej z merania, zberu, spracovania a prenosu dát a z diagnostiky informačných systémov. Absolvent bude mať vedomosti o informačných a komunikačných sieťach, bude ovládať metódy tvorby modelov a simulácie systémov a procesov. Absolvent získa praktickú schopnosť a zručnosť nadobudnuté vedomosti efektívne využívať pri vývoji a aplikácii metód a prostriedkov informatiky, a to najmä vo zvolenej aplikačnej doméne.

V záverečných troch semestroch štúdia má študent možnosť voľbou voliteľných predmetov orientovať svoje štúdium do dvoch aplikačných domén, ktorými sú bezpečnosť informačných systémov a použitie metód a prostriedkov informatiky v oblasti ekonomiky a manažmentu. Voľba povinne voliteľného predmetu z iného študijného programu umožní študentom orientovať sa na tvorbu a využitie metód a prostriedkov informatiky na riešenie úloh v rôznych iných aplikačných oblastiach.

Absolvent bude schopný analyzovať, implementovať, modifikovať a modernizovať počítačové a informačné systémy. Dokáže kriticky analyzovať a aplikovať celú paletu konceptov, princípov a praktík vývoja informačných systémov, dokáže efektívne rozhodovať pri výbere a použití metód, techník a prostriedkov informatiky. Bude schopný nachádzať vlastné riešenia problémov pri navrhovaní a využívaní informačných systémov, najmä so zameraním na bezpečnosť informačných systémov a na ekonomiku a manažment.

Absolvent dokáže sledovať vývoj počítačovej a informačnej techniky a aktualizovať svoje vedomosti a zručnosti. Absolvent bude ovládať jeden svetový jazyk. Bude mať základné vedomosti o ekonomických, právnych, morálnych, etických, spoločenských, environmentálnych aspektoch študijného odboru.

Absolvent bude pripravený samostatne aj v tíme riešiť a prezentovať zložité projekty, pracovať efektívne ako člen vývojového tímu, uplatní sa ako manažér, analytik, systémový návrhár a špecialista v bankovníctve, poisťovníctve, konzultačných firmách, v priemysle, na školách, vo vedeckých výskumných inštitúciách. Nájde uplatnenie pri návrhu a aplikácií informačných systémov vo všetkých druhoch podnikov, v organizáciách a službách, v súkromnom sektore, bankovníctve, doprave, zdravotníctve a pod.

MSUS
BIS

Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov (MSUS)

V aplikačnej doméne Modelovanie a simulácia udalostných systémov absolvent získa všeobecné aj praktické znalosti z oblasti konceptuálneho modelovania a formalizácie návrhu databázy, klient-server architektúry, viacvrstvovej architektúry, manažmentu projektov. Študenti sa oboznámia s formálnymi metódami, t.j. prostriedkami, ktoré sa používajú pri vývoji najmä softvérových systémov (sekvenčných aj konkurentných), s jazykom UML a s Model Driven architecture (MDA). Naučia sa implementovať jednoduché systémy v zmysle servisne orientovanej architektúry (SOA) prostredníctvom web-servisov. Získajú znalosti z modelovania workflow procesov, Petriho sietí, Event-driven process chains (EPC), workflow sietí, a následne aj prehľad korektnosti workflow procesov, kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy workflow sietí.

Možnosti uplatnenia absolventa sú skoro vo všetkých oblastiach spojených s informačnými technológiami, od programátorov cez konzultantov až po manažérov.

Záverečné práce ponúkané pre študentov MSUS sa zaoberajú najmä klient-server aplikáciami, informačnými systémami, web aplikáciami, Petriho sieťami, diagnostickými systémami či telemedicínou.

Pri úspešných absolventoch so záverečným projektom (bakalárskou prácou) orientovanou na MSUS sa predpokladá pokračovanie na rovnomennej doméne na Ing. štúdiu.

Bezpečnosť Informačných Systémov (BIS)

V aplikačnej doméne Bezpečnosť informačných systémov absolvent získa všeobecné aj praktické znalosti z oblasti šifrových algoritmov pre symetrické, asymetrické a prúdové šifry, bezpečných komunikačných protokolov, elektronického bankovníctva a PKI (public-key infrastructure). Ďalej získa informácie o základných postupoch v oblasti hodnotenia kvality a návrhu šifrových algoritmov. Možnosti uplatnenia absolventa sú prevažne v oblastiach zabezpečenia a auditu informačných systémov, elektronického bankovníctva a obchodu, zavádzanie a prevádzkovanie elektronického podpisu a pri ochrane citlivých údajov.

Študent špecializujúci sa na Bezpečnosť informačných systémov by mal mať analytické myslenie podporené znalosťami z matematiky a informatiky. Počas bakalárskeho štúdia získa prehľad v oblasti šifrovacích algoritmov a ich implementácie (predmety Klasické šifry, Základy kryptografie a Rýchle algoritmy) a informačnej bezpečnosti (predmet Počítačová kriminalita).

V rámci povinných predmetov by sa študent BIS mal obzvlášť sústrediť aj na predmety Diskrétna matematika, Štatistické metódy v informatike a Analýza a zložitosť algoritmov. Poznámka: V predmetoch na BIS nie je žiadna špeciálna matematika, s ktorou by ste sa nestretli na iných predmetoch Bc. štúdia. Pre nás je skôr zaujímavé, ako tie (zdanlivo nepraktické) matematické poznatky z iných predmetov pretaviť v praxi do efektívneho zabezpečenia dôvernosti komunikácie (a iných bezpečnostných cieľov).

Záverečné práce ponúkané pre študentov BIS sa zaoberajú lúštením a tvorbou šifier a bezpečnostných mechanizmov (a súvisiacim programovaním), steganografiou, informačnou bezpečnosťou (vrátane skúmania útokov aj ochrán informačných systémov), a tiež efektívnym programovaním a výskumom v oblasti matematických základov kryptografie.

Pri úspešných absolventoch so záverečným projektom (bakalárskou prácou) orientovanou na BIS sa predpokladá pokračovanie na rovnomennej doméne na Ing. štúdiu.