Erasmus+

Čo je Erasmus+ ?

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou má rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, t.j. o 40 % vyšší než súčasné programy.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

 • Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
 • Mládež v akcii
 • programy medzinárodnej spolupráce:  Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

Zdroj: stuba.sk

Termíny

Prihlasovanie na študijné mobility v rámci programu Erasmus+ sa spúšťa v decembri.

Možnosť prihlásiť sa môžete využiť do konca januára. Do tohto termínu sa prihlasuje na zimný aj na letný semester akademického roka .

Pre vycestovanie na Erasmus+ študijný pobyt je povinné mať ukončené všetky predmety z 1. ročníka Bc. štúdia.

 

Kde nájdem všeobecné informácie o Erasmus+ ?

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke univerzity : https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov.html?page_id=4285 

 

Kde nájdem informácie týkajúce sa FEI STU ?

Informácie ako sa prihlásiť na Erasmus+ z fakulty FEI STU nájdete na tejto stránke:

https://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/studium-v-zahranici.html?page_id=3195

 

Študent vyplní v AISe:

 1. on-line ERASMUS+ prihlášku

  Prihláška je dostupná cez „Portál študenta“ v AIS STU, v aplikácii „Podanie prihlášky na výmenný pobyt“.
 2. študent doloží doklad o jazykovej znalosti (certifikát, kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie z Katedry jazykov a pod.)Learning Agreement študent odovzdá až po ukončení výberového konania a priradení na zahraničnú univerzitu

Pre vycestovanie na Erasmus+ študijný pobyt je povinné mať ukončené všetky predmety z 1. ročníka Bc. štúdia.

Materiály uvedené v bodoch 1) a 2) odovzdá študent najneskôr do 31. januára fakultnému koordinátorovi:

Mgr. Jana Jurkovičová
fakultný koordinátor ERASMUS+ (KA 1 – Mobilita jednotlivcov)
tel.: +421 (2) 602 91 310, +421 918 563 119
e-mail: jana.jurkovicova [at] stuba.sk
kancelária: T 139
Úradné hodiny: utorok a štvrtok 13:00 – 15:00 (alebo po dohode e-mailom)

Zdroj: https://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/studium-v-zahranici.html?page_id=3195

 

Kontakty

Ústav informatiky a matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

 • Ing. Maroš Čavojský, PhD.
  konzultácie k uznávaniu predmetov na Erasmus, žiadosti o uznanie predmetov, konzultácie pred vycestovaním
  e-mail: maros.cavojsky [at] stuba.sk

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

 • Mgr. Jana Jurkovičová
  fakultný koordinátor ERASMUS+ (KA 1 – Mobilita jednotlivcov)
  tel.: +421 (2) 602 91 310, +421 918 563 119
  e-mail: jana.jurkovicova [at] stuba.sk
  kancelária: T 139
  Úradné hodiny: utorok a štvrtok 13:00 – 15:00 (alebo po dohode e-mailom)

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 • Ing. Dominika Tomášková
  mobility študentov a zamestnancov
  tel.: +421 949 015 264
  e-mail: tomaskova [at] stuba

 

Časté otázky študentov

Pre vycestovanie na Erasmus+ študijný pobyt je povinné mať ukončené všetky predmety z 1. ročníka Bc. štúdia.

 • Čo keď chcem ísť na rok? Je lepšie dať si žiadosť na rok, alebo lepšie na polroka a potom si podať žiadosť o predĺženie?
  • Vzhľadom na spôsob ako sa prideľujú štipen je lepšie si podať žiadosť najprv na polroka a potom zažiadať si o predĺženie.
 • Koľko predmetov musím absolvovať, aby som nemusel vracať štipendium ?
  • Študent musí na zahraničnej univerzite získať min 20 ECTS. V prípade písania záverečnej práce nie je potrebné získať kredity, ale certifikát o vypracovávaní záverečnej práce vydaný zahraničnou univerzitou. Odporúča sa mať zapísaných viac predmetov, aby aj po neúspešnom absolvovaní predmetu, bol dosiahnutý dostatočný počet kreditov. (zdroj: https://www.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=13529)
 • Predmet uznávaný ako RZZ, ktorý je vyučovaný v letnom semestri som mala na Erasme teraz, v zimnom semestri.  Ale z Erasmu mi stále neposlali Transcript of records a teda oficiálne ten predmet nemám ukončený. Viete mi povedať, čo je treba urobiť, keď semester začne ? Keďže RZZ mám na domácej fakulte stále zapísaný. Musím mať  Transcript of records, aby som na RZZ prednášky nemusela chodiť, alebo stačí, keď oznámim zodpovednému za predmet, že to mám z Erasmus a už nemusím ísť na prednášky a cviká? A rovnako aj TP2 mám zapísaný, ale ho nemôžem robiť, keďže som v  letnom semestri nemala TP1. Treba aj to niekomu oznámiť?
  • Ak budete tímový projekt 1 a 2 robiť budúci rok, dajte si elektronicky na PGO žiadosť o zrušenie zápisu TP2. RZZ – dajte vedieť prednášajúcemu, že RZZ budete mať uznané z Erasmu, nech Vás tam nečaká. Keď príde transkript o absolvovaní predmetov z hosťujúcej univerzity, predmety Vám tu odpíšu a spravia uznanie za absolvovane predmety v rámci mobility.
 •  Medzi predmetmi, ktoré som si zvolil sú 2 výberové predmety. Nevadilo by, ak by som si ich takto zvolil? Keďže za normálnych okolností sa z nich vyberá len jeden. Mne ide o to, aby som mal dosť kreditov z Erasmu.
  • Nevadí, jeden budete mať ako výberový predmet, a druhý bude uznaný  –  bude to predmet navyše.
 • Minimum kreditov, ktoré treba získať na Erasme je 20, do tohto počtu by sa rátala hodnota predmetov na našej alebo na zahraničnej univerzite?
  • Treba sa informovať u fakultného koordinátora ERASMUS+  ( kontakt vyššie ).
 • Ako sú uznávané predmety, keď na našej univerzite majú hodnotu 6 kreditov a na zahraničnej 4 ? Na tejto univerzite je totiž skoro každý za 4 kredity.
  •  Zvyčajne sa snažíme byť ústretoví pri uznávaní a hľadáme riešenie, aby kredity zvonku a u nás približne sedeli, i keď nie je úplne vhodné, že v learning agreemente je to riešené predmet zvonku za predmet u nás.
 • Ak sú v katalógu zahraničnej univerzity väčšinou všetky predmety za 2 alebo 3 kreditov, má si študent vybrať viacero predmetov aby pokryl 6 kreditové predmety na STU ? Alebo je možné uznanie 3 kreditového za 6 kreditový ?
  • Ak má zahraničný predmet menej kreditov, mal by si študent vybrať aj ďalšie predmety, aby sa priblížil hodnote kreditov za predmet na STU ( čiže viac zahraničných predmetov za jeden STU predmet).
 • Ak niektoré predmety v zahraničnej univerzite nemajú skúšky, iba zápočet. Je to problém, ktorý treba špeciálne riešiť ?
  • Áno je to problém. Ak je na zahraničnej univerzite iba zápočet, nevieme udeliť známku. Nevieme získať ani informáciu o percentuálnej úspešnosti študenta na STU.

ERASMUS STUDENT NETWORK STUBA BRATISLAVA  (ESN STUBA)

ESN STUBA je súčasťou a jednou zo sekcií Erasmus Students Network (ESN) Slovensko.

ESN STUBA je neziskovou študentskou organizáciou vyvíjajúcou činnosť od roku 2012 v prospech STU. Jej základným cieľom je napomáhať adaptovaniu zahraničných študentov prichádzajúcimi na STU stráviť mobilitu, ako i pomôcť slovenským študentom, ktorí chcú študovať v zahraničí. Cieľom je, aby pobyt zahraničných študentov prebehol bez problémov a bol pre zahraničných účastníkov mobilít nezabudnuteľný a plný skúseností. Pre prichádzajúcich študentov okrem akcií, výletov a stretnutí organizuje na začiatku ich pobytu v spolupráci s útvarom medzinárodných vzťahov STU aj informačné stretnutie pre poskytnutie maxima informácií potrebných pre ich pobyt na Slovensku.

Organizácia aktívne spolupracuje i s ostatnými sekciami ESN v Bratislave a ponúka celý rad špeciálnych akcií a výletov, rovnako ako pomoc Erasmus+ študentom prostredníctvom Buddy systém.

Viac informácií:  http://stuba.esn.sk/

Neustále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa pridali k nášmu kolektívu.