Erasmus+

Čo je Erasmus+ ?

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou má rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, t.j. o 40 % vyšší než súčasné programy.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

 • Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
 • Mládež v akcii
 • programy medzinárodnej spolupráce:  Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

Zdroj: stuba.sk

Termíny

Prihlasovanie na študijné mobility v rámci programu Erasmus+ bolo spustené 1.12.2020.

Možnosť prihlásiť sa môžete využiť do 31. 01. 2021. Do tohto termínu sa prihlasuje na zimný aj na letný semester akademického roka 2021 / 2022.

 

Kde nájdem všeobecné informácie o Erasmus+ ?

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke univerzity : https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov.html?page_id=4285 

 

Kde nájdem informácie týkajúce sa FEI STU ?

Informácie ako sa prihlásiť na Erasmus+ z fakulty FEI STU nájdete na tejto stránke:

https://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/studium-v-zahranici.html?page_id=3195

 

Študent vyplní v AISe:

 1. on-line ERASMUS+ prihlášku

  Prihláška je dostupná cez „Portál študenta“ v AIS STU, v aplikácii „Podanie prihlášky na výmenný pobyt“.
 2. študent doloží doklad o jazykovej znalosti (certifikát, kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie z Katedry jazykov a pod.)Learning Agreement študent odovzdá až po ukončení výberového konania a priradení na zahraničnú univerzitu

Materiály uvedené v bodoch 1) a 2) odovzdá študent najneskôr do 31. januára 2021 fakultnému koordinátorovi:

Mgr. Jana Jurkovičová
fakultný koordinátor ERASMUS+ (KA 1 – Mobilita jednotlivcov)
tel.: +421 (2) 602 91 310, +421 918 563 119
e-mail: jana.jurkovicova [at] stuba.sk
kancelária: T 139
Úradné hodiny: utorok a štvrtok 13:00 – 15:00 (alebo po dohode e-mailom)

Zdroj: https://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/studium-v-zahranici.html?page_id=3195

 

Kontakty

Ústav informatiky a matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

 • prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
  konzultácie k uznávaniu predmetov na Erasmus (garant pre  študijný program API )
  e-mail: milos.oravec [at] stuba.sk

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

 • Mgr. Jana Jurkovičová
  fakultný koordinátor ERASMUS+ (KA 1 – Mobilita jednotlivcov)
  tel.: +421 (2) 602 91 310, +421 918 563 119
  e-mail: jana.jurkovicova [at] stuba.sk
  kancelária: T 139
  Úradné hodiny: utorok a štvrtok 13:00 – 15:00 (alebo po dohode e-mailom)

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 • Ing. Dominika Tomášková
  mobility študentov a zamestnancov
  tel.: +421 949 015 264
  e-mail: tomaskova [at] stuba

 

ERASMUS STUDENT NETWORK STUBA BRATISLAVA  (ESN STUBA)

ESN STUBA je súčasťou a jednou zo sekcií Erasmus Students Network (ESN) Slovensko.

ESN STUBA je neziskovou študentskou organizáciou vyvíjajúcou činnosť od roku 2012 v prospech STU. Jej základným cieľom je napomáhať adaptovaniu zahraničných študentov prichádzajúcimi na STU stráviť mobilitu, ako i pomôcť slovenským študentom, ktorí chcú študovať v zahraničí. Cieľom je, aby pobyt zahraničných študentov prebehol bez problémov a bol pre zahraničných účastníkov mobilít nezabudnuteľný a plný skúseností. Pre prichádzajúcich študentov okrem akcií, výletov a stretnutí organizuje na začiatku ich pobytu v spolupráci s útvarom medzinárodných vzťahov STU aj informačné stretnutie pre poskytnutie maxima informácií potrebných pre ich pobyt na Slovensku.

Organizácia aktívne spolupracuje i s ostatnými sekciami ESN v Bratislave a ponúka celý rad špeciálnych akcií a výletov, rovnako ako pomoc Erasmus+ študentom prostredníctvom Buddy systém.

Viac informácií:  http://stuba.esn.sk/

Neustále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa pridali k nášmu kolektívu.