Prednáška: Optimalizácia obsahu zverejňovaných informácií v rámci pilieru 3 na základe analýzy dopytov stakeholderov komerčných bánk

Názov prednášky: Optimalizácia obsahu zverejňovaných informácií v rámci pilieru 3 na základe analýzy dopytov stakeholderov komerčných bánk

Prednášajúci: Mgr. Lívia Kelebercová (UKF Nitra)

Kedy a kde: 23. 5. 2024 od 11:30 v C602

Abstrakt: Regulačný rámec Bazilej stanovuje pravidlá, ktorým podliehajú Európske banky. Jedna zo skupín pravidiel Bazilejského rámca sa venuje zlepšeniu trhovej disciplíny stanovením požiadaviek na povinné zverejňovanie, v rámci ktorého sú banky povinné podávať transparentný obraz o svojej činnosti formou pravidelného zverejňovania reportov o svojom rizikovom profile, aktívach a vlastnom kapitáli. Niekoľko výskumných tímov vo svete sa venuje analýze záujmu o povinné zverejňovanie s cieľom optimalizovať harmonogram, ako aj obsah povinného zverejňovania. Existujúce výskumné metódy sú založené na modelovaní záujmu používateľov vybraného webového portálu vo vzťahu k povinne zverejňovaným informáciám na webovom sídle konkrétnej banky. Vzhľadom k tomu, že tieto metódy pracujú s logovacími súbormi sú náročné z hľadiska získavania a prípravy dát a v konečnom dôsledku interpretovateľné len pre danú banku. Predmetom nášho záujmu bolo vyvinúť novú metodiku, pomocou ktorej možno preskúmať záujem o povinné zverejňovanie na úrovni širších regiónov. Navrhovanú metodiku sme aplikovali na krajiny Vyšehradskej štvorky a identifikovali sme trendy v záujme o povinné zverejňovanie, na základe ktorých možno vyvodiť ďalšie odporúčania.