prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

Position:Researcher
Department:BIS
E-mail:otokar.grosek [at] stuba.sk
Ext.:226
Room:C-501
Consultation hours:

Po dohode mailom

 • Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., absolvoval univerzitné štúdium v r. 1973 na Prírodovedeckej fakulte univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia pravdepodobnosť a matematická štatistika. V roku 1974 nastúpil na internú ašpirantúru na Katedru matematiky Elektrotechnickej fakulty SVŠT a jeho školiteľom bol prof. RNDr. Š. Schwarz, DrSc. Vo svojej kandidátskej práci „Entrópia na algebraických štruktúrach“ študoval súvislosti entropickej teórie a teórie pologrúp. V roku 1987 bol menovaný za docenta pre odbor matematika a v r. 1998 bol vymenovaný za profesora v odbore aplikovaná informatika. V rokoch 1990 – 2017 bol vedúcim štúdia v anglickom jazyku na FEI STU a v roku 2000 zrealizoval v rámci odboru Informatika študijný blok IŠ s názvom „Bezpečnosť informačných technológií.“ Od 1. 2. 2004 bol vedúcim Katedry aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky na FEI STU. 1. 5. 2011 – 30.4. 2019 riaditeľ Ústavu informatiky a matematiky. V súčasnosti výskumný pracovník na ÚIM.

1974 – 1977

EF SVŠT – interná ašpirantúra, školiteľ akademik Štefan Schwarz

 

téma: Abstraktná entrópia na pologrupách

 

1975

RNDr. „O istých transformáciách a nekonečných radoch“

 

1978

CSc., (Ph.D) . „Entrópia na algebraických štruktúrach“

 

1987

menovaný za docenta v odbore matematika

 

1997

habilitovaný za docenta v odbore matematika

 

habilitačná práca: „Využitie pojmu entrópie v kryptológii“

 

habilitačná prednáška: „Aplikácie entrópie v kryptológii“

 

1998

inaugorovaný za profesora v odbore Aplikovaná infromatika

 

inauguračná prednáška: „O blokových šifrátoroch“

Pedagogika
Vedecká orientácia
Publikácie
Výskum
Prednáškové pobyty
Projekty

Predmety prednášané v minulosti, ročník:

Matematická štatistika, 2.
Numerické metódy, 2.
Stochastické procesy a teória informácií, 3. a 4.
Kódy a aritmetiky, 3. a 4.
Teória kódovania, 3. a 4.
Úvod do šifrovania, 3. a 4.
Matematické základy šifrovania, 4.
Kryptoanalýza šifrátorov, 1.roč. inž. štúdia
Návrh blokových šifrátorov, 1.roč. inž. štúdia
Klasické šifry, 3.roč. bak. štúdia
Teoretické základy informatiky, 2.roč. bak. štúdia

Predmety prednášané v súčasnosti, ročník:

Základy kryptografie, 1.roč. inž. štúdia

Umiestnenie v ŠVOČ 1.-3. na fakulte alebo celoštátne:

J. Riečan (1980 III. CK)
M. Horváth (1983 I.FK)
M. Jakabčic (1984 II. FK, II.CK)
M. Horváth (1985 I.FK + cena čSVTS)
B. Kirchheim (1986 II.FK)
E. Stejskalová (1987 II.FK)
E. Stejskalová (1988 II.FK)
M. Halás (1996 I.FK)
K. Gubalová (1996 II. FK)
D. Vallo (1996 III. FK)
M. Bálik (2004 cena CS sekcie IEEE)
M. Križan (2004 cena SC IEE, EEICT)
E. Antal (2009) 1. miesto v súťaži KEYMARKER 2010, ČR

Martin Košdy (2012) 2. miesto v súťaži “startupweekend”, projekt TimeZoner

Vedenie diplomových prác:

M. Pohančeníková (1979)
M. Jakabčic (1984)
M. Horváth (1985)
E. Stejskalová (1988)
M. Váry (1989)
M. Halás, K. Gubalová, L. Medveczký, D. Vallo, D. Slivoň, P. Mráz (1997)
J. Antal, M. Vojvoda (1999)
M. Domány (2000)
V. Beňo, M. Martinkovič (2001)
M. Šrámka (2002), „Werner von Siemens Excellence Award”.
M. Cifra (2003)
J. Ťapuška, A. Radler (2004)
M. Križan (2005)
L. Lacko-Bartošová (2009)
M. Repka, T. Král (2010)
E. Antal T. Zaťko (2011)
M. Valuš, M. Ďorda (2013)
L. Beňo, D. Jackuliak, M. Jurčovič, L. Mútňan (2014)
P. Hýl, J. Charvát (2015)
Khaled Raddawi, M. Pivarči, M. Svítek (2016)
M. Ješko (2018)
M. Kramár (2018)
L. Sýkorová (2018)
R. Kočiš (2022)

Vedenie doktorandov:

Ukončení: Wandi Wei (1995), Marcel Zanechal (1998), Július Šiška (2003), Milan Vojvoda (2004), Michal Šrámka (2006), Pavol Zajac (2008), Marek Sýs (2009), Matúš Jókay (2011), Michal Mikuš (2013), Marek Repka (2015), Jozef M. Kollár (2016), Eugen Antal (školiteľ špecialista Marek Sýs) (2017), Tomáš Fabšic (Cena rektora “Za mimoriadny vedecký výsledok, Študentská osobnosť na Slovensku 2017), Pavol Marák (školiteľ špecialista Alexander Hambalík) (2020).
Vedený:
Zanechali: P. Smrek, M. Marenčík, D. Akantis, A. Vávra, M. Adámyová, P. Matuška, A. Csicsai, Zuzana Ševčíková, Martin Babinec, Rado Rusnák, Lukáš Adamko, Vladislav Novák, Viliam Hromada (nový školiteľ Milan Vojvoda),

VEDECKÁ A ODBORNÁ ORIENTÁCIA:

Od r. 1984 sa orientuje na aplikovanú informatiku najmä v súvislosti s kryptológiou. V rokoch 1994 až 2006 bol zodpovedným riešiteľom 14 projektov pre MV SR a jedného v roku 1996 pre MO SR. Predmet plnenia patrí medzi utajované skutočnosti v zmysle Zákona NR SR č.100/96 Z.z. a jeho novelizácií.
V r. 1984 začal v rámci PGŠ ako prvý v Československu vyučovať predmet Utajovanie informácií vo verejných počítačových sieťach, ktorý navštevovali odborníci z celej ČSSR po dobu 4 rokov.
Od r.1985 vedie seminár CRYPTO.
Napísal prvé skriptum 1984 pre PGŠ a prvú monografiu z tejto oblasti v slovenčine v rámci ČSSR.
V r. 1995 bol Hlavným odborným garantom pre projekt “Prenos služobných informácií” pre štátnu správu, MV SR, NBU ako aj tzv. Modulu bezpečnostných funkcií.
Aktívne sa zúčastnil viacerých medzinárodných konferencií v tejto oblasti kde bol viackrát členom aj predsedom programových a organizačných výborov.
Do r. 2015 bol garant akreditovaného študijného programu Aplikovaná informatika pre inžinierske a doktorandské štúdium štúdium.

Člen redakčnej rady Tatra Mountains Mathematical Publications, DeGruiters.
Člen redakčnej rady Journal of Mathematical Cryptology, USA.
Posudzovateľ európskych projektov od r. 2006: Security Research Preparatory Action, Brussels.
Recenzent prestížneho časopisu Mathematical Reviews od r.1981, asi 60 publikovaných recenzií.
Pod jeho vedením doteraz ukončili 14 študenti doktorandské štúdium z oblasti kryptológie
Doteraz viedol 41 diplomových prác v oblasti kryptológie
Vykonáva recenzie vedeckých a odborných článkov pre zahraničné časopisy v USA, Japonsku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku a Indii
Od r. 1994 je posudzovateľom pre českú grantovú agentúru a od r. 2006 je posudzovateľom pre APVV
Člen JSMF od r. 1970.
Člen European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (COST) Action IC1306: Cryptography for Secure Digital Interaction.
I was the NATO project director of the team working on the NATO SPS project G4520 ‘Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography’. The project was recognized as the outstanding NATO SPS multi-year project in the category Cyber Defense in the last ten years and was awarded the NATO Science Partnership Prize 2018.

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH RADÁCH, ORGÁNOCH SAV

Študijný prodekan 1.1.1990 – 31.1.1991
člen VR MFF UK 1990 – 2001
člen VR FEI STU od r. 2003 do 2020.
člen akreditačnej subkomisie SAV pre matematicko-fyzikálne vedy a informatiku 2003 – 2005
člen akreditačnej komisie FEI STU od r. 1999 – 2004

Pôvodné vedecké práce v karentovaných časopisoch
GROŠEK,O.,SATKO,L.: A new notion in Semigroups theory, Semigroup Forum 20 (1980), 233-240.
GROŠEK,O.,SATKO,L.: On minimal A-ideals in Semigroups, Semigroup Forum 23 (1981), 283-295.
GROŠEK,O.,SATKO,L.: Smallest A-ideals in Semigroups, Semigroup Forum 23 (1981), 297-309.
GROŠEK,O.: How few incomparable cuboids will till the cube? Amer. Math. Monthly 91 (1984), 624-629.
GROŠEK,O.-SATKO,L.-NEMOGA, K- HERRERA, S: A sharp proof of unicity distance for Markoff sources. TATRA MOUNTAINS Math. Pub. 25(2002), pp. 81-90.
GROŠEK,O.,SATKO,L.: Extremal properties of generalized S-boxes. COMPUTING AND INFORMATICS, Vol. 22, (1)2003, 85-99.
GROŠEK,O.,ŠIŠKA,J.: Semigroup of matrices over GF(2s) and its relation to AES. COMPUTING AND INFORMATICS, Vol. 22, 2003, 417-426.
GROŠEK,O.,HORÁK,P.,TRUNG van TRAN.: On non-polynomial Latin squares. DESIGN, CODES AND CRYPTOGRAPHY, Vol. 32, 2004, 217-226.
GROŠEK,O.,VOJVODA,M.,KRCHNAVÝ,R.: A new matrix test for randomness. Computing, Volume 85, Numbers 1-2, June, 2009, 21-36.
GROŠEK,O.,HORÁK,P.: On Quasigroups with Few Associative Triples. Designs, Codes and Cryptography, Volume 64, Issue 1 (2012), 221-227 (DOI 10.1007/s10623-010-9482-9, 16 February 2011), pp. 1-7).
GROŠEK, O., HORÁK, P.: A New Approach Towards the Golomb-Welch Conjecture. European J. Combin.38C (2014), pp. 12-22, http://doi.org/10.1016/j.ec.2013.10.010
FABSIC, T., GROŠEK, O., NEMOGA, K., ZAJAC, P.: “On Generating Invertible Circulant Binary Matrices with a Prescribed Number of Ones”. Cryptography and Communications. January 2018, Vol. 10(1), pp 159–175, https://link.springer.com/article/10.1007/s12095-017-0239-4
GROŠEK, O., ANTAL, E., FABŠIC, T.: Remarks on breaking the Vigenere autokey cipher. In Cryptologia, Vol. 43, Iss. 6(2019), s. 486-496. ISSN 0161-1194.
GROŠEK, Otokar – HROMADA, Viliam – HORÁK, Peter. A cipher based on prefix codes. In Sensors. Vol. 21, Iss. 18 (2021), Art. no. 6236 [14] s. ISSN 1424-8220 (2021: 3.847 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.803 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/s21186236 ; SCOPUS: 2-s2.0-85115108208 ; WOS: 000701118600001 ; CC: 000701118600001.
HROMADA, Viliam – GROŠEK, Otokar. A note on the maximum size of a prefix code. In IEEE Access. Vol. 10, (2022), s. 125955-125962. ISSN 2169-3536 (2021: 3.476 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.927 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3222354 ; SCOPUS: 2-s2.0-85142793553 ; WOS: 000894947000001 ; CC: 000894947000001.

Pôvodné vedecké práce v recenzovaných nekarentovaných časopisoch
GROŠEK,O.: Topologija na polugruppach inducirovannaja endomorfizmom, Math.Slovaca 2 (1978), 217-223.
GROŠEK,O.: Entropija na algebraičeskych strukturach, Math.Slovaca 4 (1979), 411-424.
GROŠEK,O.-SATKO,L.: Greatest A-ideals in Semigroups, Proceedings of the Szeged conference (1981), North-Holland Publications, Colloquia Mathematica Soc.János Bolyai, 389-395.
GROŠEK,O.-KADÁSI,I. -FERÁK,V: A simple approximation to the bivariate normal integral and its application to multifactorial treshold genetic traits, AFRNUC – Genetica et Biologia Molecularis 22 (1991), 47-55.
GROŠEK,O.-STEISKALOVÁ,E.: How to improve Alternative Adaptation Algorithms, Elektrotechnický časopis 41 No.9, (1990), 684-695.
GROŠEK,O.-JAJCAY,R.: Generalized difference sets on infinite cyclic semigroup, Journal of Combinatorial Math.and Comb. Computation 13 (1993), 167-174.
SATKO,L.-GROŠEK,O.: On SLA ideals, Mathemtica Slovaca 45 (1995), No.1, 45-52.
GROŠEK,O.: Remarks concerning RSA-cryptosystem exponent, Mathematica Slovaca 44 (1994), No.2, 279-285.
GROŠEK,O.: On a Reconstruction of a Markov Chain. Journal of Combinatorics, Information & System Sciences 20 (1995), No. 1-4, 85-93.
GROŠEK,O., WANDI WEI: Bent-like functions on groupoids, PU.M.A. Vol. 10(1999), NO.3, pp. 267-278.
GROŠEK,O., VALLO,D.: Remark to J. van Tilburg Attack on the McEliece Public-Key Cryptosystem, Elektrotechnický časopis, 49 (1998), No.9-10, pp.255-258.
GROŠEK,O.-NEMOGA,K.-SATKO,L.: Remarks to short RSA public exponents, Annales Mathematicae Silesianae 12 (1998), pp. 65-74.
GROŠEK,O., NEMOGA,K., SATKO,L.: Composed modulus for RSA algorithm, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, 50 (1999), No.5-6, pp.141-142.
GROŠEK, O., SATKO, L., NEMOGA, K.: Cryptology. In: Begabtenförderung im MINT-Bereich. Band 3. Ulm: Aegis-Verlag, 1999. – s. 7-29.
GROŠEK, O. – NEMOGA, K. – SATKO, L.: A Remark to Luby-Rackoff and Ueli M.Maurer Pseudorandom Generators. In: TATRA MOUNTAINS Math. Pub. 20, (2000), s. 113-120.
GROŠEK, O. – NEMOGA, K. – SATKO, L.: Generalized Perfectly Nonlinear Functions.- TATRA MOUNTAINS Math. Pub.20, (2000), s. 121-131.
GROŠEK, O.- ŠIŠKA, J.: Signature schemes based on matrices. Congressus Numernatium 156 (2002), s. 69-80.
GROŠEK,O.-NEMOGA,K.-ZANECHAL,M.: Why use bijective S-boxes in GOST-algorithm, submitted to CSI, 13 strán, august 2002.
GROŠEK O., ŠRÁMKA M.: Efficiency of the Elliptic Curve Cryptosystems. JEEE, VOL.54, NO 12/s, 2003, pp. 10-14.
SÝS, M., GROŠEK, O.: A new DL problem. JEEE, VOL. 56, NO 12/s, 2005, pp. 119-122
O. GROŠEK, J. ŠIŠKA: Discrete logarithm problem in GH and XTR scheme. TATRA MOUNTAINS MATH. PUBLICATION, 29 (2004) 123-135.
O. GROŠEK, M. MILLER and J. RYAN: On non-polynomiality XOR over Z_{2^n}. TATRA MOUNTAINS MATH. PUBLICATION, 29(2004), 183-191.
SÝS, M., GROŠEK, O.: A new DL problem. JEEE, VOL. 56, NO 12/s, 2005, pp. 119-122
GROŠEK, O., ZAJAC, P.: Graphs connected with block ciphers. WSEAS Transactions on Information Science and Applications 3(2006), 439-443.
O. GROŠEK, S. MAGLIVERAS, J. ŤAPUŠKA a WANDI WEI: Is Rijndael really independent of the field polynomial? TATRA MOUNTAINS PUBLICATION, 33(2006), 51-69.
GROŠEK, O., ZAJAC, P.: Efficient selection of the AES-class MixColumns parameters. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 4, Vol. 4 (2007), pp. 663-668.
GROŠEK, O., HORÁK, P., ZAJAC, P.: On Complexity of Round Transformations. Discrete Mathematics 309(2009), 5527-5534.
GROŠEK, O., SÝS, M.: Isotopy of Latin Squares in Cryptography. TATRA MOUNTAINS MATH. PUBLICATION, 45(2010), s. 27-35
GROŠEK, O., PORUBSKÝ, Š.: Coprime solutions to ax = b mod n. Journal of Mathematical Cryptology, 7(2013), pp.217-224.
GROŠEK, O., HROMADA, V.: Rotation-equivalence classes of binary vectors . Tatra Mt. Math. Publ. 67 (2016), 93–98.
ANTAL, E., GROŠEK, O., and HORÁK, P.: On a mnemonic construction of permutations. Journal of Mathematical Cryptology, 1(11)(2017), pp.45-53. DOI: 10.1515/jmc-2016-0058.
GROŠEK, O., FABŠIC, T.: Computing multiplicative inverses in finite fields by long division. In Journal of Electrical Engineering, Vol. 69, No. 5(2018), s. 400-402.
ANTAL, Eugen – GROŠEK, Otokar – ZAJAC, Pavol. Prehľad šifier používaných na Slovensku poèas druhej svetovej vojny : 1.časť – vojenské šifry. In Vojenská história. č. 2 (2020), s. 42-55. ISSN 1335-3314.
ANTAL, Eugen – GROŠEK, Otokar – ZAJAC, Pavol. Prehľad šifier používaných na Slovensku počas druhej svetovej vojny: 2. časť – diplomatické šifry. In Vojenská história. č. 3 (2020), s. 95-108. ISSN 1335-3314.

Vedecké práce v recenzovaných konferenčných zborníkoch
GROŠEK, O.: Remark to RSA Cryptosystem exponent. Zborník 2. konferencie Electronics 89, (1989), Bratislava, 191-195.
GROŠEK, J., GROŠEK, O.: Unicity Distance and The Order of a Language. In: 1st International Conference on Applied Mathematics and Informatics at Universities 2001. Gabčíkovo, 6.-7.9.2001. – s. 203-206.
GROŠEK, O.: Applications of Walsh-Hadamard Transform to Finite Semigroups. In: International Conference in Semigroups and Its Related Topics. Kunming, 18.-23.8.1995. – s. 149-156.
GROŠEK, O.: Ochrana informácie – história, súčasnosť a perspektívy. In: Bezpečnosť informačných systémov. Bratislava, 14.-15.5.1997. – s. 6-15.
GROŠEK, O., MAGLIVERAS, S.S., WEI, W.: On the Security of a Public-Key Cryptosystem. In: International Conference Organized by the Stefan Banach International Mathematical Centre “Public-Key Cryptography and Computational Number Theory”. Warsaw, 11.-15.9.2000. – s. 71-75.
GROŠEK, O., SATKO, L., NEMOGA, K.: Ideal Difference Tables from an Algebraic Point of View. In: Criptología y seguridad de la información. Tenerife, 14.-16.9.2000. – s. 453-454.
SATKO, L., GROŠEK, O.: Walsh – Hadamard Traces in Semigroups. In: International Congress ICAC’97 “Algebras and Combinatorics”. Hong Kong, 19.-23.8.1997. – s. 373-380.
SATKO, L., GROŠEK, O., NEMOGA, K.: Konštrukcie S-boxov s vysokou nelinearitou. In: Medzinárodná vedecká konferencia 60.výročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Bratislava, 18.-20.11.1998. – s. 217-222.
GROŠEK, O., MAGLIVERAS, S.S., WEI, W.: On the Security of a Public-Key Cryptosystem. In: International Conference Organized by the Stefan Banach International Mathematical Centre “Public-Key Cryptography and Computational Number Theory”. Warsaw, 11.-15.9.2000. – s. 71-75.
GROŠEK, O., SATKO, L., NEMOGA, K.: Ideal Difference Tables from an Algebraic Point of View. In: Criptología y seguridad de la información. Tenerife, 14.-16.9.2000. – s. 453-454.
GROŠEK, J., GROŠEK, O.: Unicity Distance and The Order of a Language. In: 1st International Conference on Applied Mathematics and Informatics at Universities 2001. Gabčíkovo, 6.-7.9.2001. – s. 203-206.
GROŠEK, O., ZAJAC, P.: Searching for a different AES-class MixColumns operation . Proceedings of 6th WSEAS Int. Conf. on Applied Computer Science (ACS 06), December 16-18, 2005, Tenerife. s. 307-310
VOJVODA, M., GROŠEK,O.: Postranné kanály v kryptoanalýze. In EE časopis pre elektrotechniku , elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie. 14(2008), s. 26-29. ISSN 1335-2547.
GROŠEK, O., VOJVODA, M., KRCHNAVÝ, R.: A new matrix test for randomness. In 8th. Central European Conference on Cryptography, Graz 2-4 2008, c. 22-23.
ANTAL, E., GROŠEK, O.: FIALKA M-125. In ŠVOČ 2009, Zborník víťazných prác, STU Bratislava FEI 2009. ISBN 978-80-227-3094-5.
GROŠEK, Otokar. O histórii ruských šifier od Cyrila a Metoda po 2. sv. v. In Mikulášská kryptobesídka 2018 : sborník příspěvkù. Praha, Česká republika. 29.-30.11.2018. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2018, S. 27-28.
ANTAL, E., ZAJAC, P., GROŠEK, O.: Cryptology in the Slovak state during WW II. In HistoCrypt 2019: 2nd International conference on historical cryptology. Mons, Belgium . June 23-26,2019. Linkoping” University Elektronic Press, 2019, s. 23-30. ISBN 978-91-7685-087-9.
ANTAL, Eugen – ZAJAC, Pavol – GROŠEK, Otokar. Diplomatic ciphers used by Slovak attaché during the WW2. In HistoCrypt 2020 : 3rd International conference on historical cryptology. Budapest, Hungary. June 15-17, 2020. Linköping : University Electronic Press, 2020, S. 21-30. ISBN 978-91-7929-827-2.

Iné evidované publikácie
GROŠEK, O.: Poznámka k jednému rozdeleniu pravdepodnosti, Mat. obzory 8, 1975, 61-64.
GROŠEK,O.: Abstraktná entrópia na pologrupách, Zborník PROBASTAT, vydal ÚMT.Bratislava, 1976, 2 strany.
GROŠEK,O.: Poznámka o entrópii na Booleových algebrách, Zborník PROBASTAT, vydal ÚMT., 1977, 1 strana.
GROŠEK, O.: Falošná kocka, Zborník PROBASTAT, vydal ÚMT., 1978, 1 strana.
GROŠEK,O.: A-ideals in Semigroups II. Zborník Szeged conference on Semigroups, Szeged, 1981, 32.
GROŠEK, O. – HORÁK,P.: Úlohy pre prácu v matematickom krúžku, Mat.obzory 15, 1981, 85-90.
GROŠEK,O.: et.al.Merania a modely reálneho diskrétneho kanála, Zborník 1. konferencie Elektrotechnics 88, Bratislava 271-276.
GROŠEK,O.-SATKO,L.-SCHEIN,B.: Eightieth birthday of Professor Štefan Schwarz, Semigroup Forum 49 (1994), 1-5.
GROŠEK,O.-SATKO,L.: Profesor Schwarz-nový doktor technických vied h.c. Informácie STU v Bratislave 5 (1994), december, strana 2,.
GROŠEK,O.-SATKO,L.: International Conference in Kočovce, May 29-31, 1994, Semigroup Forum 50 (1995), 121-122.
GROŠEK, O.: Did Schwarz wrote a paper from applied mathematics?. In Proceeding of International Conference A Semigroup Meeting, May 29-31, 1994, Kočovce, s.5-6.
GROŠEK, O.: O stabilite prúdových šifier. In: Jesenný seminár z kryptoanalýzy. Lipt. Mikuláš, 9.-11.10.1996. – s. 14-26.
GROŠEK, O.: Walsh-Hadamard transform on finite semigroups. In: The International Conference in Semigroups and Related Topics, Kunming, China 18-23 August 1995, s. 18.
GROŠEK, O.: Walsh-Hadamard Transform and Finite Groups. In: The First Pythagorean Conference. Spetses, Greece, 1.-7.6.1996. – s. 22.
GROŠEK,O.-SATKO,L.: Walsh – Hadamard Traces in semigroups. In: Collections of Abstarcts of ICAC 97, 18-23 August, 1997, 1 page.
GROŠEK, O.: O vzťahu akademika Štefana Schwarza k aplikáciám matematiky. In: Pokroky matematiky, fyziky a astronómie. – Roč. 43, č.4 (1998), s. 314-319.
GROŠEK, O., ZANECHAL, M.: Šifrovanie I. In: Svet komunikácie. – Roč. 1, č.4 (1998), s. 10-11.
GROŠEK, O., ZANECHAL, M.: Šifrovanie II. In: Svet komunikácie. – Roč. 2, č.1 (1999), s. 24-26.
GROŠEK,O.-NEMOGA,K.-SATKO,L: A Remark to Luby-Rackoff and Ueli M. Maurer Pseudorandom Generators. In: Abstarcts from the 2nd Czech and Polish conference on Number Theory. Cieszyn, June 16-18,1998, 1 page.
GROŠEK, O., NEMOGA, K., SATKO, L.: A Remark to Short RSA Public Exponents. In: 2nd Czech and Polish Conference on Number Theory. Cieszyn, 16.-18.6.1998.
GROŠEK, O., NEMOGA, K., SATKO, L.: Generalized S-Boxes Serving Zero Mutual Information. In: 14th Czech and Slovak International Conference on Number Theory. Liptovský Ján, 6.-10.9.1999. – s. 12.
GROŠEK, O., NEMOGA, K., SATKO, L.: A Remark to Luby-Rackoff and Ueli M.Maurer Pseudorandom Generators. In: 14th Czech and Slovak International Conference on Number Theory. Liptovský Ján, 6.-10.9.1999. – s. 14.
GROŠEK, O., NEMOGA,K., SATKO,L.: Generalized S-boxes serving zero mutual information, Abstracts of 14th Czech and Slovak International Conference on Number Theory, Liptovský Ján, September 6-10, 1999, p.12.
GROŠEK,O., NEMOGA,K., SATKO,L.: A remark to Luby-Rackoff and Ueli M. Maurer pseudorandom generators, Abstracts of 14th Czech and Slovak International Conference on Number Theory, Liptovský Ján, September 6-10, 1999, p. 14.
SATKO,L., GROŠEK,O., NEMOGA,K.: New effective design of Boolean functions, Abstracts of 14th Czech and Slovak International Conference on Number Theory, Liptovský Ján, September 6-10, 1999, p.13.
GROŠEK,O.-NEMOGA,K.-SATKO,L.: Tablas de diferencias ideales desde un punt de vista Algebráico. CRIPTOLOGÍA y SEGURIDAD de la INFORMACIÓN. Editors – Pino Cabalero Gil and Candelaria Hernández Goya, RA-MA, Madrid, 2000, pp.453-454.
ERBEN, P., GROŠEK, O.: Elektronický podpis, digitálny podpis. In: Bulletin slovenskej advokácie. – č.3 (2001), s. 5-12.
GROŠEK,O. – SATKO,L.: Education and Research in Cryptography at the Department of Mathematics FEI STU v Bratislava, Journal of Electrical Engineering, vol 52 (2001) No.7-8, 244-247.
GROŠEK,O.-ŠIŠKA, J.: Signature schemes based on matrices. Abstracts of the 33rd Southeastern International Conference on Combinatorics, Graph Theory and Computing., Florida Atlanctic Cuniversity, March 4-8, 2002, p.87.
GROŠEK, O., MAGLIVERAS, S.: Is Rijndael realy independent on the field polynomial? Proceedings of WARTACRYPT´04 The 4th Central European Conference on Cryptology, July 1-3, 2004, Bedlewo, Poland, p. 43
GROŠEK, O., NOVÁK. V., SÝS, M., ZAJAC. P.:Dlhodobá archivácia elektronických dokumentov, Zborník abstraktov PKI 2004, 11.11. 2004,Bratislava, Holliday Inn, 8 strán
GROŠEK, O., NOVÁK. V., SÝS, M., ZAJAC. P.: Problémy elektronickej archivácie, Mikulášska kryptobesídka, 5.-7.12.2004, Praha
GROŠEK, O., HORÁK, P., ZAJAC, P.: A bridge between design of block ciphers and Boolean matrices. MORAVIACRYPT´05, 15.-17. 06. 2005, Brno.
Némethová, Z., Grošek, O., Babinec, M.: Slovak Fingerprint Individuality model. 9th Annual Cogent User Group International Conference, „Security Barders with Fingerprints“, Oct. 28 – Nov. 1, 2006, Anaheim, California.
GROŠEK, O.: Prvý v rade. In Obzory matematiky, fyziky a informatiky. 44, č2(2015), s. 39-40. ISSN 1335-4981.

Editorská činnosť
Editor Begabtenförderung im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), Band 14, spolus Gudrun Kalmbach H.E.(Hrsg.) Aegis- Verlag, Ulm, 2006.
Editor: Proceedings of the CECC 01, Liptovský Ján. Tatra Mountains Mathematical Pub. Vol. 25, 2002. Indexed in CC (Current Contents) database, and in WOS (Web of Science with Conference Proceedings) database.
Editor: Proceedings of the CECC 03, Bratislava. Tatra Mountains Mathematical Pub. Vol. 29, 2004. Indexed in WOS (Web of Science with Conference Proceedings) database.
Editor: Proceedings of the CECC 07, Smolenice. Tatra Mountains Mathematical Pub. Vol. 41, 2008. Indexed in WOS (Web of Science with Conference Proceedings) database.
Editor: Proceedings of the NILCRYPT 10, Smolenice. Tatra Mountains Mathematical Pub. Vol. 45, 2010. Indexed in WOS (Web of Science with Conference Proceedings) database
Editor: Proceedings of the CECC 09, Třebíč. Tatra Mountains Mathematical Pub. Vol. 47, 2010.
Editor: Norwegian-Slovakian workshop in crypto: Bergen, Norway, Feb 8-10, 2016. ISBN 978-80-227-4541-3.
Editor: Number Theory and Cryprology ’17. Tatra Mountains Mathematical Pub. Vol. 70, 2017.
Editor: Number Theory, algebra and and Cryprology ’18. Tatra Mountains Mathematical Pub. Vol. 73, 2019.

Vysokoškolské skriptá, učebnice a monografie

učebnice a monografie
KOLEKTÍV : Dějiny matematiky a fyziky v obrazech III. Vyd.JSMF,Praha 1984.
KOLEKTÍV: Dějiny matematiky a fyziky v obrazech IV. Vyd.JSMF, 1985.
GROŠEK,O.-VOLAUF,P.: Príklady z matematiky na prijímacie pohovory, SNTL-ALFA, Bratislava, 1988.
GROŠEK,O.-PORUBSKÝ, Š.: Šifrovnie-metódy, algoritmy, prax, Vydavateľstvo GRADA, Praha 1992, 257 strán
KOLEKTÍV: Encyklopédia Beliana, EÚ SAV, 57 hesiel 1996-2003
GROŠEK,O.- ZAJAC, P.: Automated Cryptanalysis.In: Encyclopedia of Artificial Intelligence. – Hershey : Information Science Reference, 2008. – ISBN 978-1-59904-849-9. – S. 179-185
GROŠEK,O.- ZAJAC, P.,: Automated Cryptanalysis of Classical Ciphers. In: Encyclopedia of Artificial Intelligence. – Hershey : Information Science Reference, 2008. – ISBN 978-1-59904-849-9. – S. 186-191

skriptá
GROŠEK,O.: Stochastické procesy a teória informácií, skriptum, Návody na cvičenia, ES SVŠT v Bratislave, Bratislava, 1983, (oprav.vyd.1987).
GROŠEK,O.: Úvod do teórie hromadnej obsluhy, skriptum pre PGŠ, 1983, Videopres MON (2 vydania).
GROŠEK, O. – VOLAUF, P.: Stochastické procesy a teória informácií, skriptum, ES SVŠT 1990.
GROŠEK, O. – VOLAUF, P.: Úlohy z matematiky pre prijímacie pohovory, skriptum, ALFA, 1985.- 3 vydania
GROŠEK, O.: Úvod do teórie kódovania a kryptológie, skriptum PGŠ, ÚVT Bratislava 1985 (3 vyd.).
GROŠEK, O.: Teória kódovania a ochrany informácií, skriptum PGŠ, EF SVŠT, 1987.
GROŠEK, O.: Systémy hromadnej obsluhy a ich simulácia, skriptum PGŠ, ÚVT Bratislava, 1987.
GROŠEK, O.: Teória informácií, skriptum PGŠ, EF SVŠT 1989.
GROŠEK,O.: Markov processes with applications to queuing theory, Učebné texty pre štúdium v anglickom jazyku na EF STU, Bratislava, 1993, 117 strán.
STEINLOVÁ, K.-WEIDLICH, M.-VARGA, M.-POLJOVKA, P.-GROŠEK, O.,- KUKUčA, P.-KOVÁč, K.-LELÁK, J.-WÁGNER, J.-MUDRONčÍK,D.-ŠTURCEL,J.- KEMPNÝ. M.: Smernice a normy ES pre elektrotechniku, energetiku a riadiace systémy. Vzdelávací program PHARE, skriptum, 1. čas str. 5-1 — 5-16, FEI STU, 1996 (EC Directives and Standards for Electrical and Power Engineering and Control Systems, Part.1).(in Slovak).
GROŠEK,O. – NEMOGA,K. – SATKO,L.- ZANECHAL,M.: KRYPTOLÓGIA I, Základy a aplikácie v bankovn¡ctve, FEI STU, 1998, 160 strán
GROŠEK,O. – NEMOGA,K. – SATKO,L.- ZANECHAL,M.: KRYPTOLÓGIA II, Základy a aplikácie v bankovn¡ctve, FEI STU, 1999, 143 strán
GROŠEK,O. – SATKO,L. – NEMOGA,K. – MACÁK,K. – ZANECHAL,M.: KRYPTOLÓGIA III, Základy a aplikácie v bankovníctve, FEI STU, Bratislava, 1999, 186 strán.
GROŠEK,O. – SATKO,L.- NEMOGA,K. – MACÁK,K. – ZANECHAL,M.: KRYPTOLÓGIA IV, Základy a aplikácie v bankovníctve, FEI STU, Bratislava, 1999, 171 strán.
GROŠEK,O. – SATKO,L.- NEMOGA,K. – MACÁK,K. – ZANECHAL,M.: KRYPTOLÓGIA V, Základy a aplikácie v bankovníctve, FEI STU, Bratislava, 1999, 180 strán.
GROŠEK,O. – SATKO,L.- NEMOGA,K. – MACÁK,K. – ZANECHAL,M.: KRYPTOLÓGIA VI, Základy a aplikácie v bankovníctve, FEI STU, Bratislava, 2000, 145 strán.
GROŠEK,O. – NEMOGA,K. – SATKO,L.- ZANECHAL,M-A. MORAVčÍKOVÁ –M. DOMÁNY: KRYPTOLÓGIA VII, Základy a aplikácie v bankovníctve, FEI STU, 2000, 155 strán
GROŠEK, O. – SATKO, L. – NEMOGA, K.- AKANTIS,D.- VOJVODA, M.: Kryptológia. Základy a aplikácie v bankovníctve VIII. Bratislava: FEI STU, 2001. 86 s.
GROŠEK, O. – SATKO, L. – NEMOGA, K. – STRNÁD, O., ŠRÁMKA M.,-VOJVODA, M.: Kryptológia IX. Základy a aplikácie v bankovníctve. Bratislava: FEI STU, 2002. 86 s.
GROŠEK, O. – SATKO, L. – NEMOGA, K.ORAVEC,P., ŠIŠKA, J.,VÁVRA,A., VOJVODA, M., ZANECHAL,M.: Kryptológia X. Základy a aplikácie v bankovníctve. Bratislava: FEI STU, 2003. 117 s.
GROŠEK O., HERRERA-GARCIA, S.: Cryptology or “What Kama sutra did suggested”. Lecture notes for a course given at CITEDI-IPN, Tijuana, Mexico. Published by CITEDI-IPN Research Center, Mesa de Otay, Tijuana B.C., Mexico, (2001), 138 strán
GROŠEK, O. – SATKO, L. – NEMOGA, K.- VOJVODA, M., ŠIŠKA, J., ZANECHAL, M., BRABCOVÁ, K., VÁVRA, A.: Kryptológia XI. Základy a aplikácie v bankovníctve, STU FEI Bratislava, 118 s. 23.-24.6.2005
GROŠEK, – VOJVODA, M., ZAJAC, P., ZANECHAL, M.: Základy kryptografie. STU FEI Bratislava, 188 s., 2006, 2010, ISBN 978-80-227-3256-7.
GROŠEK O. – VOJVODA, M., ZAJAC, P.: Klasické šifry. STU FEI Bratislava, 212 s. 2007.

Popularizačné práce
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Matematika pre každého, Pionýrska štafeta, 11 (1978), 20.
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Prechod cez zamorené územie, Pionýrska štafeta 12 (1978), 20-21.
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Obdĺžniky, Pionýrska štafeta 1 (1979), 20.
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Aritromachia, Pionýrska štafeta 2 (1979), 20.
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Hra v zápalky, Pionýrska štafeta 3 (1979), 20.
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Štvorcové slová, Pionýrska štafeta 4 (1979), 20.
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Aj hádanie čísla môže byť vedou, Pionýrska štafeta 5 (1979), 20.
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Pionierska pytagoriáda, Pionýrska štafeta 6 (1979), 20.
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Metodické a organizačné pokyny na Pioniersku pytagoriádu 78/79 vydavateľstvo ÚDPM KG, 20 strán.
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Metodické a organizačné pokyny na Pioniersku pytagoriádu 79/80 vydavateľstvo ÚDPM KG, 20 strán.
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Metodické a organizačné pokyny na Pioniersku pytagoriádu 80/81 vydavateľstvo ÚDPM KG, 20 strán.
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Metodické a organizačné pokyny na Pioniersku pytagoriádu 81/82 vydavateľstvo ÚDPM KG, 20 strán.
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Metodické a organizačné pokyny na Pioniersku pytagoriádu 82/83 vydavateľstvo ÚDPM KG, 20 strán.
GROŠEK,O.-HORÁK,P.: Pionierska pytagoriáda, Směr, 3 (1978), 38-41.
GROŠEK,O.: Kuk do matematiky, Zornička 1 (1982), 13.
GROŠEK,O.: Zašifrované informácie, Elektrón 9 (1979), 8-15.
GROŠEK,O.: Šifrovanie s matematikou, Elektrón 9 (1980), 34-35.
GROŠEK,O.: Načo je matematika dobrá, Elektrón 10 (1980), 53.
GROŠEK,O.: Matematika a biológia, Elektrón 11 (1980), 53.
GROŠEK,O.: Chcete robiť matematiku?, Elektrón 12 (1980), 53.
GROŠEK,O.: Matematika a kalkulačky, Elektrón 2 (1981), 57.
GROŠEK,O.: Matematika a fyzika, Elektrón 3 (1981), 57-58.
GROŠEK,O.: Matematika a medicína, Elektrón 4 (1981), 57.
GROŠEK,O.: Matematika a plánovanie experimentu, Elektrón 5 (1981), 56-57.
GROŠEK,O.: Štvorcové slová, Elektrón 6 (1981), 56-57.
GROŠEK,O.: Leto s matematikou I., Elektrón 7 (1981), 56-57.
GROŠEK,O.: Leto s matematikou II., Elektrón 8 (1981), 56-57.
GROŠEK,O.: „i“, Elektrón 3 (1982), 40.
GROŠEK,O.: Pestré tvary konštánt, Elektrón 4 (1982), 38-39.
GROŠEK,O.: 4 úlohy z fyziky, Elektrón 4 (1982), 53.
GROŠEK,O.: 4 úlohy z astronómie, Elektrón 5 (1982), 53.
GROŠEK,O.: ABRACADABRA, Zaujímavé použitie počítača, Elektrón 2 (1982), 50.
GROŠEK,O.: Eugenika, Sov. literatúra, Elektrón 7 (1982), 50.
GROŠEK,O.: Hlavné smery v súčasnej matematike, Elektrón 8 (1982), 50.
GROŠEK,O.: Prázdniny s matematikou, Elektrón 12 (1982), 7.
GROŠEK,O.: Axiomy euklidovskej geometrie, Elektrón 1 (1983), 50.
GROŠEK,O.: 4-rozmerné telesá, Elektrón 12 (1982), 31.
GROŠEK,O.: Aplikácia elektroakupunktúry, Elektrón 2 (1983), 51.
GROŠEK,O.: Sú kalkulačky na školách povolené?, Elektrón 3 (1983), 50.
GROŠEK,O.: Hry pre riadiacich pracovníkov, Elektrón 4 (1983), 51.
GROŠEK,O.: Chemické látky v displejoch, Elektrón 6 (1983), 51.
GROŠEK,O.: Solárnotermálna premena, Elektrón 6 (1983), 51.
GROŠEK,O.: Teplo zo spaľovania odpadov, Elektrón 7 (1983), 50.
GROŠEK,O.: Kooperácia zo ZSSR v oblasti elektronického priemyslu, Elektrón 10 (1983), 50.
GROŠEK,O.: Veľké prvočísla, Elektrón 12 (1983), 51.
GROŠEK,O.: Nebezpečenstvo prírodných katastrof, Elektrón 1 (1984), 51.
GROŠEK,O.: 20 krát odpovedz – matematika, Elektrón 1 (1984), 61.
GROŠEK,O.: Nové observatórium vo Vysokých Tatrách, Elektrón 3 (1984), 50.
GROŠEK,O.: Je Slovensko bohaté na nerastné suroviny?, Elektrón 3 (1984), 51.
GROŠEK,O.: Prepočet tony merného paliva , Elektrón 5 (1984), 51.
GROŠEK,O.: Budúcnosť kontinentov, Elektrón 6 (1984), 51.
GROŠEK,O.: Termojadrový reaktor v ČSSR, Elektrón 8 (1984), 50.
GROŠEK,O.: Všezväzová spoločnosť vynálezcov v ZSSR, Elektrón 9 (1984), 51.
GROŠEK,O.: Rádiologické meranie znečistenia ovzdušia, Elektrón 10 (1984), 51.
GROŠEK,O.: Ťažba uránu z morskej vody, Elektrón 11 (1984), 50.
GROŠEK,O.: Sočka do bytu, Elektrón 4 (1985), 6.
GROŠEK,O.: Éra svietiplynu, Elektrón 4 (1985), 58.
GROŠEK, O., ZAJAC, P.: Návšteva Univerzity la Laguna na Španielsom ostrove Tenerife. In Spektrum 14, č.10(2008) s. 22. ISSN 1336-2593.

NAVRHNUTÉ A USKUTOČNENÉ PROJEKTY A TECHNICKÉ DIELA:

V rokoch 1984 až 1986 bol zodpovedným riešiteľom 3 projektov pre VÚJE v Jaslovských Bohuniciach. V projektoch sa riešili nasledujúce úlohy:

Návrh rozhodovacieho postupu pri určovaní stupňa zvládnutia predmetu výučby v systéme MOS
Aplikácie niektorých štatistických metód v systéme prípravy personálu JE s využitím výpočtovej techniky
Spracovanie programového modulu pre matematicko-štatistické spracovanie kontrolných informácií a skúšobných úloh pre počítač SM 5211

V rokoch 1994 – 2004 bol zodpovedným riešiteľom 14 projektov pre MV SR a jedného v roku 1996 pre MO SR. Predmet plnenia patrí medzi utajované skutočnosti v zmysle zákona NR SR č.100/96 Z.z. a jeho noviel.

1994 ZOD 530294 pre MV SR zodpovedný riešiteľ, 3-ročná úloha
1996 ZOD 7517096 pre MO SR zodpovedný riešiteľ
1997 ZOD 3417097 pre MV SR zodpovedný riešiteľ
1998 ZOD 2117098 pre MV SR zodpovedný riešiteľ
1999 ZOD 1717099 pre MV SR zodpovedný riešiteľ
ZOD 7517099 pre MV SR zodpovedný riešiteľ
2000 ZOD 2917000 pre MV SR zodpovedný riešiteľ
ZOD 1717000 pre fy EDIVAN zodpovedný riešiteľ
2001 ZOD 1917001 pre MV SR zodpovedný riešiteľ
ZOD 0117001 pre MV SR zodpovedný riešiteľ ZOD 8017001 pre NBS zodpovedný riešiteľ
2002 ZOD 9317002 pre MV SR zodpovedný riešiteľ
ZOD 9217002 pre MV SR zodpovedný riešiteľ
2003 7 úloh cez fy MICRONIC pre MV SR zodpovedný riešiteľ
2004 10 úloh cez fy MICRONIC pre MV SR zodpovedný riešiteľ
2005 11 úloh cez fy MICRONIC pre MV SR zodpovedný riešiteľ
2006 9 úloh cez fy MICRONIC pre MV SR zodpovedný riešiteľ
2007 10 úloh pre NBÚ cez fy MICRONIC zodpovedný riešiteľ
2008 6 úloh pre NBÚ cez fy MICRONIC zodpovedný riešiteľ
2009 7 úloh pre NBÚ cez fy MICRONIC zodpovedný riešiteľ
2010 7 úloh pre NBÚ cez fy MICRONIC zodpovedný riešiteľ
2011 7 úloh pre NBÚ cez fy MICRONIC zodpovedný riešiteľ

POČET AUTORSKÝCH OSVEDČENÍ: 1

GROŠEK a kol.: ZN č. 3283 Optimalizácia riadenia periodicky sa opakujúcich činností

Výskumné správy:

I-5-308 Pologrupy a automaty, prof. Schwarz 1980-84

Generátory pseudonáhodných čísel a ich aplikácie, Martin ZŤS 1982

Testovanie štatistických hypotéz a kontrola akosti na počítači, Martin ZŤS 1982

Návrh a analýza systému MOS z hľadiska matematickej štatistiky, J. Bohunice, VÚJE 1984

I-5-309 Pologrupy a ich aplikácie, prof. Šulka 1985-6

P-04-52103 Otvorené počítačové siete, doc. Makáň 1985

III-8-604 ASR v energetike a v priemysle prof. Bizík, 1986 300 hod

N-05-521-89001 Otvorené počítačové siete, doc. Makáň 1986 200 hod

Rú VII-0601 Zdokonaľovanie systému riadenia VVČ v rezorte školstva, prof. V. Veselý 1989, 100 hod

Granty VEGA:

Diskrétne štruktúry v kombinatorike a algebre (1991-96) Zodovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Horák, DrSc., Riešitelia z Katedry matematiky: doc. RNDr. Otokar Grošek, CSc. – zástupca, doc. RNDr. Ladislav Satko, CSc., doc. RNDr. Š. Porubský, DrSc., RNDr. H. Lichardová ) Projekt: grant VEGA 1/120/92-6 (G 622)

Inteligentná podpora tvorby softvéru (1996) Zodovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Riešitelia z Katedry matematiky: doc. RNDr. Otokar Grošek, CSc., doc. RNDr. Ladislav Satko, CSc., Mgr. Marta Adámyová Projekt: grant VEGA G 1339

Metódy a prostriedky tvorby programových prostriedkov systémov 1997-99 Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Ľudovít Molnár, Dr.Sc., Riešitelia z Katedry matematiky: doc. RNDr. Otokar Grošek, CSc., zástupca doc. RNDr. Ladislav Satko, CSc., Mgr. Marta Adámyová – Šimovcová. Projekt: grant VEGA G 01/4289/97

Metódy a prostriedky získavania, reprezentácie, prezentácie a vyhľadávania informácií a znalostí 2000-2002 Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Vojtek, PhD., Riešitelia z Katedry matematiky: doc. RNDr. Otokar Grošek, PhD.- zástupca,, doc. RNDr. Ladislav Satko, CSc., Mgr. Marta Adámyová, Ing. Milan Vojvoda Projekt: grant VEGA G 7611

Spracovanie informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov 2003-05 Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD., Riešitelia z Katedry matematiky a Katedry aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.- zástupca, doc. RNDr. Ladislav Satko,CSc., Ing. Milan Vojvoda, Ing. Marek Greško, Ing. Vladislav Novák, Mgr. Marek Sýs, Ing. Pavol Zajac, RNDr. Karla Čipková, Ing. Michal Šrámka Projekt: grant VEGA G 0161

Navrhovanie a bezpečnosť kryptografických aplikácií 2006 – 2008 Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., Riešitelia: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., Doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD., Ing. Milan Vojvoda, Ing. Marek Greško, Ing. Vladislav Novák, Mgr. Marek Sýs, Ing. Pavol Zajac, Ing. Michal Šrámka, Ing. Radovan Viglaský, , Ing. Martin Pilka, Prof., RNDr. Zdenka Riečanová, PhD., doc. RNDr. Ladislav Satko,CSc., RNDr. Hana Lichardová, PhD., RNDr. Karla Čipková, Projekt: grant VEGA 01/3115/06

Tvorba a inovácia predmetov študijného programu aplikovaná informatika splňujúceho moderné požiadavky e-vzdelávania. Koordinátor úlohy: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., Manager úlohy: Doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD., Asistent projektu: Ing. Milan Vojvoda, PhD., Projekt: ESF SORO/JPD3-038/2005

Kryptografické algoritmy a primitívy so zvýšenou odolnosťou proti útokom z postranných kanálov 2009-2011 Vedúci grantovej úlohy: APVV SK-FR 0011-09

Riešenie aktuálnych kryptologických problémov 2009 – 2011 Vedúci grantovej úlohy: VEGA 1/0244/09

Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania 2008 – 2010 Koordinátor grantovej úlohy: NIL-I-004

Kryptografia prináša bezpečnosť a slobodu, Štipendijný program EHP Slovensko, SK06-IV-01-001, Vedúci grantu

Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení APVV 0586-11. Zástupca vedúceho grantu úlohy

Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography NPD: SfP 984520 NATO Project Director

Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach, VEGA 1/0173/13, Riešiteľ grantu

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov. 1.2.2014 – 30.9.2015 Riešiteľ projektu R&D zo Štrukturálnych fondov

Secure Communication in the Quantum Era, Grant NATO Science for Peace and Security Programme, SPS KEY PRIORITY 1a i) Methods for the protection of critical infrastructure, supplies and personnel, 1c ii) Support in developing cyber defence capabilities, including new technologies and support to the construction of information technology infrastructure. NATO (1. 07.2018 – 30.06.2022 ) – riaditeľ grantu.

Bezpečná postkvantová kryptografia 2017-2020: VEGA 1/0159/17, Riešiteľ grantu, vedúci P. Zajac

Nové projekty – granty:

NATO SPS “Secure Communication via Classical and Quantum Technologies” Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Spoluriešitelia z ÚIM v roku 2018: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD., Viliam Hromada, PhD., Ing. Ondrej Gallo, PhD., prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. Doba riešenia: 2023 – 2025
Ukoncene: 30.07.2022

Grant VEGA 2/0072/20 Moderne metody spracovavania sifrovanych archivnych dokumentov 2020-23, veduci Lengyelova Tunde, PhD, CSc, Hist. Ustav SAV, spoluriešiteľ.

Grant VEGA: 2/0119/23 Teória čísel a jej aplikácie, ktoreho veducim je doc. RNDr. Oto Strauch DrSc. z pracoviska Matematický ústav SAV, -cspoluriešiteľ.

Člen European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (COST) Action IC1306: Cryptography for Secure Digital Interaction.

PREDNÁŠKOVÉ POBYTY NA ZAHRANIČNÝCH UNIVERZITÁCH A VEDECKÝCH PRACOVISKÁCH:BRBR

1990 University of Cincinnati, USA, 6 týždov
1991 University of Nebraska, Lincoln, USA, 8 týždňov
1992 University of Tel Aviv, Israel, 3 týždne

1993 DeMontfort University, Milton Keynees, UK, 3 týždne, TEMPUS
1995 University of Nebraska, Lincoln, USA, 5 týždňov
2001 CITEDI-IPN v Tijuana, Mexico, 2 týždne
2002 Institut für Experimentelle Mathematik, Universität Essen 45326 Essen, Ger., 2 týždne
2004 The University of Newcastle, Newcastle, NSW, Austrália, 4 týždne
2005 Florida Atlantic University, Boca Raton FL, USA, 3 týždne

Pozvané prednášky v zahraničí:

O. Grošek: On SLA ideals. Stuart Morgulis seminar at University of Nebraska, 10.4.1990.
O. Grošek: Remarks on Choosing the RSA Cryptosystem Exponent, Colloquium at University of Cincinnati, 18.4.1990.
O. Grošek: Applications of A-ideals in discrete structures. Joe Fisher seminar at University of Cincinnati, 20.4.1190.
O. Grošek: On a reconstruction of Markov Chain. Colloquium at University of Nebraska, June 1991.
O. Grošek: SLA-Ideals. University of Tel Aviv, 5.-27.7.1992.

O. Grošek: Cryptology and Business Information Systems. DeMontford University, Milton Keynees, TEMPUS Project IMG 92 CS 2025, 17.1.-4.2.1993.
O.Grošek: Orbits of group elements via WHT transform. Colloquium at University of Nebraska, Lincoln, USA, 29.5.-12.7.1995.
O. Grošek: WHT of finite semigroups. Conference on semigroups and related topics, Kunming, 18.-26.8.1995.

O. Grošek: Markov Model of. J.van Tilburg attack on the McEliece PKC. International Congres in Algebras and Combinatorics, Hong Kong, 16.-23.8.1997.
O. Grošek: Generalized difference sets. TU Vienna, 28.1. 2000.
O. Grošek: Cryptology or „What Kama sutra did suggested“. Lectures for graduate s students. CITEDI-IPN, Tijuana, Mexiko, 17.-18.4.2001.
O. Grošek: Cryptoghraphy and abstract algebra. CICESE, Ensenada, Mexico, 19.4.2001
O. Grošek: How to prevent AES from Pieprzyk’s attack. School of Electrical Engineering and Computer Science, The University of Newcastle, Callaghan, NSW Australia, 25 Feb 2004.
O. Grošek: A new proposal for DL-like signature scheme, Florida Atlantic University, Boca Raton FL, USA, 4. 2. 2005.
O. Grošek: Latin Squares in Cryptography, 26o Colóquio Brasileiro de Matemática Instituto National de Mathemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, Brasil, 29 de Julho – 3 de Agosto, 2007, 31.7.2007.
O. Grošek: Bez matematiky sa nepohneme, ale aj matematici sa musia učiť… Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Srní na Šumavě, 6.-8. 11, 2008.
O. Grošek: LATIN SQUARES IN CRYPTOGRAPHY, Mikulášská kryptobesídka 2009, Praha, December 3-4
O. Grošek, R. Ploczek: O ruských šifrách od Cyrila a Metoda až po WW2. Mikulášská kryptobesídka 2018, Praha, November 29-30.

Projekty v minulosti:

Výskumné správy:

I-5-308 Pologrupy a automaty, prof. Schwarz 1980-84

Generátory pseudonáhodných čísel a ich aplikácie, Martin ZŤS 1982

Testovanie štatistických hypotéz a kontrola akosti na počítači, Martin ZŤS 1982

Návrh a analýza systému MOS z hľadiska matematickej štatistiky, J. Bohunice, VÚJE 1984

I-5-309 Pologrupy a ich aplikácie, prof. Šulka 1985-6

P-04-52103 Otvorené počítačové siete, doc. Makáň 1985

III-8-604 ASR v energetike a v priemysle prof. Bizík, 1986 300 hod

N-05-521-89001 Otvorené počítačové siete, doc. Makáň 1986 200 hod

Rú VII-0601 Zdokonaľovanie systému riadenia VVČ v rezorte školstva, prof. V. Veselý 1989, 100 hod

Granty VEGA:

Diskrétne štruktúry v kombinatorike a algebre (1991-96) Zodovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Horák, DrSc., Riešitelia z Katedry matematiky: doc. RNDr. Otokar Grošek, CSc. – zástupca, doc. RNDr. Ladislav Satko, CSc., doc. RNDr. Š. Porubský, DrSc., RNDr. H. Lichardová ) Projekt: grant VEGA 1/120/92-6 (G 622)

Inteligentná podpora tvorby softvéru (1996) Zodovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Riešitelia z Katedry matematiky: doc. RNDr. Otokar Grošek, CSc., doc. RNDr. Ladislav Satko, CSc., Mgr. Marta Adámyová Projekt: grant VEGA G 1339

Metódy a prostriedky tvorby programových prostriedkov systémov 1997-99 Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Ľudovít Molnár, Dr.Sc., Riešitelia z Katedry matematiky: doc. RNDr. Otokar Grošek, CSc., zástupca doc. RNDr. Ladislav Satko, CSc., Mgr. Marta Adámyová – Šimovcová. Projekt: grant VEGA G 01/4289/97

Metódy a prostriedky získavania, reprezentácie, prezentácie a vyhľadávania informácií a znalostí 2000-2002 Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Vojtek, PhD., Riešitelia z Katedry matematiky: doc. RNDr. Otokar Grošek, PhD.- zástupca,, doc. RNDr. Ladislav Satko, CSc., Mgr. Marta Adámyová, Ing. Milan Vojvoda Projekt: grant VEGA G 7611

Spracovanie informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov 2003-05 Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD., Riešitelia z Katedry matematiky a Katedry aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.- zástupca, doc. RNDr. Ladislav Satko,CSc., Ing. Milan Vojvoda, Ing. Marek Greško, Ing. Vladislav Novák, Mgr. Marek Sýs, Ing. Pavol Zajac, RNDr. Karla Čipková, Ing. Michal Šrámka Projekt: grant VEGA G 0161

Navrhovanie a bezpečnosť kryptografických aplikácií 2006 – 2008 Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., Riešitelia: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., Doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD., Ing. Milan Vojvoda, Ing. Marek Greško, Ing. Vladislav Novák, Mgr. Marek Sýs, Ing. Pavol Zajac, Ing. Michal Šrámka, Ing. Radovan Viglaský, , Ing. Martin Pilka, Prof., RNDr. Zdenka Riečanová, PhD., doc. RNDr. Ladislav Satko,CSc., RNDr. Hana Lichardová, PhD., RNDr. Karla Čipková, Projekt: grant VEGA 01/3115/06

Tvorba a inovácia predmetov študijného programu aplikovaná informatika splňujúceho moderné požiadavky e-vzdelávania. Koordinátor úlohy: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., Manager úlohy: Doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD., Asistent projektu: Ing. Milan Vojvoda, PhD., Projekt: ESF SORO/JPD3-038/2005

Kryptografické algoritmy a primitívy so zvýšenou odolnosťou proti útokom z postranných kanálov 2009-2011 Vedúci grantovej úlohy: APVV SK-FR 0011-09

Riešenie aktuálnych kryptologických problémov 2009 – 2011 Vedúci grantovej úlohy: VEGA 1/0244/09

Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania 2008 – 2010 Koordinátor grantovej úlohy: NIL-I-004

Kryptografia prináša bezpečnosť a slobodu, Štipendijný program EHP Slovensko, SK06-IV-01-001, Vedúci grantu

Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení APVV 0586-11. Zástupca vedúceho grantu úlohy

Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography NPD: SfP 984520 NATO Project Director

Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach, VEGA 1/0173/13, Riešiteľ grantu

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov. 1.2.2014 – 30.9.2015 Riešiteľ projektu R&D zo Štrukturálnych fondov

Nové projekty – granty:

Secure Communication in the Quantum Era, Grant NATO Science for Peace and Security Programme, SPS KEY PRIORITY 1a i) Methods for the protection of critical infrastructure, supplies and personnel, 1c ii) Support in developing cyber defence capabilities, including new technologies and support to the construction of information technology infrastructure. NATO (1. 07.2018 – 30.06.2021 ) – riaditeľ grantu.

Člen European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (COST) Action IC1306: Cryptography for Secure Digital Interaction.

Bezpečná postkvantová kryptografia 2017-2020: VEGA 1/0159/17, Riešiteľ grantu, vedúci P. Zajac

Odborný životopis

INÉ VÝZNAMNÉ VEDECKÉ A ODBORNÉ AKTIVITY:

Pozvané prednášky domáce:

 1. Jesenná škola z kryptoanalýzy: O stabilite prúdových šifier. 10. 10. 1996
 2. Prednáška v rámci PHARE: štatistická kontrola kvality. 8.1.97 na FEI STU, 4.2.97 na TU v Trnave.
 3. “Periodicé pologrupy a ich aplikácie.” TU Košice a JSMF, 9.4.1997
 4. How to protect your data – past, present and future. Information Systems Security, 14.-15. May, 1997, Bratislava
 5. Blokové šifry a ich kryptoanalýza. 14.3. 2000, Bratislava, prednáška pre EDIVAN s.r.o.
 6. Asymetrické šifry a ich kryptoanalýza. 16.3. 2000, Bratislava, prednáška pre EDIVAN s.r.o.
 7. Hash funkcie a ich aplikácie. 6.4. 2000, Bratislava, prednáška pre EDIVAN s.r.o.
 8. Assymetric ciphers. BEST ( = Board of European Students of Technology), Bratislava, 15.8.2001
 9. Kryptológia je stvorená pre aplikácie matematiky. UMB v B. Bystrici, 1.4.2003
 10. Dlhodobá archivácia elektronických dokumentov. „PKI 2004“, Bratislava, 11.11.2004
 11. O vzťahu matematiky, informatiky a kryptológie. : UPJŠ Košice, Ústav matematických vied, 9.11.2006
 12. O vzťahu informatiky, kryptológie a matematiky, 39. konferencia slovenských matematikov, 22. – 25. 11. 2007, Hotel Sorea v Jasnej p. Chopkom.
 13. Kryptológia legiend zbavená, pre Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Klube zamestnancov, prízemie B blok o 14,00 hod, 12. februára 2014.
 14. Významní „cvoci“ sú medzi matematikmi, informatikmi aj psychiatrami…, V. Konferencia o biologickej psychiatrii, 11–13. júna 2015, Kino Fontána, Pieštany.
 15. Existuje dokonalá náhodnosť ? pre Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Klube zamestnancov, prízemie B blok o 14,00 hod, 9. októbra 2019. 

PREDNÁŠKOVÉ POBYTY NA ZAHRANIČNÝCH UNIVERZITÁCH A VEDECKÝCH PRACOVISKÁCH

 • 1990 University of Cincinnati, USA, 6 týždov
 • 1991 University of Nebraska, Lincoln, USA, 8 týždňov
 • 1992 University of Tel Aviv, Israel, 3 týždne
 • 1993 DeMontfort University, Milton Keynees, UK, 3 týždne, TEMPUS

 • 1995 University of Nebraska, Lincoln, USA, 5 týždňov
 • 2001 CITEDI-IPN v Tijuana, Mexico, 2 týždne
 • 2002 Institut für Experimentelle Mathematik, Universität Essen 45326 Essen, Ger., 2 týždne
 • 2004 The University of Newcastle, Newcastle, NSW, Austrália, 4 týždne
 • 2005 Florida Atlantic University, Boca Raton FL, USA, 3 týždne

Pozvané prednášky v zahraničí: 

 1. O. Grošek: On SLA ideals. Stuart Morgulis seminar at University of Nebraska, 10.4.1990.
 2. O. Grošek: Remarks on Choosing the RSA Cryptosystem Exponent, Colloquium at University of Cincinnati, 18.4.1990.
 3. O. Grošek: Applications of A-ideals in discrete structures. Joe Fisher seminar at University of Cincinnati, 20.4.1190.
 4. O. Grošek: On a reconstruction of Markov Chain. Colloquium at University of Nebraska, June 1991.
 5. O. Grošek: SLA-Ideals. University of Tel Aviv, 5.-27.7.1992.
 6. O. Grošek: Cryptology and Business Information Systems. DeMontford University, Milton Keynees, TEMPUS Project IMG 92 CS 2025, 17.1.-4.2.1993.

 7. O.Grošek: Orbits of group elements via WHT transform. Colloquium at University of Nebraska, Lincoln, USA, 29.5.-12.7.1995.
 8. O. Grošek: WHT of finite semigroups. Conference on semigroups and related topics, Kunming, 18.-26.8.1995.
 9. O. Grošek: Markov Model of. J.van Tilburg attack on the McEliece PKC. International Congres in Algebras and Combinatorics, Hong Kong, 16.-23.8.1997.

 10. O. Grošek: Generalized difference sets. TU Vienna, 28.1. 2000.
 11. O. Grošek: Cryptology or „What Kama sutra did suggested“. Lectures for graduate s students. CITEDI-IPN, Tijuana, Mexiko, 17.-18.4.2001.
 12. O. Grošek: Cryptoghraphy and abstract algebra. CICESE, Ensenada, Mexico, 19.4.2001
 13. O. Grošek: How to prevent AES from Pieprzyk’s attack. School of Electrical Engineering and Computer Science, The University of Newcastle, Callaghan, NSW Australia, 25 Feb 2004.
 14. O. Grošek: A new proposal for DL-like signature scheme, Florida Atlantic University, Boca Raton FL, USA, 4. 2. 2005.
 15. O. Grošek: Latin Squares in Cryptography, 26o Colóquio Brasileiro de Matemática Instituto National de Mathemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, Brasil, 29 de Julho – 3 de Agosto, 2007, 31.7.2007.
 16. O. Grošek: Bez matematiky sa nepohneme, ale aj matematici sa musia učiť… Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Srní na Šumavě, 6.-8. 11, 2008.
 17. O. Grošek: LATIN SQUARES IN CRYPTOGRAPHY, Mikulášská kryptobesídka 2009, Praha, December 3-4
 18. O. Grošek, R. Ploczek: O ruských šifrách od Cyrila a Metoda až po WW2. Mikulášská kryptobesídka 2018, Praha, November 29-30.  30.11.2018  Najlepšia prednáška konferencie. 
 19. Šifry Slovenského štátu (Spolu s E. Antalom). Mikulášská kryptobesídka, 5. – 6. 12. 2019, Praha, ČR.
 20. O. Grošek: Existuje dokonalá náhodnosť? Mikulášská kryptobesídka, 1. – 3. 9. 2021, Praha, ČR.

Členstvo vo výboroch domácich a zahraničných medzinárodných konferencií:

 1. Kočovce: A semigroup meeting, May 29-31, 1994, predseda organizačného výboru
 2. Kočovce: The 12th Czech-Slovak International Number Theory Conference 4.-8.sept.1995, člen organizačného výboru
 3. Kunming, Čína: International conference on Semigroups and related topics, August 17 – 23, 1995, člen organizačného výboru
 4. Spetses, GR: First Pythagorean, June 1-7, 1996, člen organizačného výboru
 5. L. Mikuláš: Jesenný seminár z kryptoanalýzy, Október 9.-11.1996, predseda organizačného výboru
 6. Hong Kong: International congres in Algebra and Combinatorics, August 19-23, 1997, člen organizačného výboru
 7. Bratislava: Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students, SCAM Sept. 17, 1998, člen programového výboru
 8. Bratislava: Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students, SCAM 1999, člen programového výboru
 9. 14.th Czech and Slovak International Conference on Number Theory, Liptovský Ján September 6-10, 1999, člen organizačného výboru
 10. Bratislava: Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students, SCAM 2000 člen programového výboru
 11. Liptovský Ján: First Central European Conference on Cryptography TATRACRYPT 01, June 21-23, 2001, predseda organizačného výboru
 12. Bratislava: Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students SCAM2002,April 19-20, 2002, člen organizačného výboru.
 13. Debrecin: Second Central European Conference on Cryptography HAJDUCRYPT 02, July 4-6.2002, člen organizačného výboru, chairman sekcie 6.7
 14. Bratislava: Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students SCAM2003,April 11-12, 2003, člen organizačného výboru
 15. Rhodos, GR: Third Pythagorean, June 1-7, 2003, člen organizačného výboru
 16. Bratislava: Third Central European Conference on Cryptography TATRACRYPT 03, June 26-28, 2003, Predseda organizačného výboru
 17. Bedlewo, Polsko: Forth Central European Conference on Cryptography WARTACRYPT 04, July 1-3, 2004, člen organizačného výboru
 18. Bratislava: International Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students ISCAM 2004, April 16-17, 2004, člen programového výboru a chairman sekcie
 19. Bratislava: International Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students ISCAM 2005, April 15–16, 2005, člen programového výboru a chairman sekcie
 20. Brno, ÈR: Fifth Central European Conference on Cryptography, MORAVIACRYPT´05, 15.-17. 06. 2005, Brno, člen organizačného výboru a chairman sekcie
 21. Tenerife, Španielsko: INFORMATION SECURITY, COMMUNICATIONS and COMPUTERS, ISCOCO 2005, 16.-18. 12. 2005, člen programového výboru
 22. Bratislava: International Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students ISCAM 2006, April 7–8, 2006, člen programového výboru a chairman sekcie
 23. Debrecen, MR, Central European Conferences on Cryptography, NYIRCRYPT’06, 15-17 June 2006, člen programového výboru.
 24. Bratislava, Design Theory of Alex Rosa, July 2-6, 2007, člen organizačného výboru
 25. Smolenice, 7th Central European Conference on Cryptography TATRACRYPT 07, June 22-24, 2007, Predseda organizačného výboru
 26. Wollongong, NSW, Australasian Information Security Conference (AISC), 22-25 January 2008, člen programového výboru
 27. The 8th Central European Conference on Cryptography – Graz, July 2-4, Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 28. The 9th Central European Conference on Cryptography – Třebíč’09, Jun 23-26, 2009. Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 29. Fourth Pythagorean Conference 2010, Corfu, Greece, May 30-June 4, Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 30. The 10th Central European Conference on Cryptography – Bedlewo’10, Poland, Jun 9-12, 2010. Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 31. Information Security Conference 2010, Boca Raton, FL, Oct. 3-6, 2010. Memeber of the Program Committee for the Conference.
 32. NILCRYPT 2010, Smolenice, August 22-26. Memeber of the Program Committee for the Conference.
 33. The 11th Central European Conference on Cryptography – Debrecen’11, Hungary, Jun 30- July 2, 2011. Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 34. The 12th Central European Conference on Cryptography – Smolenice’12, Slovakia, July 2-4, 2012. Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 35. The 13th Central European Conference on Cryptography – Telcc’13, Czech Rep., Jun 26-28, 2013 Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 36. 6th International Conference on Computational Intelligence in Security for Information Systems, CISIS 2013, Salamanca, Spain 11th-13th September, 2013. Memeber of the Program Committee for the Conference.
 37. Workshop on Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography, 26-27 September 2016, Tel Aviv University, Memeber of the Organizing Committee.
 38. The 3rd European colloquium for the research on historical ciphers and encryption devices, Euro HCC 2017 18 – 19th of May 2017, Smolenice. Memeber of the Organizing Committee.
 39. Cryptographic architectures embedded in logic devices, 15th CryptArchi Workshop – Smolenice 2017, Slovakia – June 18th – 21st 2017, memeber of the Steering committee

 40. HistoCrypt 2018: International Conference on Historical Cryptology, Uppsala University, Uppsala, Sweden, June 18-20, 2018, member of the Program Committee

 41. HistoCrypt 2019: International Conference on Historical Cryptology, Mundaneum,Mons, Belgium, June 23-26, 2019, member of the Program Committee

INÉ VÝZNAMNÉ VEDECKÉ A ODBORNÉ AKTIVITY:

Pozvané prednášky domáce:

 1. Jesenná škola z kryptoanalýzy: O stabilite prúdových šifier. 10. 10. 1996
 2. Prednáška v rámci PHARE: štatistická kontrola kvality. 8.1.97 na FEI STU, 4.2.97 na TU v Trnave.
 3. “Periodicé pologrupy a ich aplikácie.” TU Košice a JSMF, 9.4.1997
 4. How to protect your data – past, present and future. Information Systems Security, 14.-15. May, 1997, Bratislava
 5. Blokové šifry a ich kryptoanalýza. 14.3. 2000, Bratislava, prednáška pre EDIVAN s.r.o.
 6. Asymetrické šifry a ich kryptoanalýza. 16.3. 2000, Bratislava, prednáška pre EDIVAN s.r.o.
 7. Hash funkcie a ich aplikácie. 6.4. 2000, Bratislava, prednáška pre EDIVAN s.r.o.
 8. Assymetric ciphers. BEST ( = Board of European Students of Technology), Bratislava, 15.8.2001
 9. Kryptológia je stvorená pre aplikácie matematiky. UMB v B. Bystrici, 1.4.2003
 10. Dlhodobá archivácia elektronických dokumentov. „PKI 2004“, Bratislava, 11.11.2004
 11. O vzťahu matematiky, informatiky a kryptológie. : UPJŠ Košice, Ústav matematických vied, 9.11.2006
 12. O vzťahu informatiky, kryptológie a matematiky, 39. konferencia slovenských matematikov, 22. – 25. 11. 2007, Hotel Sorea v Jasnej p. Chopkom.
 13. Kryptológia legiend zbavená, pre Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Klube zamestnancov, prízemie B blok o 14,00 hod, 12. februára 2014.
 14. Významní „cvoci“ sú medzi matematikmi, informatikmi aj psychiatrami…, V. Konferencia o biologickej psychiatrii, 11–13. júna 2015, Kino Fontána, Pieštany.
 15. Existuje dokonalá náhodnosť ? pre Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Klube zamestnancov, prízemie B blok o 14,00 hod, 9. októbra 2019. 

Členstvo vo výboroch domácich a zahraničných medzinárodných konferencií:

 1. Kočovce: A semigroup meeting, May 29-31, 1994, predseda organizačného výboru
 2. Kočovce: The 12th Czech-Slovak International Number Theory Conference 4.-8.sept.1995, člen organizačného výboru
 3. Kunming, Čína: International conference on Semigroups and related topics, August 17 – 23, 1995, člen organizačného výboru
 4. Spetses, GR: First Pythagorean, June 1-7, 1996, člen organizačného výboru
 5. L. Mikuláš: Jesenný seminár z kryptoanalýzy, Október 9.-11.1996, predseda organizačného výboru
 6. Hong Kong: International congres in Algebra and Combinatorics, August 19-23, 1997, člen organizačného výboru
 7. Bratislava: Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students, SCAM Sept. 17, 1998, člen programového výboru
 8. Bratislava: Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students, SCAM 1999, člen programového výboru
 9. 14.th Czech and Slovak International Conference on Number Theory, Liptovský Ján September 6-10, 1999, člen organizačného výboru
 10. Bratislava: Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students, SCAM 2000 člen programového výboru
 11. Liptovský Ján: First Central European Conference on Cryptography TATRACRYPT 01, June 21-23, 2001, predseda organizačného výboru
 12. Bratislava: Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students SCAM2002,April 19-20, 2002, člen organizačného výboru.
 13. Debrecin: Second Central European Conference on Cryptography HAJDUCRYPT 02, July 4-6.2002, člen organizačného výboru, chairman sekcie 6.7
 14. Bratislava: Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students SCAM2003,April 11-12, 2003, člen organizačného výboru
 15. Rhodos, GR: Third Pythagorean, June 1-7, 2003, člen organizačného výboru
 16. Bratislava: Third Central European Conference on Cryptography TATRACRYPT 03, June 26-28, 2003, Predseda organizačného výboru
 17. Bedlewo, Polsko: Forth Central European Conference on Cryptography WARTACRYPT 04, July 1-3, 2004, člen organizačného výboru
 18. Bratislava: International Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students ISCAM 2004, April 16-17, 2004, člen programového výboru a chairman sekcie
 19. Bratislava: International Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students ISCAM 2005, April 15–16, 2005, člen programového výboru a chairman sekcie
 20. Brno, ÈR: Fifth Central European Conference on Cryptography, MORAVIACRYPT´05, 15.-17. 06. 2005, Brno, člen organizačného výboru a chairman sekcie
 21. Tenerife, Španielsko: INFORMATION SECURITY, COMMUNICATIONS and COMPUTERS, ISCOCO 2005, 16.-18. 12. 2005, člen programového výboru
 22. Bratislava: International Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students ISCAM 2006, April 7–8, 2006, člen programového výboru a chairman sekcie
 23. Debrecen, MR, Central European Conferences on Cryptography, NYIRCRYPT’06, 15-17 June 2006, člen programového výboru.
 24. Bratislava, Design Theory of Alex Rosa, July 2-6, 2007, člen organizačného výboru
 25. Smolenice, 7th Central European Conference on Cryptography TATRACRYPT 07, June 22-24, 2007, Predseda organizačného výboru
 26. Wollongong, NSW, Australasian Information Security Conference (AISC), 22-25 January 2008, člen programového výboru
 27. The 8th Central European Conference on Cryptography – Graz, July 2-4, Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 28. The 9th Central European Conference on Cryptography – Třebíč’09, Jun 23-26, 2009. Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 29. Fourth Pythagorean Conference 2010, Corfu, Greece, May 30-June 4, Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 30. The 10th Central European Conference on Cryptography – Bedlewo’10, Poland, Jun 9-12, 2010. Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 31. Information Security Conference 2010, Boca Raton, FL, Oct. 3-6, 2010. Memeber of the Program Committee for the Conference.
 32. NILCRYPT 2010, Smolenice, August 22-26. Memeber of the Program Committee for the Conference.
 33. The 11th Central European Conference on Cryptography – Debrecen’11, Hungary, Jun 30- July 2, 2011. Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 34. The 12th Central European Conference on Cryptography – Smolenice’12, Slovakia, July 2-4, 2012. Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 35. The 13th Central European Conference on Cryptography – Telcc’13, Czech Rep., Jun 26-28, 2013 Memeber of the Organizing Committee for the Conference.
 36. 6th International Conference on Computational Intelligence in Security for Information Systems, CISIS 2013, Salamanca, Spain 11th-13th September, 2013. Memeber of the Program Committee for the Conference.
 37. Workshop on Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography, 26-27 September 2016, Tel Aviv University, Memeber of the Organizing Committee.
 38. The 3rd European colloquium for the research on historical ciphers and encryption devices, Euro HCC 2017 18 – 19th of May 2017, Smolenice. Memeber of the Organizing Committee.
 39. Cryptographic architectures embedded in logic devices, 15th CryptArchi Workshop – Smolenice 2017, Slovakia – June 18th – 21st 2017, memeber of the Steering committee

 40. HistoCrypt 2018: International Conference on Historical Cryptology, Uppsala University, Uppsala, Sweden, June 18-20, 2018, member of the Program Committee

 41. HistoCrypt 2019: International Conference on Historical Cryptology, Mundaneum,Mons, Belgium, June 23-26, 2019, member of the Program Committee