3. cvičenie – Vypínač, P-K, Č-Z ?

1 Vypínač

 

Implementujte ADT Lightswitch. ADT Lightswitch nech poskytuje 2 metódy: lock a unlock podľa nasledovnej špecifikácie:

 1. lock(semaphore)
 2. unlock(semaphore)

Interný stav ADT Lightswitch je daný počítadlom counter a mutexom mutex, ktorý chráni integritu počítadla.

Správanie ADT Lightswitch:

 1. Ak vlákno zavolá metódu lock, a toto vlákno je prvým, ktoré sa pokúša „dostať do miestnosti“, nech vyvolá nad semaforom, ktorý je argumentom funkcie lock, operáciu wait().
 2. Ak vlákno zavolá metódu unlock, a toto vlákno je posledným, ktoré sa pokúša „dostať z miestnosti“, nech vyvolá nad semaforom, ktorý je argumentom funkcie unlock, operáciu signal().

Na jednoduchom príklade overte funkčnosť svojej implementácie. Tento ADT správne využite v niektorej z nasledovných úloh.

2 Producent-Konzument

 

Implementujte riešenie problému Konzument-Producent. Experimentujte s rôznymi nastaveniami systému:

 1. čas produkcie výrobku,
 2. čas spracovania výrobku,
 3. počet konzumentov,
 4. počet producentov,
 5. veľkosť úložiska (skladu).

Skúste experimentálne zistiť, aké parametre sú optimálne pre váš systém. Kritériom optimality nech sú:

 1. Počet vyrobených výrobkov za jednotku času (v akom vzťahu sú čas produkcie výrobku, veľkosť úložiska, počet producentov a počet konzumentov?),
 2. počet spracovaných výrobkov za jednotku času (v akom vzťahu sú čas spracovania výrobku, veľkosť úložiska, počet producentov a počet konzumentov?).

V prípade experimentov priemerujte hodnoty 10 opakovaní experimentu pri rovnakých nastaveniach systému; grafy vykresľujte aspoň pre 100 rôznych nastavení modelovaného systému.

3 Čitatelia-Zapisovatelia

 

Podobne ako v prípade problematiky Producentov-Konzumentov, aj tu experimentujte s rôznymi nastaveniami systému. Implementujte dve verzie riešenia tohto problému:

 1. bez riešenia vyhladovenia zapisovateľov,
 2. s riešením problému vyhladovenia zapisovateľov.

Experimentujte s nasledovnými parametrami systému, a hľadajte medzi nimi závislosti:

 1. počet čitateľov,
 2. počet zapisovateľov,
 3. doba čítania,
 4. doba zápisu.
 5. Pre aký počet čitateľov s danou priemernou dobou čítania sa prejavuje problém vyhladovenia?
 6. Má počet zapisovateľov vplyv na schopnosť čitateľov dostať sa k údajom a prečítať ich?
 7. Je možné, aby sa prejavilo vyhladovenie aj u čitateľov?
 8. Ak doplníme implementáciu o turniket, aby neprišlo k vyhladoveniu zapisovateľov, vieme rozhodnúť, ktorý z kódov zo záveru prednášky je lepší?
 9. Pre daný počet čitateľov, priemernú dobu čítania, priemernú dobu zápisu vieme určit optimálny počet zapisovateľov?
 10. Ak máme danú priemernú dobu zápisu a priemernú dobu čítania, vieme vykresliť graf závislosti medzi počtom zapisovateľov a optimálnym počtom čitateľov (aby sme mohli nasadiť čo najviac čitateľov bez toho, aby prichádzalo k vyhladoveniu zapisovateľov). Vieme urobiť experiment, v ktorom sa bude meniť aj priemerná doba zápisu (mali by sme dostať trojrozmerný graf)?

Podobne ako pri probléme producent-konzument, aj pri týchto experimentoch opakujte merania aspoň 10x pre rovnaké nastavenie systému, a výsledky priemerujte; grafy vykresľujte aspoň pre 100 rôznych nastavení modelovaného systému.

Pri písaní kódu dbajte na prehľadnosť, samočitateľnosť, modularitu a znovupoužiteľnosť kódu. Dodržiavajte štandard PEP8. Vhodne využívajte možnosť komentovania kódu, viď štandard PEP257.

Do experimentov vhodným spôsobom vnášajte náhodnosť. Napr. kód zapisovateľa by mohol mať nasledovnú štruktúru:

 

Pre zopakovanie uvádzame aj kód vytvorenia vlákien.

 

Vypracovanie úloh z cvičenia na domácu úlohu

Vyberte si jednu z úloh P-K alebo R-W.

 1. V prípade P-K si zvoľte jedno z kritérií optimalizačnej úlohy (počet vyrobených výrobkov za jednotku času alebo počet spracovaných výrobkov za jednotku času). Vypracujte a dôsledne zdokumentujte experiment optimalizácie parametrov vášho systému.
 2. Ak si zvolíte problematiku R-W, môžete (ale nemusíte) vypracovať obe verzie (s/bez vyhladovenia). Ovšem vzhľadom na Vašu voľbu vhodne experimentujte s nastaveniami systému a hľadajte závislosti podľa návodu. V dokumentácii určite odpovedajte na otázky 5, 7, 9 alebo 5, 7, 10.