Cvičenie 2

Cieľom cvičenia je aplikovať nasledujúce pojmy z jazyka JAVA pri riešení úloh:

 • enumerácie
 • modifikátory prístupu
 • Java bean
 • equals()
 • toString()

Úloha 1

Vytvorte triedu MyDate, ktorá bude reprezentovať dátum. V main metóde hlavnej triedy otestujte triedu MyDate a to tým, že vypíšete všetky dátumy pre zadaný interval dátumov. Formát výpisu je “d.m.yyyy” s pomenovaným menom dňa a mesiaca. Napr.: “Po 24. Feb. 2020”. Pri výpise dátumu použite metódu toString ako aj iné pomocné metódy napr. getDayOfWeek.

Návrh triedy MyDatum
Návrh triedy MyDatum

Trieda MyDate obsahuje privátne atribúty day, month, year:

 • year (int): číslo medzi 1 to 9999.
 • month (int): číslo medzi 1 (Jan) až 12 (Dec).
 • day (int): číslo medzi 1 až 28|29|30|31, počet dní je závislých od toho aký je mesiac a špeciálne pre počet dní v mesiaci Feb (28|29) je potrebné vedieť, či je rok prestupný alebo nie.

Trieda MyDate má jeden konštruktor, ktorý má 3 parametere: year, month, day.

Pri vytváraní inštancie MyDate a pri volaní metódy setDate(int year, int month, int day) je potrebné overovať zadávanie správnych parametrov pomocou metódy isValidDate.

Správne číslo dňa v týždni je potrebné vyhľadať na internete alebo sa inšpirovať týmto.

Úloha 2

 1. Vytvorte triedu, ktorá bude reprezentovať počítač. V tejto triede je možné nastavovať jednotlivé komponenty: Zdroj, procesor, základná doska, RAM, HDD. Trieda musí obsahovať metódu turnOn(), ktorá skontroluje zostavu a:
  • v prípade, že príkon jednotlivých komponentov prekračuje výkon zdroja, tak metóda vypíše chybovú hlášku a informáciu o tom, koľko wattov chýba na jeho spustenie.
  • v prípade, že chýba niektorý z komponentov, tak metóda vypíše chybovú hlášku a informáciu o tom, ktoré komponenty chýbajú.
  • inak metóda vypíše zoznam komponentov a hlášku o úspešnom spustení počítača.
 2. Vytvorte jednotlivé triedy pre komponenty (zdroj, procesor, základná doska, RAM, HDD). Každému komponentu navrhnite vhodné atribúty (napr. procesor: počet jadier, výkon, spotreba…).
 3. Každý komponent má atribút príkon, ktorý je potrebný pre správny chod komponentu (uloha1a)
 4. V main-e vytvorte objekt počítač a vyskladajte ho pomocou objektov (komponentov) a zapnite pomocou metódy turnOn().