Cvičenie 6

Plán cvičenia

Základné pokyny

Cieľom cvičenia je osvojiť si základy tvorby oknových aplikácii. Myslí sa tým vytváranie Kontajnerov (Containers) a Komponentov (Components). Objekty typu Container slúžia na grafickú organizáciu jednotlivých grafických komponentov ako aj na odchytávanie udalostí (bude vysvetlené neskôr na prednáškach). Medzi typické Container-y patria:

 • Frame
 • Window
 • Dialog
 • Panel
 • ScrollPane

Objekty typu Component sú práve tie grafické objekty s ktorými používateľ interaguje. Sú to napr:

 • List
 • Scrollbar
 • TextArea
 • TextField
 • Choice
 • Button
 • Label
 • Canvas
 • ……

V nasledujúcich úlohách si precvičíme prácu s triedami Frame, Canvas, Panel, Label a používanie Layout Manažéra na rozmiestňovanie grafických komponentov v rámci kontajnerov.

Úlohy

Úloha 1: Vytvorenie okna

Vytvorte okno podľa nasledovného obrázka:

 

Úloha 2: Vytvorenie a aplikovanie vlastného Canvas-u

Modifikujte kód z predchádzajúcej úlohy za účelom použitia vlastnej triedy typu Canvas. Vytvorte vlastnú triedu MojePlatno, ktorá bude dediť od triedy Canvas. Vykreslite na MojePlatno jeden z nasledovných obrázkov:

 

a vložte ho do stredu okna z úlohy 1 (stačí zameniť pôvodný Canvas). Prekryte metódu paint v triede MojePlatno

Úloha 3: Kreslenie pri dodržiavaní proporcií

Zabezpečte, aby sa nakreslený obrázok z úlohy 2 dynamicky zväčšoval/zmenšoval vzhľadom na menenie veľkosti okna pomocou myši.