Cvičenie 7

Plán cvičenia

Základné pokyny

Cieľom cvičenia je osvojiť si prácu s geometrickými objektmi ako sú kruh, n-uholník, čiara.

Úlohy

Úloha 1: Vykreslenie základných geometrických tvarov

Vytvorte okno (Frame), do ktorého vložíte grafický komponent Canvas. Prepíšte (override) jeho metódu paint, v ktorej zobrazíte rôznymi farbami kruh s polomerom 50 px, obdĺžnik so šírkou 100 px a výškou 50 px , čiaru s dĺžkou 100 px a pravidelný 5-uholník s dĺžkou strany 30 px.

Úloha 2: Otáčanie geometrických tvarov

Modifikujte kód z predchádzajúcej úlohy za účelom rotácie 5-uholníka o 360 stupňov s definovaným krokom (napr. 36 stupňov). Otáčanie sa deje okolo jeho stredu.

Ak je úloha príliš ťažká vyskúšajte si to najprv na rotácii čiary, kde stred otáčania bude prvá súradnica [x,y]. Pre jednoduchosť si vykreslite na plátno iba jeden geometrický objekt (čiaru alebo 5-uholník).

POMÔCKA: potrebujete prepočítať každý vrchol 5-uholníka pomocou goniometrických funkcií napr. TU. Aby ste zabezpečili efekt animovaného otáčania, môžete v paint metóde volať metódu Thread.sleep(long milliseconds), ktorá zabezpečí potrebné oneskorenie medzi každým krokom rotácie.