Hodnotenie repozitára

Hodnotenie repozitára činí celkovo 30 bodov.

Štruktúra a dokumentácia samotného repozitára
názvy a umiestnenie súborov, správa vetiev (jednotlivé laby a špecifické funkcionality v samostatných vetvách, názvy vetiev pre laby je nutné zachovať), granularita obsahu commitov (jedna ucelená funkcionalita — jedna úloha do jedného commitu), dokumentačné komentáre modulov a funkcií (popis, parametre, návratové hodnoty)
Pravidelnosť práce počas semestra
priebežné ukladanie commitov (preferované) vs. vloženie celého kódu v 12. týždni (nepreferované)
Commit správy
nutné dodržiavať špecifikáciu Conventional Commits 1.0.0
Čitateľnosť programového kódu (štábna kultúra)
dodržiavať štruktúru kódu (odsadenie, zátvorky, medzery) a formáty názvov funkcií a premenných podľa existujúceho kódu v repozitári
Implementovaná funkcionalita
dodržanie špecifikácie funkcionality; kvalita, efektivita a chytrosť kódu