I-ASOS Cvičenie 6 – Spring Data

XSD Schéma – abstract

Cieľom cvičenia je oboznámiť sa s atribútmi abstract a final XSD schémy.

 1. Skopírujte si projekt z predchádzajúceho cvičenia (https://github.com/Interes-Group/java-course-xsd-inheritance)
 2. Upravte XSD schému nasledovne: complex type doc a life_doc upravte tak, aby po vygenerovaní boli triedy Doc a LifeDoc abstraktné.
 3. Vybuildujte projekt a otestujte vygenerované triedy.

Spring Data

Cieľom cvičenia je oboznámiť sa s projektom Spring Data a napojením Spring aplikácie na MySQL databázu.

 1. Vytvorte si nový Spring framework projekt s nasledovnými závislosťami:
 2. Vytvorte si triedu Book
 3. V config.xml nakonfigurujte beanu DataSource (môžete použiť aj inú databázu ako MySQL):
 4.  V main metóde vypíšte všetky knihy uložené v databáze pomocou volania metódy queryForRowSet a iterovaním cez výsledný RowSet:
 5. Vytvorte si triedu BookMapper ktorá implementuje rozhranie RowMapper:
 6. Využite BookMapper na mapovanie výsledkov z RowSet:
 7. Do config.xml doplnte konfiguráciu Spring repozitárov, EntityManager a TransactionManager:
 8. Vytvorte interface BookRepository:
 9. V main metóde využite beanu BookRepository na načítanie zoznamu kníh:
 10. Vyskúšajte aj ostatné metódy repozitára a vyskúšajte si doplniť vlastné query funkcie.