9. cvičenie – CUDA pomocou Numba

Zdroj: https://nyu-cds.github.io/python-numba/05-cuda/

Úvod do programovania na GPU

Po nainštalovaní modulu numba overte, či váš systém obsahuje grafickú kartu s podporou CUDA. Spustite interpreter jazyka Python a vykonajte tento kód:

Na výstupe by ste mali vidieť:

Ak je CUDA funkčná, môžete pokračovať ďalej v cvičení.

Ak sa vyskytla chyba, váš systém nepodporuje CUDA a musíte použiť jej simuláciu. Podľa pokynov v prednáške pred spustením prostredia IDLE alebo iného pracovného prostredia nastavte premennú prostredia NUMBA_ENABLE_CUDASIM na hodnotu 1.

Definícia a spustenie kernel funkcie

Kernel funkcia je typ funkcie, ktorej beh sa síce vyvoláva na CPU, ale jej telo beží na GPU. Charakterizujú ju dve hlavné veci:

 1. Nesmie vracať žiadnu hodnotu. Všetky výsledky výpočtu je nutné odovzdávať pomocou poľa na vstupe funkcie.
 2. Pri spustení kernel funkcie sa definuje štruktúra výpočtových vlákien: počet vlákien v bloku a počet blokov. Takáto parametrizácia umožňuje, aby bol ten istý kernel volaný v rôznych konfiguráciách (podľa možností toho-ktorého zariadenia GPU).

Nasleduje ukážka definície kernelu:

Pri spustení je najdôležitejšie vhodne zvoliť parametre výpočtu – počet blokov a počet vlákien v jednom bloku. Celkový počet výpočtových vlákien na GPU je daný ako súčin týchto hodnôt. Výhodou (oproti programovaniu v C) knižnice Numba je, že po vyvolaní funkcie kernelu jej beh neskončí, pokým sa výpočet na GPU neukončí, a všetky údaje v pamäti nebudú synchronizované.

Veľkosť bloku vlákien

Dvojúrovňová hierarchia pracovných vlákien je dôležitá z dvoch dôvodov:

 1. Na strane softvéru — veľkosť bloku určuje, koľko vlákien zdieľa oblasť zdieľanej pamäte.
 2. Na strane hardvéru — veľkosť bloku určuje efektívne vyťaženie tzv. vykonávacej jednotky (nie všetky vlákna totiž môžu bežať súbežne; ich počet je obmedzený hardvérovými možnosťami zariadenia; podrobnosti viď v manuáli CUDA C Programming Guide).

Veľkosť bloku (t.j. počet vlákien tvoriacich blok) závisí na mnohých faktoroch, medzi ktoré patria:

 1. Veľkosť poľa s údajmi,
 2. veľkosť zdieľanej pamäte pre blok (toto je dané konkrétnym hardvérom, napr. 64kB),
 3. maximálny počet vlákien podporovaných hardvérom v bloku (napr. 512 alebo 1024),
 4. maximálny počet vlákien v rámci multiprocesora (MP), napr. 2048,
 5. maximálny počet blokov v rámci MP, napr. 32,
 6. počet vlákien, ktoré môžu bežať súbežne (tzv. „warp“), pre všetky doterajšie verzie CUDA je to hodnota 32.

Všetky vlákna vo warpe vykonávajú ten istý programový kód. Táto vlastnosť má obrovský dopad na efektivitu výpočtu. Ak totiž vykonávajú tú istú inštrukciu všetky vlákna, všetky bežia paralelne. Ale ak niektoré vlákno (dokonca viaceré) vykonávajú inú inštrukciu, warp sa musí rozdeliť na skupiny vlákien podľa vykonávaných inštrukcií, a inštrukcie týchto skupín sa vykonávajú sériovo, čo znižuje efektivitu výpočtu.

Niekoľko pravidiel pre odvodenie počtu vlákien v bloku:

 1. Mal by to byť násobok hodnoty 32 (kvôli warpu),
 2. na optimálne určenie hodnoty je vhodné vykonať niekoľko experimentov s rôznymi nastaveniami,
 3. každý SP (streaming multiprocessor) na GPU by mal pre maximalizáciu svojho výkonu vyťažovať čo najviac warpov. Warp je totiž najmenšia plánovacia jednotka vlákien na GPU (pre systémy CUDA, ovšem). Veľkosť bloku by mala byť teda zvolená tak, aby sa pri danom kerneli vyťažila čo najväčšia časť hardvéru zariadenia. Pre viac detailov viď CUDA Occupancy Calculator spreadsheet.

Identifikácia vlákien

Telo kernel funkcie sa vykonáva práve toľkokrát, koľko vlákien bolo požadovaných konfiguráciou pri spustení kernelu. Preto je dôležité vedieť medzi sebou odlíšiť jednotlivé vlákna. Zvlášť, ak požadujeme, aby každé vlákno spracovalo inú časť údajov na vstupe.

Pre ľahšiu manipuláciu s viacrozmernými poliami umožňuje CUDA definovať viacrozmerné bloky a gridy. V príklade uvedenom vyššie je možné definovať premenné blockspergrid a threadsperblock ako n-tice pozostávajúce z jedného, dvoch alebo troch prirodzených čísiel. Z pohľadu efektivity vykonávania kódu je jedno, koľko rozmerné n-tice sa použijú na definíciu gridu a/alebo bloku. Avšak pri písaní programov, ktoré na vstupe narábajú s viacrozmernými poliami to môže byť dobrou pomôckou (jednak pre čitateľnosť takého kódu, na druhej strane aj pre zníženie rizika vnášania chýb pri prepočte indexov medzi rôznymi dimenziami).

Jednou z najjednoduchších možností identifikácie údajov, ktoré má dané vlákno spracovať (predpokladáme, že vstupné údaje sú v jednorozmernom poli), je výpočet indexu do poľa pomocou pozície vlákna v rámci bloku a bloku v rámci gridu:

Poznámka: Ak veľkosť vstupného poľa údajov nie je násobkom bloku a gridu, vždy je nutné kontrolovať hranice, inak príde ku chybe prístupu k údajom mimo poľa!!!

Numba ponúka nasledovné „vstavané“ objekty pre zisťovanie geometrie hierarchie vlákien a pozíciu aktuálne vykonávaného vlákna v rámci tejto hierarchie:

numba.cuda.threadIdx
Index aktuálne vykonávaného vlákna v rámci bloku. Pre jednorozmerný blok je k dispozícii atribút x tohto objektu, pre dvoj rozmerný blok x a y a pre trojrozmerný x, y a z. Tieto atribúty nadobúdajú hodnoty od 0 po numba.cuda.blockDim-1.
numba.cuda.blockDim
Rozmery bloku dané pri volaní kernel funkcie. Táto hodnota je rovnaká pre všetky bloky gridu počas celej doby vykonávania kernel funkcie.
numba.cuda.blockIdx
Index bloku v gride. Podobne ako pri numba.cuda.threadIdx má tento objekt maximálne tri atribúty (x, y a z), v závislosti od počtu rozmerov gridu. Tieto atribúty nadobúdajú hodnoty od 0 po numba.cuda.gridDim-1.
numba.cuda.gridDim
Rozmery gridu dané pri volaní kernel funkcie.

Poznámka: Všetky tieto objekty môžu byť 1 až 3 rozmerné. Iba pre jednoduchosť zápisu sme vyššie miestami vynechali špecifikáciu rozmeru daného objektu.

Objekty blockDim, gridDim, threadIdx a blockIdx sú štandardnou súčasťou knižnice CUDA. Avšak Numba uľahčuje manipuláciu s geometriou a indexovaním pomocou ďalších nástrojov:

numba.cuda.grid(ndim)
Vráti absolútnu pozíciu aktuálneho vlákna v celej mriežke blokov. Parameter ndim by sa mal zhodovať s počtom rozmerov definovaných pri volaní kernel funkcie. Ak je ndim 1, vráti sa iba jedno číslo. Ak má hodnotu 2 alebo 3, vráti sa príslušná n-tica čísel.
numba.cuda.gridsize(ndim)
Vráti absolútnu veľkosť gridu (v počte vlákien). Znovu, aj tu platia rovnaké podmienky pre premennú „ndim“ ako pri predošlej funkcii.

Pomocou týchto funkcií je možné prepracovať (a výrazne zjednodušiť!) vyššie uvedený príklad nasledovne:

Kompletný program vrátane vyvolania kernel funkcie by mal nasledovnú podobu:

Pred spustením programu nezabudnite nastaviť premennú NUMBA_ENABLE_CUDASIM na hodnotu 1, pokiaľ v systéme nemáte žiadnu grafickú kartu s podporou CUDA výpočtu!

Po dokončení behu programu by ste mali vidieť na výstupe:

Modifikácia úlohy

Vieme, že pomocou x, y = cuda.grid(2) vieme získať indexy aktuálneho vlákna. Vašou úlohou je prepísať kernel funkciu tak, aby pracovala s dvoj-rozmerným poľom na vstupe. Pri prepisovaní kódu nezabudnite skontrolovať, či sú oba indexy v hraniciach poľa! Namiesto io_array.size použite io_array.shape. Vami napísanú kernel funkciu spustite pomocou nasledovného kódu:

Na výstupe by ste mali uvidieť:

Násobenie matíc

Záujemcom o zložitejší príklad CUDA výpočtu odporúčame pokračovať sekciou „A more complex example: matrix multiplication“ na stránke https://nyu-cds.github.io/python-numba/05-cuda/

Pre pochopenie alokácie pamäte v programovom kóde hosta je vhodné mrknúť na uvedenej stránke aj na odsek vyššie: „Memory management“.