Test1

Úlohy:

 • Doplňte kód tak, aby výstupom bol súbor vizuálnej simulácie Netanim.
  • Uzol zdroja pomenujte ‚Z‘ a uzol cieľa ‚K‘.
  • Uzol zdroja zakreslite načerveno a uzol cieľa zelenou.
  • Uzol zdroja zväčšite oproti uzolu cieľa nazvaným ‚Sink‘.
 • Doplňte možnosť zmeny parametra (bez nutnosti zostavovania projektu, nastavte predvolenú hodnotu podľa definície modela):
  • rýchlosti šírenia sa signálu v médiu pre model ConstantSpeedPropagationDelayModel.
  • minimálnej straty pre krátku vzdialenosť a frekvenciu, na ktorej komunikujú stanice vrámci modela voľného priestoru FriisPropagationLossModel
  • generovania náhodného oneskorenia v modely RandomPropagationDelayModel a parameter medián modelu TriangularRandomVariable.
  • referenčnej vzdialenosti, referenčnej straty vrámci modelu útlmu signálu LogDistancePropagationLossModel
  • generovania náhodného oneskorenia v modely RandomPropagationDelayModel v rozsahu <min, max> modelu UniformRandomVariable.
  • výšky antén od zemi vrámci modela voľného priestoru a s odrazom od Zeme TwoRayGroundPropagationLossModel
  • systemových strát signálu v médiu pre model FriisPropagationLossModel.
 • Odsimulujte a vykreslite do grafu závislosť:
  • priepustnosti (Throughput) od veľkosti posielaného balíka aplikačnej vrstvy (PacketSize)
  • priepustnosti (Throughput) od veľkosti segmentácie balíka na transportnej vrstve (SegmentSize)
  • špecifického oneskorenia (SpecLatency) od veľkosti posielaného balíka aplikačnej vrstvy (PacketSize)
  • špecifického oneskorenia (SpecLatency) od prahu delenia RTS/CTS na spojovej vrstve (FragmentationThreshold)
  • priepustnosti (Throughput) od vzdialenosti antén (distance)
  • priepustnosti (Throughput) od počtu uzlov (numNodes)

Originálne i vyriesene súbory :  test2019

Vypracovanie:

Úloha 1:

UpdateNodeSize, UpdateNodeColor, SetBackgroundImage, SetConstantPosition …

Úloha 2:

Config::Set(„/ChannelList/*/$ns3::YansWifiChannel/PropagationLossModel/$ns3::TwoRayGroundPropagationLossModel/HeightAboveZ“,DoubleValue(vyskyAnten));
Config::Set(„/NodeList/*/DeviceList/*/$ns3::WifiNetDevice/Channel/$ns3::YansWifiChannel/PropagationLossModel/$ns3::TwoRayGroundPropagationLossModel/HeightAboveZ“, DoubleValue(vyskyAnten));

Úloha 3: