Ing. Eugen Antal, PhD.

Pozícia:Odborný asistent
Oddelenie:BIS
E-mail:eugen.antal [at] stuba.sk
Telefón:+421 (2) 60 291 361
Klapka:361
Miestnosť:C-516
Konzultačné hodiny:

Po dohode mailom


Pedagogika
Publikácie
Výskum

Aktuálne: Administrácia tímových projektov, Klasické šifry, Objektovo orientované programovanie
V minulosti: Architektúra softvérových systémov, Počítačová grafika, Programovacie technik, Vývoj softvérových aplikácií

Vedúci BP, DP a TP

Hlavná oblasť výskumu:
– Kryptoanalýza a moderné heuristiky, nezlomené klasické šifry

Aktuálne témy výskumu:
– Použitie grafových a evolučných algoritmov pri kryptoanalýze klasických šifier: Výskum sa zameriava na možnosti využitia rôznych evolučných algoritmov na lúštenie šifier a na transformáciu niektorých útokov na grafové problémy.
– Využitie prírodou inšpirovaných meta-heuristických metód pri kryptoanalýze klasických šifier

Iné výskumné záujmy:
– Grid computing
– Spracovanie historických dokumentov
– Rotorové šifrovacie stroje

Výskum v minulosti:
– Smartphone security

Zapojenie do projektov:
– VEGA 2/0054/24 — zodpovedný riešiteľ
– APVV-23-0123 — riešiteľ
– VEGA 2/0072/20 — zodpovedný riešiteľ
– VEGA 1/0173/13 — riešiteľ
– APVV-0586-11 — riešiteľ
– NATO SfP 984520 — riešiteľ
– SK06-IV-01-001 — riešiteľ
– VEGA 1/0159/17 — riešiteľ
– NATO SPS G5448 — riešiteľ

O mne

Vzdelanie:

Od – do 1.9.2011 – 26.4.2017
Názov získanej kvalifikácie  Titul PhD.
Hlavné predmety/profesijné zručnosti 

Aplikovaná informatika – Bezpečnosť informačných systémov

Dizertačná práca Moderná kryptoanalýza klasických šifier
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Ústav informatiky a matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická
univerzita v Bratislave

 

Od – do 1.9.2009 – 21.6.2011
Názov získanej kvalifikácie  Titul Ing.
Hlavné predmety/profesijné zručnosti 

Aplikovaná informatika – Bezpečnosť informačných systémov

Diplomová práca Niektoré problémy kryptoanalýzy šifry Fialka M-125
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Ústav informatiky a matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická
univerzita v Bratislave

 

Od – do 1.9.2006 – 30.6.2009
Názov získanej kvalifikácie  Titul Bc.
Hlavné predmety/profesijné zručnosti 

Aplikovaná informatika – Bezpečnosť informačných systémov

Záverečná práca Porovnanie rotorových šifrátorov ENIGMA a FIALKA M-125
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Ústav informatiky a matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická
univerzita v Bratislave