Počítačová kriminalita

Prestávka

Vidíme sa v letnom semestri 2021

Prednášajúci:Štefan Balogh
Cvičiaci:Roderik Ploszek
Kategória predmetu:,
Organizácia
Cvičenia
Podmienky
Literatúra

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Samostatné domáce štúdium
Prednáška:

Štvrtok 10.00–12.00 na Discorde

Cvičenie:

Štvrtok 13.00–14:40 na Discorde

Konzultácie:

Konzultačné hodiny po prednáškach alebo po dohode.

Cieľ predmetu

Zoznámiť poslucháčov s problematikou kriminality páchanej prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (ICT). Študent sa oboznámi s právnymi úpravami platnými pre oblasť počítačovej kriminality v SR a EÚ. Získa znalosti o jednotlivých formách počítačovej kriminality, histórii ich vzniku, princípoch ich páchania v praxi, o niektorých opatreniach, ktoré je možné prijať proti nim, o možnom budúcom vývoji týchto foriem počítačovej kriminality a oboznámi sa aj s konkrétnymi prípadmi zrealizovanými tak vo svete, ako aj v SR. V rámci predmetu získa prehľad o právnej kvalifikácii foriem počítačovej kriminality podľa Trestného zákona.

Plán semestra

 1. Počítačová kriminalita, alternatívy jej definície a prehľad aktivít a foriem patriacich do tejto oblasti.
 2. Právne úpravy súvisiace s počítačovou kriminalitou.
 3. Hacking, Cracking, Spaming, Phreaking, Sniffing, Warezing.
 4. Sociálne inžinierstvo, phishing, pharming.
 5. Počítačové vírusy.
 6. Kombinované formy počítačovej kriminality.
 7. Právne dopady a právna kvalifikácia počítačovej kriminality podľa Trestného zákona (Zákon č. 300/2005 Z.z.).

Cvičenia

Materiály k cvičeniam sú dostupné na stránke Moodle kurzu. Heslo na prihlásenie dostanete na prvom cvičení.

Semester je rozložený do šiestich blokov po dva týždne. Prvý týždeň v bloku sa prakticky preberá daná látka. Druhý týždeň študenti prezentujú vykonanú ukážku útoku v simulovanom prostredí.

Témy blokov

 1. Sniffing
 2. Exploit
 3. Sociálne inžinierstvo
 4. Forenzná analýza
 5. Cracking
 6. Ochrana softvéru

Podmienky absolvovania

V predmete je možné získať 100 bodov. Z toho 35 bodov za cvičenia a 65 bodov za skúšku.

Cvičenia

V rámci cvičení je potrebné aktívne sa zúčastňovať hodnotených činností na cvičeniach. Body budu udelené iba študentom, ktorí sa zúčastnia prezentácie výsledkov.

Body podľa tém cvičení
Téma Počet bodov
Sniffing 6
Exploit 6
Sociálne inžinierstvo 5
Forenzná analýza 6
Cracking 6
Ochrana softvéru 6

Skúška

Skúška sa vykonáva formou odovzdania semestrálneho zadania a absolvovania písomného testu. Semestrálne zadanie je ohodnotené najviac 10 bodmi. Pri skúške je možné získať 45 bodov.  10 bodov je možné získať priebežne na prednáškach. Zápočet automaticky nebude udelený v prípade kopírovania alebo neodovzdania semestrálneho zadania, a neospravedlnenej neúčasti na cvičeniach.

Literatúra

 • Eva Kostrecová a spol.: Počítačová kriminalita. FEI STU BA, 2011
 • V. Jirovský: Kybernetická kriminalita – nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. Grada Publishing, a.s., 2007
 • M. Matějka: Počítačová kriminalita. Grada Publishing, a.s., 2002
 • T. Dosědel: 21 základných pravidiel počítačovej bezpečnosti. Ikar, a.s., 2005
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Počítačová_kriminalita