Vývoj softvérových aplikácií

OZNAMY

OT je opravený a zapísaný do AIS.

 • Teoretická časť OT bude k nahliadnutiu utorok 18.6.2024 od 11:30 do 13:00 v miestnosti C602, alebo prostredníctvom MS Teams po dohode termínu.
 • Praktická časť sa priebežne na podnety vyhodnocuje, termín konzultácii je piatok 21.6.2024 od 10:00
 • Náhradný termín skúšky bude štvrtok 20.6.2024 od 9:00 v miestnosti C117 (pre tých čo majú ospravedlnenú neúčasť v RT alebo OT).
Prednášajúci:Igor Kossaczký
Kategória predmetu:,

Upozornenie

Upozornenie: Predmet B-VSA je možné pokúsiť sa absolvovať maximálne 2x , po druhom nezvládnutí predmetu bude študent vylúčený zo štúdia.

 

Organizácia
Podmienky
Technológie
Informačné zdroje

Stránka s výukovými materiálmi: Vyučovanie

Cieľ

Získať pokročilé znalosti v problematike ORM a  webových REST servisov, tak aby ich absolventi predmetu vedeli efektívne využívať pri návrhu a implementácii viacvrstvových aplikácií.

Plán semestra – orientačne

 1. JDBC a úvod do JPA
 2. Entitné triedy, metódy find, persist, JPA anotácie
 3. Metódy entity managera, JPA kontroler
 4. Jednoduché asociácie
 5. Obojsmerné asociácie
 6. Asociácie – dokončenie
 7. JPA dedičnosť
 8. REST- úvod
 9. REST s viacerými zdrojmi
 10. REST application/xml
 11. REST+JPA
 12. HATEOAS

Organizácia predmetu

Výuka bude prebiehať prezenčnou formou
 • Prednášky: 2 hodiny týždenne
 • Cvičenia: 2 hodiny týždenne

Konzultácie

Budú ešte aktualizované…

V prípade potreby konzultácie predmetu je možné využiť prítomnosť cvičiacich na cvičeniach,
alebo napísať na Discord B-VSA server: https://discord.gg/aWyepeKSQk

Prípadne si dohodnúť osobné konzultácie emailom.

Podmienky absolvovania

Zápočet:

Počas semestra je možné získať spolu 40 bodov. Na udelenie zápočtu je potrebné získať minimálne 20 bodov.

Hodnotený bude jeden implementačný projekt a niekoľko krátkych kontrolných testov s teoretickými otázkami.

 • Implementačný projekt:
  • Bude pozostávať z implementácie databázovej aplikácie priamo počas výuky na počítačoch v cpu a následného odladenia a dokočnenia doma.
  • Čas na implementáciu 2 hod.  Termín konania sa upresní neskôr (pravdepodobne 4. týždeň)
  • Oprava bude vykonaná  unit testami. Hodnotenie max. 10 bodov (podľa počtu úspešných unit testov).
  • Následne dostanú študenti unit testy,  pomocou ktorých si svoju implementáciu (ak treba) odladia a opravia.
  • Opravenú implementáciu odovdajú cvičiacemu na ďalšom cvičení. Detaily upresní cvičiaci.
  • Za upravenú implementáciu získajú ďalších max. 10 bodov.
   (Teda za implementačný projekt možno získať spolu max. 20 bodov)
 • Krátke kontrolné testy:
  •  Budú sa riešiť na papier (počítače nie sú potrebné)
  • Hodnotenie spolu max. 20 bodov.
  • Dôležité: môžu sa konať na ktoromkoľvek cvičení alebo prednáške.
   Pripomínam, že aj keď sa účasť na prednáškach nezvykne kontrolovať, je povinná!

Skúška: 

Skúška bude pozostávať z implementačných úloh a  teoretických otázok, spolu za 60 bodov. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať aspoň 30 bodov zo skúšky (a spolu s bodmi za zápočet aspoň 56 bodov).

Dôležité: Skúška bude prebiehať v počítačových učebniach s obmedzeným prístupom na internet.

Technológie

Pre implementáciu projektov na prednáškach, cvičeniach a skúške budeme používať technológie:

 • Programovací jazyk: Java8
 • Platforma: jdk8 (resp. jdk1.8)
 • Build tool: Maven (verzia 3.6 príp.  vyššie)

Operačný systém a vývojové prostredie (IDE) si môžu študenti zvoliť sami. Jediná podmienka je podpora IDE pre prácu s Maven-projektami na platforme Java8/jdk8.

Databázu  a aplikačný server si takisto môžu študenti vybrať sami. Odporúčané voľne dostupné relačné databázy pre vývoj databázových aplikácií: PostgreSQL, MySql, DerbyDB …

Upozornenie: Ako referenčná databáza pri hodnotení zadaní sa bude používať PostgreSQL.

Vývojové prostredie v počítačových učebniach

V počítačovej učebni (cpu) je k dispozícii virtuálny disk s OS linux-mint-20, databázou  PostgreSQL a vývojovým prostredím Apache Netbeans 12.1.  Návod na vytvorenie virtuálneho stroja v počítačovej učebni.

Virtuálny disk s týmto prostredím  si môžete stiahnuť  tu: MintEDU2024.vdi. (User: edu Password: edu4edu).

Poznámka: Iné vývojové prostredie pre jazyk java v počítačových učebniach zatiaľ k dispozícii nie je.

 

Stručný návod na manuálnu inštaláciu tohto vývojového prostredia pre linux:
1. Inštalácia openjdk8
$ sudo apt-get install openjdk-8-jdk
$ sudo update-alternatives –config java
z ponuky vybrať jdk8.
Nastavenie premennej prostredia JAVA_HOME=“/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64″
2. Inštalácia Netbeans12.1
$ sudo ./Apache-NetBeans-12.1-bin-linux-x64.sh
pri inštalácii zadať/zmeniť cestu k naištalovanému jdk-1.8. (/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64)
3. Inštalácia GlassFish – prostredníctvom Netbeans:
Záložka Services Servers/add … vybrať GlassFish 5.0 (5.0.1)
Počas inštalácie treba zadať prihlasovacie údaje  pre Glassfish-admina: user: admin a password nechať prázdne.
( Pozn. inštalácia trochu trvá a nakoniec sa nerefrešne dialóg)