Vývoj softvérových aplikácií

OZNAMY

Prednášajúci:Igor Kossaczký
Kategória predmetu:,

Upozornenie

Upozornenie: Predmet B-VSA je možné pokúsiť sa absolvovať maximálne 2x , po druhom nezvládnutí predmetu bude študent vylúčený zo štúdia (žiadne odpisovanie po semestri).

 

Organizácia
Podmienky
Technológie
Informačné zdroje

Stránka s výukovými materiálmi: Vyučovanie

Organizácia predmetu

Výuka bude prebiehať prezenčnou formou
 • Prednášky: 2 hodiny týždenne
 • Cvičenia: 2 hodiny týždenne v počítačových učebniach

Plán semestra – orientačne

 1. JDBC a úvod do JPA
 2. Entitné triedy, metódy find, persist, JPA anotácie
 3. Metódy entity managera, JPA kontroler
 4. Jednoduché asociácie
 5. Obojsmerné asociácie
 6. Asociácie – dokončenie
 7. JPA dedičnosť
 8. REST- úvod
 9. REST s viacerými zdrojmi
 10. REST application/xml
 11. REST+JPA
 12. HATEOAS

Podmienky absolvovania

Zápočet:

Počas semestra je možné získať spolu 50 bodov. Na udelenie zápočtu je potrebné získať minimálne 25 bodov.

Hodnotené úlohy môžu zahŕňať:

 • implementačné zadania riešené na cvičení
 • domáce implementačné zadania
 • teoretické úlohy/otázky

Skúška: 

Skúška bude pozostávať z implementačných úloh, ktoré môžu byť doplnené aj o  teoretické otázky, spolu za 50 bodov. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať aspoň 25 bodov zo skúšky (a spolu s bodmi za zápočet aspoň 56 bodov).

Skúška bude prebiehať v počítačových učebniach.

Technológie

Pre implementáciu projektov na prednáškach, cvičeniach a skúške budeme používať technológie:

 • Programovací jazyk: Java8
 • Platforma: jdk8 (resp. jdk1.8)
 • Build tool: Maven (verzia 3.6 príp.  vyššie)

Operačný systém a vývojové prostredie (IDE) si môžu študenti zvoliť sami. Jediná podmienka je podpora IDE pre prácu s Maven-projektami na platforme Java8/jdk8.

Databázu  a aplikačný server si takisto môžu študenti vybrať sami. Odporúčané voľne dostupné relačné databázy pre vývoj databázových aplikácií: PostgreSQL, MySql, DerbyDB …

Upozornenie: Ako referenčná databáza pri hodnotení zadaní sa bude používať PostgreSQL.

Vývojové prostredie v počítačových učebniach

V počítačových učebniach je k dispozícii virtuálka s OS linux-mint-20, databázou  PostgreSQL a vývojovým prostredím Apache Netbeans 12.1.

Poznámka: Iné vývojové prostredie pre jazyk java v počítačových miestostiach zatiaľ k dispozícii nie je.

Virtuálny disk s týmto prostredím  si môžete stiahnuť  tu: MintEDU2023.vdi. (User: edu Password: edu4edu).

Stručný návod na manuálnu inštaláciu tohto vývojového prostredia pre linux:
1. Inštalácia openjdk8
$ sudo apt-get install openjdk-8-jdk
$ sudo update-alternatives –config java
z ponuky vybrať jdk8.
Nastavenie premennej prostredia JAVA_HOME=“/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64″
2. Inštalácia Netbeans12.1
$ sudo ./Apache-NetBeans-12.1-bin-linux-x64.sh
pri inštalácii zadať/zmeniť cestu k naištalovanému jdk-1.8. (/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64)
3. Inštalácia GlassFish – prostredníctvom Netbeans:
Záložka Services Servers/add … vybrať GlassFish 5.0 (5.0.1)
Počas inštalácie treba zadať prihlasovacie údaje  pre Glassfish-admina: user: admin a password nechať prázdne.
( Pozn. inštalácia trochu trvá a nakoniec sa nerefrešne dialóg)