Architektúra softvérových systémov

Organizácia
Podmienky
Oznamy

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Samostatné domáce štúdium

ONLINE výuka

Prednášky sa budú konať formou online prednášok prostreníctvom Google-Meet v termíne podľa rozvrhu. t.j. utorok 11:00-13:00.

Link na pripojenie k online prednáškam https://meet.google.com/tgv-kaxy-ybk

Dokumenty k prenášakam a materíály k cvičeniam nájdete na podstránke Vyučovanie. Stránka bude postupne aktualizovaná.

Konzultačné hodiny po dohode mailom

Obsah

predmet a pokrýva z 3 tematické okruhy:

 • Návrhové  vzory a architektúra frameworku Spring
 • SOA – tvorba webových servisov
 • Funkcionálne programovanie, paralelné výpočty – Apache Spark

Plán semestraorientačne

 1. Návrhové vzory
 2. Inversion of Control, Dependency injection. Spring framework
 3. Spring AoP
 4. Rezerva ( úvod do servisne orientovanej architektúry )
 5. SOAP web-servisy
 6. Tvorba web-servisov: Code first
 7. Návrh WSDL a XML-schémy na základe UML
 8. Tvorba web-servisov: Contract first
 9. Funkcionálne programovanie, Java8 lambda výrazy
 10. Paralelné výpočty, Spark RDD – API
 11. Výpočtový model Spark a Hadoop
 12. Spark Sql, Spark a Kafka streaming

Podmienky absolvovania

Cvičenia

Ťažisko prípravy spočíva v riešení implementačných zadaní. Pre jednotlivé cvičenia sú vytvorené podstránky obsahujúce vzorové implementačné zadania pokrývajúce témy: Webové servisy, Spring a Apache-Spark. Odporúčame študentom si tieto zadania implementovať priebežne v rámci domácej prípravy. Nenechávať implementaciu len na samotné cvičenie. Cvičenie je určené predovšetkým na konzultáciu implementačných problémov!

Zápočet

Implementačné zadania spolu za 50 bodov.

Skúška

bude pozostávať z teoretickej a implementačnej časti spolu za 50 bodov. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať zo skúšky minimálne 25 bodov a samozrejme spolu s cvičeniami aspoň 56!

Samoštúdium

Téme Návrhové vzory bude venovaná 1. prednáška. Cvičenia sa jej osobitne venovať nebudú. Ku skúške si študenti v rámci samoštúdia naštudujú nasleduúce návrhové vzory:

Ku skúške si študenti v rámci samoštúdia naštudujú nasledujúce  návrhové vzory:

 • Structural
  • Proxy
  • Adapter
  • Bridge
  • Decorator
  • Composite
 • Creational
  • Singleton
  • Prototype
  • Factory Method
  • Abstract Factory
  • Builder
 • Behavioral
  • Chain of responsibility
  • Command
  • Template Method
  • Visitor
  • Observer

Technológie

Na prenáškach budem používať vývojové prostredie Netbeans 8.1.

Na cvičeniach a zápočte bude možné používať aj iné vývojové prostredie pokiaľ bude odporučené cvičiacimi. 

Pre riešenie implementačných úloh k téme 7. Návrh WSDL a XML-schémy je (zatiaľ) možné použiť vývojové prostredie Netbeans 8.* s inštalovaným pluginom XML-Tools. Návod na inštaláciu pluginu.

Implementačné úlohy na skúške (ak bude možná prezenčnou formou) budú študenti riešiť na školských počítačoch na virtuálnom stroji s predinštalovaným vývojovým prostredím Netbeans 8.1 JavaEE  Virtuálny disk   s rovnakým prostredím si môžete stiahnuť  tu:  EDU2020.vdi. User: vsa Password: vsa4vsa

Pozn. Virtuálny disk je  školských počítačoch v adresáry C:/vsa. Návod na vytvorenie virtuálneho stroja nájdete aj na wiki-stránku predmetu VSA .