Architektúra softvérových systémov

Prednášajúci:Igor Kossaczký
Cvičiaci:Eugen Antal
Kategória predmetu:,
Organizácia
Podmienky
Oznamy

Organizácia predmetu

Link na vyučovanie: Vyučovanie

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Samostatné domáce štúdium
Konzultácie:

Konzultačné hodiny po dohode mailom

Plán semestra

 1. Úvod do servisne orientovanej architektúry
 2. SOAP web-servisy
 3. Tvorba web-servisov: Code first
 4. Návrh WSDL a XML-schémy na základe UML
 5. Tvorba web-servisov: Contract first
 6. Návrhové vzory
 7. Inversion of Control, Dependency injection. Spring framework
 8. Spring AoP
 9. Funkcionálne programovanie, Java8 lambda výrazy
 10. Paralelné výpočty, Spark RDD – API
 11. Výpočtový model Spark a Hadoop
 12. Spark Sql, Spark a Kafka streaming

Podmienky absolvovania

Cvičenia

Ťažisko prípravy spočíva v riešení implementačných zadaní. Pre jednotlivé cvičenia sú vytvorené podstránky obsahujúce vzorové implementačné zadania pokrývajúce témy: Webové servisy, Spring a Apache-Spark. Odporúčame študentom si tieto zadania implementovať priebežne v rámci domácej prípravy. Nenechávať implementaciu len na samotné cvičenie. Cvičenie je určené predovšetkým na konzultáciu implementačných problémov!

Zápočet

Implementačné zadanie za 30 bodov.

Skúška

bude pozostávať z teoretickej a implementačnej časti spolu za 70 bodov. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať zo skúšky minimálne 35 bodov a samozrejme spolu s cvičeniami aspoň 56!