Reprezentácia a získavanie znalostí

Oznam

Prednášajúci:Igor Kossaczký
Kategória predmetu:,

Upozornenie

Účasť na prednáškach nebýva síce kontrolovaná, ale na cvičenia majú prísť študenti pripravení !!!

Pokial študenti nebudú na cvičenie dostatočne pripravení, cvičiaci má právo dať na cvičení, kontrolný test, aj bez toho aby to vopred oznámil.

V takomto prípade sa za kontrolný test môžu udelovať aj záporné body a budú zahrnuté do celkového hodnotenia.

Organizácia
Podmienky
Literatúra

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu

Konzultácie: budú upresnené neskôr

Aktuálne materiály k prenáškam a cvičeniam nájdete na stránke: Vyučovanie

Cieľ predmetu

Rozšírenie vedomostí z formálnej logiky o základy deskripčnej logiky ako teoretickej bázy pre technológie sémantického webu.

Zvládnutie jazykov sémantického webu RDF, SPARQL a OWL.

Študent je schopný navrhovať ontologické modely, používať dedukčené algoritmy a integrovať ich do softvérových systémov.

Plán semestra

 1. RDF – úvod (1.-2. týždeň)
  • Úvod do sémantického webu
  • RDF neformálne, turtle syntax
  •  izomorfizmus RDF grafov, spájanie grafov
 2. RDF  ako sémantická (noSQL)  databáza (2.-5. týždeň)
  • Dotazovací jazyk SPARQL
  • Vyhodnocovanie SPARQL dotazov: podgraf, inštancia, subgraph-matching
  • Sémantické databázy
  • Práca s Fuseki, DBpedia, Wikidata
 3. RDF ako modelovací jazyk (4.-5. týždeň)
  • Slovníky RDF a RDFS, modelovanie jednoduchých ontológií
 4. RDF ako logický jazyk (6.-7. týždeň)
  • FOL – stručné opakovanie
  • Jednoduchá interpretácia: jednoduchý dôsledok, interpolačná lema, izomorfizmus a logická ekvivalencia, štíhle grafy
  • Dedukcia: algoritmus jednoduchej dedukcie, dedukčné pravidla pre taxonómiu
  • RDF a RDFS interpretácia: sémantické podmienky, axiómy, dedukčné pravidlá
  • triedy interpretácií, inferenčné režimy, materializácia, spätné reťazenie
 5. Ontológie (8.-11. týždeň)
  • Deskripčné logiky -syntax  a sémantika, OWA vs. CWA, UNA
  • Jazyk OWL, Manchaster syntax a konceptové výrazy
  • Modelovanie ontológií, nástroj Protegé
  • Riešenie Einsteinovho hlavolamu a ďalších logických úloh
 6. Konceptové učenie (12. týždeň)
  •  ILP a DLLearner
  •  Riešenie Michalsky train problem

Podmienky absolvovania

Zápočet:

Počas semestra bude niekoľko kontrolných (kratšie) a zápočtových (väčšie) testov , za ktoré je možné získať spolu 50 bodov. Na udelenie zápočtu je potrebné získať minimálne 25 bodov. Termíny zápočtových testov budú vopred, včas oznámené. Kontrolné testy môžu byť aj na prednáške.

Skúška:

Na skúške možno získať 50 bodov.  Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať aspoň 25 bodov zo skúšky (a spolu s bodmi za zápočet aspoň 56 bodov).

 

Publikácie
Hlavné internetové zdroje

Štandardy a dokumnety W3C working group

Kurzy a turoriály 

Zdroje dát, príklady ontológií, aplikačné domény a projekty
Nástroje a API

Protege

Apache Jena Projekt

OWL API: github owlapi a reasoners

RDF/SPARQL editor + ďalšie nástroje pre Windows: zo stránky github dotNetRDF
-stiahnuť a rozbaliť dotNetRDFToolkit-noInstaller-2.0.0-pre.4.zip
-rdf editor: .\packages\rdfEditor.Wpf\rdfEditor.exe