Reprezentácia a získavanie znalostí

Oznam

Pokyny pre samoštúdium počas výluky prezenčnej výuky budem zverejňovať v tomto  dokumente.

Zmena termínov zápočtových testov

Viacerí ste ma upozornili, že termín 1. započtového testu som dal na ďeň voľna – zelený štvrtok a požiadali o jeho posunutie. Preto sme oba zápočtové testy posunuli o týždeň t.j.

na 16.4 resp. 23.4.

Prednášajúci:Igor Kossaczký
Cvičiaci:Ivana Budinská
Kategória predmetu:,

Upozornenie

Účasť na prednáškach nebýva síce kontrolovaná, ale na cvičenia majú prísť študenti pripravení !!!

Pokial študenti nebudú na cvičenie dostatočne pripravení, cvičiaci má právo dať na cvičení, kontrolný test, aj bez toho aby to vopred oznámil.

V takomto prípade sa za kontrolný test môžu udelovať aj záporné body a budú zahrnuté do celkového hodnotenia.

Organizácia
Podmienky
Oznamy
Viac

Organizácia predmetu

Link na vyučovanie: Vyučovanie

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Samostatné domáce štúdium
Konzultácie:

bude upresnené neskôr

Cieľ predmetu

Rozšírenie vedomostí z formálnej logiky o základy deskripčnej logiky ako teoretickej bázy pre technológie sémantického webu.

Zvládnutie jazykov sémantického webu RDF, SPARQL a QWL.

Študent je schopný navrhovať ontologické modely, používať dedukčené algoritmy a integrovať ich do softvérových systémov.

Plán semestra

 1. Úvod do sémantického webu
 2. RDF neformálne, turtle syntax, taxonómie
 3. RDF graf formálne: podgraf, inštancia, izomorfizmus, spájanie grafov
  Formálna logika – stručné opakovanie
 4. Jednoduchá interpretácia: jednoduchý dôsledok, interpolačná lema, izomorfizmus a logická ekvivalencia, štíhle grafy
  Dedukcia: algoritmus jednoduchej dedukcie, dedukčné pravidla pre taxonómiu, triedy interpretácií
 5. Slovniky RDF a RDFS, modelovanie jednoduchých ontológií
  RDF a RDFS interpretácia: sémantické podmienky, axiómy, dedukčné pravidlá
 6. Sémantické databázy, dotazovací jazyk SPARQL
 7. Vyhodnocovanie SPARQL dotazov: subgraph-matching, inferenčné režimy, materializácia, spätné reťazenie
 8. Úvod do deskripčnej logiky
 9. Sémantika DL
 10. OWL
 11. Modelovanie ontológií, Protegé
 12. Riešenie Einsteinovho hlavolamu pomocou Protege

Podmienky absolvovania

Zápočtové testy: 55 bodov
Písomná skúška: 45 bodov

Na absolvovanie predmetu treba dosiahnuť v súčte za cvičenia s skúšku aspoň 56 bodov.

Pozn. Pôvodné minimálne počty bodov za zápočet / skúšku sú pre dištančné štúdium zrušené.

 • Pokyny pre samoštúdium počas výluky prezenčnej výuky budem zverejňovať v tomto  dokumente.

Termíny a témy zápočtových testov

1.test:  16.4.2020  RDF/RDFS (Prednásky 1. – 5., Cvičenia 1. – 4.) Krátky  AIS-test s jednoduchými otázkami, na ktoré možno priamo odpovedať 1-2 vetami alebo výberom z možností.

2. test: 23.4.2020: SPARQL (Prednásky 6. – 7., Cvičenia 6. – 7) Úlohy na vytvorenie SPARQL dotazu na ziskanie informácií zo zadaného RDF-grafu alebo DBpédie.

3 test: Máj 2020: DL (Prednásky 8. – 11., Cvičenia 8.-10. z http://www.kaivt.elf.stuba.sk/Predmety/I-RZZ . Materíály budú ešte dopĺňané ) Krátky  AIS-test s jednoduchými otázkami, na ktoré možno priamo odpovedať 1-2 vetami alebo výberom z možností.

Presný čas konania a ďalšie inštrukcie k testu dostanete mailom najneskôr deň pred testom. Termín konania 3. testu upresníme v priebehu apríla.

Literatúra

 • Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.R., Stein, C.: Introduction to Algorithms. 2nd edition, MIT Press, 2003.
 • Sedgewick, R., Wayne, K.: Algorithms. 4th edition. Addison-Wesley, 2011.
 • Wilf, H.S.: [http://www.cis.upenn.edu/~wilf/AlgComp3.html Algorithms and Complexity.] J. Wiley, New York, 1986.
 • Papadimitriou, C.H.: Computational Complexity. Addison-Wesley, 1994.
 • Agnarsson, G., Greenlaw, R.: Graph Theory. Modeling, Applications, and Algorithms. Pearson Education, 2007.
Hlavné internetové zdroje

Štandardy a dokumnety W3C working group

Deskripčná logika

Materiály z Technickej Univerzity v Drážďanoch http://www.inf.tu-dresden.de/?node_id=3386&ln=en

SPARQL kurz z univerzity v Cambridge http://www.cambridgesemantics.com/semantic-university/learn-sparql

Ďalšie internetové zdroje
Zdroje dát, príklady ontológií, aplikačné domény a projekty
Nástroje a API

Apache Jena Projekt

Protege

OWL API

RDF editory textové/grafické