Reprezentácia a získavanie znalostí

Oznam

Prednášajúci:Igor Kossaczký
Kategória predmetu:,

Upozornenie

Účasť na prednáškach nebýva síce kontrolovaná, ale na cvičenia majú prísť študenti pripravení !!!

Pokial študenti nebudú na cvičenie dostatočne pripravení, cvičiaci má právo dať na cvičení, kontrolný test, aj bez toho aby to vopred oznámil.

V takomto prípade sa za kontrolný test môžu udelovať aj záporné body a budú zahrnuté do celkového hodnotenia.

Organizácia
Podmienky
Literatúra

Organizácia predmetu

Link na vyučovanie: Vyučovanie

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Samostatné domáce štúdium
Konzultácie:

bude upresnené neskôr

ONLINE výuka

Prednášky  a cvičenia sa budú konať formou online prednášok prostreníctvom MS-Teams v termíne podľa rozvrhu.

Link na pripojenie k online prednáškam: Teams Prednaska RZZ

Kanály jednotlivych cvičení  vytvoria cvičiaci a  linky vám pošlú. 

Cieľ predmetu

Rozšírenie vedomostí z formálnej logiky o základy deskripčnej logiky ako teoretickej bázy pre technológie sémantického webu.

Zvládnutie jazykov sémantického webu RDF, SPARQL a QWL.

Študent je schopný navrhovať ontologické modely, používať dedukčené algoritmy a integrovať ich do softvérových systémov.

Plán semestra

 1. Úvod do sémantického webu
 2. RDF neformálne, turtle syntax, taxonómie
 3. RDF graf formálne: podgraf, inštancia, izomorfizmus, spájanie grafov
  Formálna logika – stručné opakovanie
 4. Jednoduchá interpretácia: jednoduchý dôsledok, interpolačná lema, izomorfizmus a logická ekvivalencia, štíhle grafy
  Dedukcia: algoritmus jednoduchej dedukcie, dedukčné pravidla pre taxonómiu, triedy interpretácií
 5. Slovniky RDF a RDFS, modelovanie jednoduchých ontológií
  RDF a RDFS interpretácia: sémantické podmienky, axiómy, dedukčné pravidlá
 6. Sémantické databázy, dotazovací jazyk SPARQL
 7. Vyhodnocovanie SPARQL dotazov: subgraph-matching, inferenčné režimy, materializácia, spätné reťazenie
 8. Úvod do deskripčnej logiky
 9. Sémantika DL
 10. OWL
 11. Modelovanie ontológií, Protegé
 12. Riešenie Einsteinovho hlavolamu pomocou Protege

Podmienky absolvovania

Zápočtové testy: 55 bodov
Písomná skúška: 45 bodov

Na absolvovanie predmetu treba dosiahnuť v súčte za cvičenia s skúšku aspoň 56 bodov.

Termíny zápočtových testov budú upresnené cvičiacimi

Publikácie
 1. Hitzler, Krotzsch, Rudolph; Foundations of Semantic Web Technologies
 2. Rudolph; Foundations of Description Logics. Online http://www.aifb.kit.edu/images/1/19/DL-Intro.pdf

Hlavné internetové zdroje

Štandardy a dokumnety W3C working group

Materiály z Technickej Univerzity v Drážďanoch http://www.inf.tu-dresden.de/?node_id=3386&ln=en

SPARQL kurz z univerzity v Cambridge http://www.cambridgesemantics.com/semantic-university/learn-sparql

Ontológie a Deskripčná logika

Ďalšie internetové zdroje
Zdroje dát, príklady ontológií, aplikačné domény a projekty
Nástroje a API

Apache Jena Projekt

Protege

RDF editory textové/grafické

OWL API