Spoločenské, morálne a právne súvislosti vývoja informačných systémov

Prednášajúci:Michal Šrámka
pozvaní hostia
Kategória predmetu:,

Upozornenie

Max. 2 neospravedlnené neprítomnosti na prednáškach. Prednášky sú povinné!

Organizácia
Podmienky

Organizácia predmetu

Link na vyučovanie: Vyučovanie

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 3 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Samostatné domáce štúdium
Konzultácie:

Konzultačné hodiny po dohode mailom

Plán semestra

 1. Etický a právny rámec pre diplomové práce (garant ŠP AI)
 2. Ochrana autorských práv a duševného vlastníctva
 3. Vplyv kryptografie na spoločnosť (Bitcoin, kryptoanarchia, key-escrow,…)
 4. Elektronický podpis, ochrana utajovaných skutočností
 5. Etický hacking, počítačová kriminalita
 6. Ochrana súkromia
 7. Bigdata, vplyv dataminingu na spoločnosť
 8. Ako funguje manažment IT firmy?
 9. Ako sa pripraviť na pohovor do IT firmy?
 10. Právny rámec IT projektu
 11. Vplyv sociálnych sietí na spoločnosť
 12. Riziká internetu

Podmienky absolvovania

Zápočet
 • Max. 2 neospravedlnené neprítomnosti na prednáškach. Prednášky sú povinné! (Študijný poriadok STU, článok 5). Cvičenia nie sú.
 • Ospravedlnené neúčasti riešiť cez Príkaz dekana 2/2013
 • Vytvorenie min. 2 akceptovaných otázok (aspoň jedna s možnosťami a aspoň jedna s tvorenou odpoveďou) a odpovedí z prednášok
Skúška:
 • v rozsahu 100 bodov zo správnych odpovedí na vybrané otázky