Spoločenské, morálne a právne súvislosti vývoja informačných systémov

Prednášajúci:Michal Šrámka
pozvaní hostia
Kategória predmetu:,

Otázky z prednášok

Výuka
Organizácia
Podmienky

Prednášky

v utorky o 15:00 v DE-150

Témy predmetu

 • Etický a právny rámec pre diplomové práce (garant ŠP AI)
 • Ochrana autorských práv a duševného vlastníctva
 • Vplyv kryptografie na spoločnosť (Bitcoin, kryptoanarchia, key-escrow,…)
 • Elektronický podpis, ochrana utajovaných skutočností
 • Etický hacking, počítačová kriminalita
 • Ochrana súkromia
 • Bigdata, vplyv dataminingu na spoločnosť
 • Ako funguje manažment IT firmy?
 • Ako sa pripraviť na pohovor do IT firmy?
 • Právny rámec IT projektu
 • Vplyv sociálnych sietí na spoločnosť
 • Riziká internetu

Cvičenia

Cvičenia z tohto predmetu nie sú.

Organizácia predmetu

 • Prednášky max. 3 hodiny
 • Cvičenia nie sú
 • Samostatné štúdium v rozsahu do 3 hodín týždenne (vrátane prednášky)

Konzultácie

 • online: cez MS Teams chat alebo email sramka(na)stuba.sk
 • osobne: po dohode

Podmienky absolvovania

Zápočet
 • Max. 1 neospravedlnená neprítomnosť na prednáškach. Prednášky sú povinné! (Študijný poriadok STU, článok 5). Cvičenia nie sú.
 • Ospravedlnené neúčasti riešiť cez Príkaz dekana 2/2013
 • Vytvorenie min. 2 akceptovaných otázok a odpovedí z 2 rôznych prednášok:
  • Každá otázka bude jasne a jednoznačne popisovať oblasť z ktorej pochádza, problém alebo príklad
  • Otázky budú typu „multiple choice“ – s odpoveďou s 3-5 možnosťami, kde je min. 1 alebo viacero správnych odpovedí
  • Neakceptované otázky: ak majú nezmyselné možnosti; nie sú odborné; nesúvisia s témou; sú rovnaké alebo príliš podobné otázke zadanej skôr; sú nad limit pre danú tému
Skúška:
 • v rozsahu 100 bodov na vybrané otázky