Tímový projekt

Aktuality
O predmete
Podmienky
Návrhy tém

Dokumentácia a obhajoby TP2:

Ukončenie predmetu TP2 pozostáva z 3 fáz:

 1. Odovzdanie dokumentácie do AIS; termím: pondelok 20.5.2024, 12:00.
 2. Oponovanie (odovzdanej práce iného tímu); termín odovzdania posudkov: nedela 26.5.2024, 23:59 – rozpis.
 3. Obhajoby, termím 28.5.2024 (predpokladaný čas 9:00-11:00) v miestnostiach AB150, BC300, BC150, CD300 – rozpis.

1. Odovzdanie dokumentácie

Tímový projekt (dokument aj prílohy) sa odovzdávajú do AIS. Podobne ako sme to už mali pred rokom, žiadna tlačená verzia. Stačí, aby do AIS odovzdal jeden študent per tím. Termín do 20.5.2024, 12:00.

2. Oponovanie

Následne sa určí a zverejní zoznam, ako budú jednotlivé tímy navzájom oponovať odovzdané práce. Tento zoznam sa rozpošle študentom a vedúcim tímov 20-21.5.2024. Čas na vypracovanie oponentských posudkov bude do 26.5.2024, do 23:59.

!! Pozor: Nestačí si prečítať odovzdanú prácu. V prípade, že je výsledkom TP aj nejaká aplikácia/SW produkt, je potrebné rozbehať a skontrolovať aj samotný SW produkt. Posudky sa budú odovzdávať cez e-mail: eugen.antal (at) stuba.sk.

Posudok by mal mať najviac 1-2 strany A4, a mal by stručne obsiahnuť tieto body:

 • Zhodnotenie formálnej úrovne projektu, tzn. úprava, štruktúra textu, gramatika, web-stránka a zápisnice.
 • Zhodnotenie obsahu dokumentácie: analýza, návrh, popis implementácie.
 • Zhodnotenie funkčnosti implementácie.
 • Súhrnné zhodnotenie, silné aj slabé stránky projektu.

Kto posudok vypracoval, koho posudzoval (stačí len názvy tímov), dátum.

3. Obhajoby

Záverom tímového projektu je obhajoba dosiahnutých výsledkov. Termín obhajob je plánovaný na utorok 28.5.2024 medzi 9:00-11:00. Každý tím má pripraviť prezentáciu na 15 min., v ktorom budú zhrnuté výsledky projektu.

 • Mali by sa študenti na začiatku predstaviť (predstavenie tímu), rovnako aj tému TP.
 • Čo bolo cieľom/úlohou práce.
 • Aké technológie/zdroje/materiály použili.
 • Najpodstatnejšie informácie, čo sa o danej téme vie – prehľad už existujúcich riešení.
 • V prípade softvérového produktu aj krátka demonštrácia s komentárom.
 • Dosiahnuté ciele. Vyhodnotenie výsledkov.

Celkové hodnotenie tímov potom určuje pedagogický vedúci na základe práce počas semestra, web stránky, kvality dokumentu a dosiahnutých cieľov. Do hodnotenia sa zaráta aj posudok a obhajoby.

Odovzdanie dokumentácie a obhajoby TP1:

K úspešnému ukončeniu predmetu TP1 je potrebné vypracovať a odovzdať písomnú čast TP za zimný semester. Dokument by mal obsahovať to, čo sa spravilo v rámci projektu za semester. Napr. spracovanie teórie, popis problematiky, prehľad aktuálneho stavu, návrh, experimenty … Okrem toho majú byť všetky zápisnice zo semestra zahrnuté v dokumente.

Dokument sa odovzdáva do AIS (príslušné miesto odovzdania) – z každého tímu odovzdáva len jeden študent! Deadline: do 24.01.2024, 23:59.
Spoločné obhajoby pre TP1 nie sú, avšak vedúci projektu môže od svojho tímu chcieť prezentáciu medzivýsledkov (termín dohodou priamo s vedúcim/zadávateľom tímu).

Prihlasovanie na tímový projekt (TP1):

Vypísané témy tímových projektov nájdete v sekcii návrhy tém. Vyberte si tému, utvorte 5 členné tímy a oslovte zadávateľa témy. Mailová adresa je uvedená pri každej téme. Ďalšie informácie o danej téme poskytne priamo zadávateľ. V prípade záujmu o tému je potrebné zadávateľa osloviť e-mailom s vypracovanou ponukou (viac o ponuke nájdete na tejto stránke v sekcii: O predmete).

Po dohode so zadávateľom témy Vás prosím, aby ste to nahlásili (najneskôr do 29.9.2023 do 23:59). Jeden zvolený študent z každého tímu má poslať (na eugen.antal (at) stuba.sk, do kópie pridať zadávateľa témy):
– názov tímového projektu
– zadávateľa tímového projektu
– zoznam prihlásených študentov
– vypracovanú ponuku
– [URL na web stránku projektu stačí dodať neskôr]

 

Podmienkou absolvovania TP1 je pravidelná práca na projekte, vypracovanie písomnej časti TP za zimný semester (podľa pokynov vedúceho).

 

Cieľ predmetu

Tímový projekt má naučiť študentov základom koordinovanej práce v tíme. Cieľom tímu je vytvoriť produkt podľa požiadaviek zákazníka (pedagogického vedúceho projektu), zdokumentovať a odprezentovať výsledok.

Na tímové projekty sa treba prihlásiť podľa aktuálnych tém, ktoré sú zverejnené na tejto stránke. Najprv je potrebné si vytvoriť tým (presne 5 študentov) a následne osloviť zadávajúcich TP s Vašou ponukou. V prípade, že nie je vypísaný dostatočný počet tém pre doménu, môžete vymyslieť aj vlastnú tému a osloviť pedagogických účiteľov danej domény.

Harmonogram

Na začiatku 1. semestra je potrebné:

 • prihlásiť sa na tému, napísať záväznú ponuku na vypracovanie
 • po obsadení témy vytvoriť web-stránku 

Počas 1. semestra:

 • pravidelne (každý týždeň) konzultovať s vedúcim práce
 • pravidelne písať zápisnice o stretnutiach
 • aktualizovať web-stránku

Na konci 1. semestra:

 • vypracovanie písomnej časti TP za zimný semester
 • prezentovať projekt 

Počas 2. semestra:

 • pravidelne (každý týždeň) konzultovať s vedúcim práce
 • pravidelne písať zápisnice o stretnutiach
 • aktualizovať web-stránku

Na konci 2. semestra je nutné:

 • odovzdať funkčnú a aktuálnu web-stránku
 • odovzdať dokumentáciu projektu vrátane zápisníc za celé obdobie
 • odovzdať softvérové riešenie so softvérovou dokumentáciou a používateľskou príručkou
 • prezentovať projekt

Ponuka

Ponuka obsahuje tieto informácie:

 1. Tím (predstavenie jednotlivých členov; doterajšie skúsenosti, najmä v súvislosti s danou témou – konkrétne, napr. aj vybrané predmety (inž.) štúdia súvisiace s témou; odporúčania, apod.)
 2. Motivácia (prečo chceme túto tému)
 3. Čo môžeme poskytnúť (hrubý návrh, plán projektu. Môže obsahovať aj podrobnosti v prípade, že sú v tíme odborníci pre danú oblasť. Ide vlastne o podrobnejšiu špecifikáciu zadania na základe znalostí z danej problematiky, ak to nie je úplne nová problematika.)
 4. Predpokladané zdroje (najmä alternatívy implementačného prostredia, požiadavky na čas, miestnosti, hardvér, softvér, apod.)
 5. Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu v jednom formulári (dni x hodiny)
 6. Konštruktívne návrhy zmien organizácie predmetu, t.j. zmien tohto dokumentu ako aj samotného zadania spolu s odôvodnením.

Hodnotí sa:

 • formálna stránka: úprava, dodržanie požadovaných náležitostí, štýl písania a pravopisné chyby, jazyková kultúra (ponuka je v slovenčine)
 • zrozumiteľnosť, jasnosť, čitateľnosť a presvedčivosť
 • obsah: preukázanie spôsobilosti tímu riešiť danú tému

Web stránky

Každý tím udržuje www prezentáciu stavu projektu. WWW stránka obsahuje základné a aktuálne informácie o stave projektu a dokumentáciu v elektronickom tvare (jednotka aktualizácie je 1 týždeň). Pro hodnotení sa do úvahy berie najmä aktuálnosť prezentácie stavu projektu a plnenie úlohy komunikačného prostriedku (v rámci tímu ako aj prezentácia tímu navonok).

Zápisnice

Z každého stretnutia tím vypracuje zápis. Tieto zápisy tvoria súčasť dokumentácie. Úroveň zápisov sa hodnotí v rámci dokumentácie (časť Riadenie). Zápis musí obsahovať základné údaje o stretnutí (kedy bolo stretnutie, kto sa na ňom zúčastnil, kto vypracoval zápis) a podrobné informácie z priebehu stretnutia. Každý zápis musí obsahovať stanovenie úloh a tiež zhodnotenie splnenia úloh určených na predchádzajúcom stretnutí (samozrejme okrem prvého zápisu).

Zápisnice musia byť zverejnené na web stránke minimálne jeden deň pred nasledovným stretnutím tímu.

Teória zápisníc:

 • Zápisy z porád sú dôležitým dokladom, a preto ich obsahu i forme treba venovať náležitú pozornosť predovšetkým preto, že v zápisoch z porád sa uvádzajú úlohy, termíny a pracovníci zodpovední za ich plnenie.
 • Zápis sa má vyhotoviť čo najskôr, najlepšie hneď po porade.
 • Najviac používaný druh zápisov je stručný zápis. Používa sa na zapisovanie pravidelných interných porád. Obsahuje okrem bežných údajov i výsledok rokovania, uložené úlohy, mená zodpovedných pracovníkov a termíny na ich plnenie. Na ľavej strane sa prehľadne pod samotnou úlohou uvádzajú zodpovední pravcovníci, na pravej strane termíny, čo umožňuje lepšiu orientáciu v zápise.
 • Podrobnejší (širší) zápis má v podstate rovnakú úpravu ako stručný zápis, ale uvádzajú sa v ňom krátke obsahy referátov, diskusných príspevkov, mená účastníkov, ktorí tieto referáty a diskusné príspevky predniesli, prípadne sa uvedie doslovné znenie niektorých pripomienok a vyhlásení.
 • Poslednou formou zápisu z porád je doslovný prepis, ktorý sa vyhotovuje iba pri osobitne dôležitých poradách a konferenciách.
 • Zápisnice treba evidovať a vyhodnocovať splnenie stanovených úloh.

Dokumentácia

Projektová dokumentácia musí obsahovať najmä:

 1. oficiálne zadanie
 2. vypracovanú ponuku
 3. ciele riešenia
 4. analýzu problému
 5. informácie o použitých algoritmoch a metódach
 6. dokumentáciu k programom
 7. výsledky a porovnania riešenia so známymi výsledkami
 8. použitú literatúru a zdroje spracovávaných textov

Dokumentácia sa odovzdáva do AIS (do príslušného miesta odovzdania). Za každý tím odovzdáva len jeden študent. Okrem dokumentu sa odovzdávajú aj prílohy (zdrojové kódy, technická dokumentácia, …).

Posudok

Každý tím vypracuje posudok na riešenie iného tímu. Je potrebné zhodnotiť prínosy aj nedostatky projektu.

Posudok by mal mať ideálne najviac 1-2 strany A4, a mal by stručne obsiahnuť tieto body:

 1. Zhodnotenie formálnej úrovne projektu, tzn. úprava, štruktúra textu, gramatika, web-stránka a zápisnice.
 2. Zhodnotenie obsahu dokumentácie: analýza, návrh, popis implementácie.
 3. Zhodnotenie funkčnosti implementácie.
 4. Súhrnné zhodnotenie, silné aj slabé stránky projektu.
 5. Kto posudok vypracoval, koho posudzoval (stačí aj názvy tímov), dátum.

Obhajoba

Záverom tímového projektu je jeho obhajoba. Táto prebieha formou prezentácie a diskusie k práci. Očakáva sa, že do prezentácie TP sa zapájajú všetci študenti v tíme. Prezentácia by mala trvať cca. 15 min. a vystihnúť vykonanú prácu a jej prínosy. Celkové hodnotenie tímov potom určuje pedagogický vedúci s komisiou.

Podmienky absolvovania predmetu

Na absolvovanie predmetu sa musia členovia tímu zúčastňovať nasledovných aktivít:

 • pravidelná a aktívna účasť na stretnutiach tímu
 • aktívna účasť na práci v tíme
 • používanie nástrojov na project management (podľa potreby)
 • používanie nástrojov na SCM (podľa potreby)
 • odovzdanie všetkých požadovaných výstupov
 • udržiavanie aktuálnej informácie o stave projektu na WWW
 • obhajoba a prezentácia projektu

Hodnotené výstupy a podiel bodov za jednotlivé aktivity závisí na charaktere projektu a určuje ich pedagogický vedúci po konzultácii s garantom odboru. Bodovo sa hodnotí práca tímu ako celku a aj individuálna práca študenta. Každý študent bude priebežne hodnotený počas semestra a informovaný o hodnotení vedúcim TP.

Vypísané témy tímových projektov nájdete tu.

Prístup len cez škoslký GSuite.