Odborná prax

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Zápočet je možné získať absolvovaním jednej z možností:

  1. Technická odborná prax. Študent na získanie zápočtu musí dokladovať minimálne 150 hodín odbornej práce ako zamestnanec na IT pozícii alebo ekvivalentnú zmluvnú prácu na informačných projektoch. Výsledky svojej činnosti musí na záver semestra odprezentovať.
  2. Pedagogická odborná prax. Študent na získanie zápočtu musí asistovať pri vzdelávaní skupiny bakalárskych študentov na stanovenom predmete v ŠP Aplikovaná informatika v rozsahu a podľa pokynov garanta predmetu. Absolvovanie predmetu je podmienené pozitívnym hodnotením garanta predmetu, prípadne prednášajúceho daný predmet.
  3. Vedecká odborná prax. Študent na získanie zápočtu sa musí aktívne zúčastňovať vedeckej odbornej práce na výskumných projektoch v oblasti aplikovanej informatiky podľa pokynov ustanoveného vedúceho praxe.
  4. Profesionálny tréning. Študent na získanie zápočtu preukáže, že počas Ing. štúdia získal profesionálny certifikát v odbore aplikovaná informatika. Aktuálny zoznam uznávaných certifikátov bude dostupný na stránke predmetu.

Potvrdenie technickej odbornej praxe

Na zdokumentovanie odpracovanej technickej odbornej praxe je potrebné priniesť potvrdenie od zamestnávateľa (alebo klienta), kde je uvedené:

  • že bolo odpracovaných minimálne 150 hodín odbornej práce na IT projektoch v priebehu semestra (ideálne s uvedením pozície a/alebo typu práce)
  • podpis osoby, ktorá garantuje správnosť potvrdenia (+ kontaktné údaje, mail, telefón)
  • firemné údaje a pečiatku