Odborná prax

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Zápočet je možné získať absolvovaním jednej z možností:

 1. Technická odborná prax. Študent na získanie zápočtu musí dokladovať minimálne 150 hodín odbornej práce ako zamestnanec na IT pozícii alebo ekvivalentnú zmluvnú prácu na informačných projektoch.

  Získanie praxe, ako aj jej podmienky, sú na zodpovednosti a schopnostiach študenta. Uznávajú sa všetky praxe, kde sa študent preukáže požadovaným potvrdením o absolvovaní.

 2. Pedagogická odborná prax. Študent na získanie zápočtu musí asistovať pri vzdelávaní skupiny bakalárskych študentov na stanovenom predmete v ŠP Aplikovaná informatika v rozsahu a podľa pokynov garanta predmetu. Absolvovanie predmetu je podmienené pozitívnym hodnotením garanta predmetu, prípadne prednášajúceho daný predmet.Voľné pozície a informácie budú poslané pred začiatkom semestra emailom na predmet zapísaným študentom (alebo je potrebné sa informovať priamo u garanta predmetu, ak máte záujem o niečo špecifické). Uznávajú sa iba vopred schválené pedagogické praxe.

   

 3. Vedecká odborná prax. Študent na získanie zápočtu sa musí aktívne zúčastňovať vedeckej odbornej práce na výskumných projektoch v oblasti aplikovanej informatiky podľa pokynov ustanoveného vedúceho praxe.Voľné pozície a informácie si musí byť študent schopný vyhľadať napríklad na webe ústavu, a dohodnutú prax potvrdiť vopred s garantom predmetu na začiatku semestra. Uznávajú sa iba vopred schválené vedecké praxe.

   

 4. Profesionálny tréning. Študent na získanie zápočtu preukáže, že počas Ing. štúdia získal profesionálny certifikát v odbore aplikovaná informatika.Študent predkladá príslušný kurz / certifikačný proces, o ktorý má záujem garantovi predmetu, s dostatočnými podkladmi na posúdenie jeho relevancie z hľadiska odboru informatika. Uznávajú sa iba vopred schválené certifikáty.

Potvrdenie technickej odbornej praxe

Na zdokumentovanie odpracovanej technickej odbornej praxe je potrebné vložiť do AIS (naskenované/elektronické) potvrdenie od zamestnávateľa (alebo klienta), kde je uvedené:

 • že bolo odpracovaných minimálne 150 hodín odbornej práce na IT projektoch v priebehu semestra (s uvedením pozície a/alebo typu práce)
 • podpis osoby, ktorá garantuje správnosť potvrdenia (+ kontaktné údaje, mail, telefón)
 • firemné údaje a pečiatku (resp. iný relevantný spôsob používaný firmou na identifikáciu oficiálnych dokumentov)

Podpisy/pečiatky a pod. môžu byť realizované aj elektronickým podpisom.