UPB Zadanie č.0 – Úvod

Úlohou úvodneho zadania je vypracovanie referátu o aktuálnom stave v oblasti kyberbezpečnosti.
V rámci vypracovania zadania sa zamerajte na nasledujúce informácie:
1. Aké boli najvýznamnejšie odhalené zraniteľnosti v roku 2021/22-23 v rámci (SVK / EU / svet)
2. Aké boli najvýznamnejšie útoky/incidenty v roku 2021/22-23 v rámci (SVK / EU / svet)
3. Aké boli najčastejšie zraniteľnosti (Win / LINUX / iOS / Android / iné…)
4. Aké typy incidentov boli detegované v období od 2020-23. Jeden vybraný typ podrobne analyzujte.
5. Súhrny report o stave bezpečnosti za dané obdobie 2020-2023.

Cieľom je stručne (max. 1A4 za team/člen) zodpovedať položené otázky, správne odcitovať
zdroje (bez kopírovania tých zdrojov), každú (pod)otázku by mal spracovať iný člen tímu.
Nakoniec vytvoriť súhrny report zo získaných čiastočných reportov, kde je možné poukázať aj na niektoré prepojenia a súvislosti, viditeľné v reportoch a ukázať aktuálne trendy v danej oblasti.

Zdroje:
* internet (blogy, správy, fórum, atď.)
* vystupné reporty bezpečnostných organizácií
* dostupné databázy zraniteľností a incidentov

https://www.csirt.gov.sk/archiv/graf-8af.html?csrt=4271692580002418990
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/urad/Vyrocne_spravy/Sprava-o-KB-SR-2021.pdf
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/ENG/Cybersecurity-report-2020.pdf
https://documents.trendmicro.com/assets/rpt/rpt-rethinking-tactics-annual-cybersecurity-roundup-2022.pdf
https://symantec-enterprise-blogs.security.com/blogs/threat-intelligence/ransomware-threat-landscape-what-expect-2022