Hľadáme VÚB ambasádora pre Aplikovanú informatiku

FEI STU: Výberové konanie: VÚB ambasádor pre Aplikovanú informatiku

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (ďalej len FEI STU) zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborný asistent alebo docent viazané na študijný odbor 9.2.9 Aplikovaná informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa úspešne ukončené v roku 2010 alebo neskôr.
 • V prípade funkčného miesta docent aj vedecko-pedagogický titul docent príp. zahraničná ekvivalencia (habilitácia).

Ďalšie predpoklady:

 • Vynikajúce výskumné výstupy doložené publikáciami v jednej alebo vo viacerých nasledovných oblastiach:
  • Veľké dáta (big data),
  • Cloud computing,
  • Informačné systémy a databázy,
  • Analýza dát pre bezpečnosť informačných systémov, detekcia malvéru,
  • Umelá inteligencia,
  • Veda o webe (web science),
  • Bioinformatika,
  • Všadeprítomné a mobilné výpočty (ubiquitous computing, mobile computing),
  • Programovacie jazyky,
  • Paralelné a distribuované výpočty (parallel and distributed computing).
 • Skúsenosť na príprave a realizácií výskumných projektov.
 • Aktívna znalosť anglického jazyka.

Význam predpokladov pri rozhodovaní: splnenie kvalifikačných predpokladov je neodpustiteľnou podmienkou.

Termín nástupu: 1.9.2019 (alebo neskôr v roku 2019 podľa dohody)

Ďalšie informácie:

 • Vítame kandidátov so znalosťou slovenského jazyka, ako aj kandidátov, ktorí prejavia ochotu naučiť sa slovenský jazyk.
 • Funkčné miesto je na úrovni odborný asistent alebo docent v závislosti od dosiahnutej kvalifikácie.
 • Funkčné miesto je čiastočne financované z grantu Nadácie VÚB, vďaka ktorému môže úspešný kandidát získať po dobu 4 rokov mesačnú hrubú mzdu až 2800€, finančné prostriedky po dobu 4 rokov pre pokrytie mzdových nákladov 1 výskumného asistenta alebo doktoranda, 10000€ ročne po dobu 4 rokov na financovanie publikačných nákladov a základného vybavenia pre výskum, ako aj ďalšie finančné prostriedky určené na spoluprácu so študentmi bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.
 • Od úspešného kandidáta sa očakáva aktívna účasť na príprave a realizácii projektov financovaných z programov EÚ, NATO a pod., ako aj publikačná činnosť na medzinárodnej úrovni.
 • Od úspešného kandidáta sa tiež očakáva vyučovanie príp. zavedenie 2 predmetov z oblasti aplikovanej informatiky.
 • Úspešný kandidát pripraví každých 12 mesiacov správu o svojej činnosti v anglickom jazyku; táto správa bude vyhodnotená zahraničným posudzovateľom.

Žiadosť uchádzača o zaradenie do tohto výberového konania musí obsahovať:

 • motivačný list objasňujúci výskumné a pedagogické ciele,
 • profesijný životopis,
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní 3. stupňa, v príp. funkčného miesta docent aj o získaní vedecko-pedagogického titulu docent (resp. zahraničného ekvivalentu),
 • zoznam 5 najlepších publikácií vrátane ich citačnej odozvy,
 • originál čestného vyhlásenia o spôsobilosti uchádzača na právne úkony a originál čestného vyhlásenia o bezúhonnosti uchádzača,
 • podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení:

“Týmto udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov, najmä v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mail a telefónne číslo, dosiahnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti  prípadne iných identifikačných, demografických a  kontaktných údajov, prevádzkovateľom: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 82119 Bratislava, uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s mojou účasťou na výberovom konaní na osobitnú pracovnú pozíciu „VÚB Ambasádora“, ktoré som poskytol/poskytla  odovzdaním vyššie uvedenému prevádzkovateľovi v elektronickej alebo tlačenej forme.

Nakoľko pri výberovom konaní na osobitnú pracovnú pozíciu „VÚB Ambasádora“, bude prevádzkovateľ zmluvne spolupracovať so sprostredkovateľom: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, beriem na vedomie, že s mojimi osobnými údajmi bude za uvedeným účelom a v nevyhnutnom rozsahu spracovateľské operácie vykonávať aj uvedený sprostredkovateľ.

Beriem na vedomie, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa.

Potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov na:

https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/podmienky-ochrany-sukromia-na-stu.html?page_id=12121

Potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov na:

https://www.vub.sk/files/ludia/sekundarna-navigacia/o-banke/misia-hodnoty/zalozky/infomacia_v_zmysle_cl-13_a_14_gdpr_zamestnanci.pdf

Dátum …, meno, priezvisko …, podpis…“

Ponúkaný minimálny plat (hrubá mzda): 2 800 €

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 26.7.2019 na adresu: FEI STU v Bratislave, oddelenie Personálnej práce, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava v zalepenej obálke označenej „VÚB ambasádor“.

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.