Diplomový projekt + Diplomová záverečná práca

Organizácia
Aktuálne projekty
Oznamy
Iné informácie

Cieľ predmetu

Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov. Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova

 1. Štúdium problematiky, získavanie zdrojov.
 2. Analýza problému, počiatočný návrh riešenia a téz diplomovej práce.
 3. Písomná a ústna prezentácia výsledkov riešenia projektu.
 4. Podrobný návrh riešenia.
 5. Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie.
 6. Implementácia a overenie riešenia.
 7. Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu

Priebežné hodnotenie: pripravenosť na konzultácie s vedúcim projektu, priebežné výsledky
Záverečné hodnotenie: obhajoba projektu – klasifikovaný zápočet

Návrhy tém sú zverejnené v AIS.

Obhajoba DP1

Prezentácie priebežných výsledkov z diplomových projektov sú naplánované na:

 • 31.01.2018 – od 9.00 hod.

Žiadame študentov, aby prišli s predstihom, nakoľko si treba nahrať prezentáciu.

Predpokladá sa krátka prezentácia (8 minút), kde je zhrnutý doterajší stav práce (stručne: na akej téme robíte, aké sú ciele, čo ste naštudovali) a plán na ďalší semester (aké riešenie ste navrhli).

Prezentovať môžu len študenti, ktorí majú založené zadanie BP, DP v AIS.

Náhradný termín neexistuje!!!

Šablóny

Dostupné šablóny k projektu Záverečnej práce (BP/DP) si stiahnite tu. Pre použitie Microsoft word a pre použitie LaTeX.

Obsah, postup odovzdávania DP

Čo má obsahovať, formálne ako má byť upravená a aký je postup odovzdávania DP nájdete na stránke fakulty tu:

Legislativa – dilomovy/bakalarsky projekt

Odporúčaná štruktúra práce

Jednou z dôležitých informácii je odporúčaný rozsah diplomovej práce – podľa metodického usmernenia 56/2011 je to pre diplomovú prácu 50 až 70 strán (90 000 až 126 000 znakov).

Predpisy súvisiace s licenčnými právami:

Finálne pokyny a licenčná zmluva sa dojedná pri odovzdávaní práce cez systém AIS (kde sú uvedené aj aktuálne platné pokyny).

Dodatočné pokyny

Ústav Informatiky a Matematiky pre práce na odbore Aplikovaná informatika stanovuje dodatočné pokyny a odporúčania v nasledovnom dokumente:

Bc práce – Kritériá UIM BcPraceKriteria-PZajac-AHambalik

Formuláre na posudky DP

Forma posudku DP je zväčša plynulý text (čítaný pri obhajobe), oponent a vedúci by mali pokryť nasledovné aspekty:

 • ako diplomant splnil zadanie diplomovej práce,
 • zhodnotiť zvolený postup riešenia,
 • poukázať na chyby a nedostatky,
 • zhodnotiť dosiahnuté výsledky, ich prínos a možnosti praktického využitia,
 • zhodnotiť prácu s literatúrou,
 • zhodnotiť formálnu stránku práce, jej úpravu, vzhľad a prehľadnosť.

Vedúci prevažne hodnotí schopnosť študenta samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a jeho schopnosť tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Oponent kriticky vyhodnocuje schopnosť študenta prezentovať výsledky vlastnej práce vo forme uceleného odborného textu a samotný tvorivý prínos študenta prezentovaný v jeho diplomovej práci.

Nutnou (nie postačujúcou) podmienkou na to, aby mohla byť diplomová práca hodnotená známkou lepšou ako FX (minimálne kritériá) je splnenie oficiálneho schváleného zadania práce, dodržanie základných formálnych náležitostí a predpísaných termínov a dodržanie etického kódexu (práca musí byť vlastnou prácou študenta).