Teoretické základy informatiky

Dôležitý link

Google Meet odkaz na prednášky / cvičenia: https://meet.google.com/jse-gvnd-acq

Prednášajúci:Viliam Hromada
Cvičiaci:Viliam Hromada
Organizácia
Podmienky
Študijné materiály

Prvý test z TZI

 • Prvý test z TZI sa uskutoční 28. októbra (streda) o 15:00 (t.j. namiesto cvičenia), t.j. v šiestom týždni semestra.
 • Test bude písaný cez Akademický informačný systém. Je za 20 bodov.
 • Náplňou testu bude látka odprednášaná a odcvičená počas prvých 5 týždňov semestra.
 • Deň pred konaním testu, t.j. 27. októbra prednáška nebude! Namiesto nej bude 27.októbra v čase 17:00 – 19:00 možná konzultácia – očakávam, že sa na nej budete pýtať na konkrétne veci, ktorým nerozumiete. Nečakajte, že budem ešte raz opakovať už celú prednášanú látku! Konzultácia prebehne na odkaze https://meet.google.com/jse-gvnd-acq   t.j. tam, kde bývajú prednášky a cvičenia. Záznam z konzultácie bude k dispozícii hneď po jej skončení.

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu, utorok 13 – 15h, C517
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu, streda 15 – 17h, C517
 • Počas dištančnej výuky budú prednášky / cvičenia prebiehať na platforme Google Meet: https://meet.google.com/jse-gvnd-acq
 • Upozorňujem, že v zmysle študijného poriadku sú prednášky / cvičenia povinné! Preto bude na každej prednáške / každom cvičení zapísaná prezencia zúčastnených študentov!
 • Taktiež upozorňujem, že z prednášok a cvičení, bude vyhotovený videozáznam, ktorý bude k dispozícii pre študijné účely. Videozáznam bude nahrávkou príslušnej videokonferencie.
Konzultácie:

dohodou (mailom)

Diskusné fórum:

Nezabúdajte, že v AIS je pri predmete TZI vytvorené aj diskusné fórum, kde môžete klásť rôzne otázky!

Plán semestra

 1. Stručný úvod do dôkazov
 2. Deterministické a nedeterministické konečné automaty.
 3. Regulárne výrazy.
 4. Vlastnosti regulárnych jazykov.
 5. Bezkontextové gramatiky.
 6. Zásobníkové automaty.
 7. Vlastnosti bezkontextových jazykov.
 8. Turingove stroje.
 9. Nerozhodnuteľnosť.
Literatúra

Predmet bude vyučovaný podľa knihy „Introduction to Automata Theory, Languages and Computation“ od autorov Hopcroft, Motwani, Ullman. Konkrétne podľa jej posledného tretieho vydania.

Podmienky absolvovania

Počas semestra poslucháči absolvujú 2 testy, oba s bodovou hodnotou 20 bodov, t.j. v celkovom súčte 40 bodov.

Skúška bude mať bodovú hodnotu 60 bodov.

Na zisk zápočtu musí študent získať z dvoch testov dokopy aspoň 20 bodov. Pri výslednom bodovaní hodnotenia predmetu sa používa aktuálne platná stupnica FEI STU (A >= 92, 92 > B >= 83, 83 > C >=74, 74 > D >= 65, 65 > E >= 56, 56 > FX).

Termíny testov budú vždy upresnené minimálne s týždňovým predstihom.

Pozn.: Odhalené podvádzanie pri predmete bude penalizované podľa platného študijného poriadku.