A Cipher Based on Prefix Codes

V septembrovom čísle časopisu Sensors (Vol. 21., Iss.18.) vyšiel článok s názvom A Cipher Based on Prefix Codes. Autori článku, prof. Otokar Grošek a Ing. Viliam Hromada z ÚIM FEI STU a prof. Peter Horák z University of Washington, U.S.A, sa v ňom zaoberajú prefixovými kódmi a ich využitím v kryptografii.

Prefixový kód, skrátene P-kód, je typ kódu, kde žiadne kódové slovo nie je prefixom iného kódového slova, vďaka čomu je možné rýchlo a efektívne dekódovať prijatú správu, ak príjemca pozná zoznam používaných kódových slov. Historicky boli P-kódy využívané na šifrovanie už Argentiovcami v 16. storočí, neskôr ich využívala napríklad sovietska šifra VIC. Autori vo svojom článku navrhujú využitie P-kódov na šifrovanie správ symetrickým kryptosystémom, v ktorom je každý symbol abecedy otvoreného textu šifrovaný na nejaké kódové slovo binárneho P-kódu. Príjemca takto šifrovanej správy dokáže vďaka znalosti P-kódu efektívne prijatú správu rozdeliť na kódové slová a spätne invertovať na postupnosť symbolov otvoreného textu. Bezpečnosť tohto kryptosystému je založená na fakte, že je náročné pre útočníka bez znalosti kódových slov P-kódu korektne rozdeliť šifrovanú správu na jednotlivé kódové slová. V článku sa ďalej zaoberajú vlastnosťami P-kódov, ako je napríklad maximálny počet slov kódu zostrojeného na základe nejakej kódovanej správy, čo má dôležité implikácie pre voľbu bezpečných parametrov tohto kryptosystému.

Časopis Sensors má Impact Factor za posledných 5 rokov v hodnote 3.735.