IoT Design challenge 2021

Súťaž

Prihlásenie do súťaže je predĺžené do 31.12.2020

V spolupráci so spoločnosťou ON Semiconductor sme pre študentov FEI STU pripravili súťaž, v ktorej je možné kreatívne využiť nasledujúce vývojové komponenty:

  • Bluetooth® Low Energy IoT Development Kit
  • Multi Sensor Board (ALS, IMU, ENV)
  • RSL10 Temperature Sensor Beacon
  • Connected Lighting Platform for LED Control

Cieľom súťaže je vytvoriť inovatívne a zaujímavé riešenie založené na IoT platformách poskytnutých na tento účel spoločnosťou ON Semiconductor. Pri návrhu riešenia je možné využiť všetky vývojové komponenty, alebo len niektoré z nich.

Do súťaže sa zapojíš, keď do 31.12.2020 zašleš na e-mailovú adresu ondrej.gallo@stuba.sk svoj projektový zámer, ktorý musí obsahovať: stručný opis zamýšľaného riešenia, očakávaný prínos riešenia, zoznam členov riešiteľského tímu (tím môže mať max. 2 členov), kontaktné emailové adresy členov tímu (v rozsahu max. 2xA4). Fakultné finále prebehne v apríli alebo v máji 2021 a postúpi doň 10 najlepších projektových návrhov. Do superfinále, ktoré sa uskutoční v júni 2021, postúpia 3 najlepšie návrhy študentov FEI STU, ako aj 3 najlepšie návrhy študentov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

Ocenenia za víťazné riešenia vo fakultnom, ako aj v superfinálovom kole budú: za 1. miesto 800€, 2. miesto 600€, 3. miesto 400€. Výhru poskytne spoločnosť ON Semiconductor.

Priebeh súťaže sa riadi Všeobecnými pravidlami súťaže.