Prijímacie pohovory na inžinierske štúdium

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium na akademický rok 2019/2020

Bližšie informácie nájdete na http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502

Prijímacie konanie prebieha podľa http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3462 podmienok stanovených na fakultnej úrovni. V rámci prijímacieho konania uchádzač odpovedá na otázky zo všeobecnej informatiky a zvolenej špecializácie na prvom mieste podľa zverejneného okruhu otázok (uchádzači dostanú otázky poštou).

Na základe výsledkov prijímacieho konania budú študenti zároveň rozdelení do aplikačných domén, preto v rámci prihlášky musí uchádzač uviesť zvolenú aplikačnú doménu na prvom a druhom mieste. V prípade, že prijatý uchádzač neabsolvoval korešpondujúce predmety odborné predmety zvolenej aplikačnej domény, predpokladá sa, že si doplní chýbajúce znalosti absolvovaním týchto predmetov v rámci individuálneho študijného plánu.

Profil absolventa

Absolvent:

  • Získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná informatika. Základným cieľom štúdia je zabezpečiť výchovu vysoko kvalifikovaných odborníkov v jednej z troch aplikačných domén: Bezpečnosť informačných systémov, Modelovanie a simulácia udalostných systémov a IT v riadení. Jednotiacim prvkom vo všetkých troch oblastiach je dôraz na bezpečnosť najrozmanitejších aplikácií a technológií (napr. zabránenie neoprávneným prístupom).
  • Bude mať teoretické vedomosti z tvorby a princípov cieľovo orientovaných štruktúr bezpečnostných, modelovania a simulácie udalostných systémov a z oblasti aplikácie IT v riadení procesov a v automatizácii.
  • Bude schopný navrhovať, vyvíjať a udržiavať moderné aplikácie z vybranej aplikačnej domény ako aj dotvárať a tvorivo rozvíjať ich funkcionalitu. To zahrňuje nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní aplikácií informačných systémov aj v širšom kontexte systémov informačných technológií, počítačových sietí a ich komponentov; tvorivo použiť znalosti o technických, softvérových a obchodných procesoch a postupoch na zlepšovanie výkonnosti organizácie a dosahovanie jej cieľov, pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen, ako vedúci softvérového tímu; kriticky analyzovať a aplikovať celú paletu konceptov, princípov a praktík vývoja informačných systémov v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov.
  • Bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v oblasti aplikačných informačných systémov.
  • Nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo jeho vedúci v rôznych odvetviach v súkromnom sektore, v bankovníctve, štátnej správe, špeciálnych službách a podobne a všade tam, kde sú možnosti vývoja, nasadzovania a prevádzky aplikačných informačných systémov.
  • Bude pripravený na bezprostredný vstup na trh práce, riadiť tímy pracovníkov vo vývoji a projektovaní aplikácií informačných systémov, samostatne viesť veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia, resp. zapojiť sa samostatne do výskumu, alebo na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále informačných aplikácií, v ktorých uplatní pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja aplikácií informačných systémov.

Absolvent študijného programu Aplikovaná informatika bude vedieť pracovať so štandardným softvérom, ako napríklad MATLAB, MATHEMATICA, Maple. Bude schopný programovať v jazykoch C, C++, Java. Bude mať znalosti v oblasti systémového programovania pod operačným systémom Linux, ovládať vývojové prostredia GNU/Linux a základné programovacie techniky v týchto prostrediach. Ďalej bude ovládať volanie systémových funkcií jadra pre rozhranie Linux-C a knižničných funkcií jazyka C a ovládať programovací jazyk Bourne shell a osvojí si taktiež základy počítačovej grafiky. Bude pripravený na tvorbu web aplikácií so znalosťami formátov HTML, XHTML, DHTML, XML a formátov multimédií ako png, jpeg, mp3. Na strane servera bude ovládať technológie CGI, programovacie jazyky – PHP, Perl, ASP.NET, prepojenie s databázami (MySql), možnosti programovacieho jazyka Java.

Aplikačné domény 

Bezpečnosť informačných systémov (BIS)

V aplikačnej doméne Bezpečnosť informačných systémov absolvent získa všeobecné aj praktické znalosti z oblasti šifrových algoritmov pre symetrické, asymetrické a prúdové šifry, bezpečných komunikačných protokolov, elektronického bankovníctva a PKI (public-key infrastructure). Ďalej získa informácie o základných postupoch v oblasti hodnotenia kvality a návrhu šifrových algoritmov. Možnosti uplatnenia absolventa sú prevažne v oblastiach zabezpečenia a auditu informačných systémov, elektronického bankovníctva a obchodu, zavádzanie a prevádzkovanie elektronického podpisu a pri ochrane citlivých údajov.

Pokiaľ uchádzač sa hlási na doménu BIS, je výhodné, ak absolvoval v rámci bakalárskeho štúdia predmety s bezpečnostnou problematikou. Naši absolventi bakalárskeho štúdia získali vedomosti z predmetov Klasické šifry, Základy kryptografie, Rýchle algoritmy, Informačná bezpečnosť a Počítačová kriminalita. V prípade, že absolvent nemá tieto alebo príbuzné predmety absolvované, môže si vedomosti doplniť aj v rámci Ing. štúdia na základe individuálneho študijného plánu (po dohovore s prijímacou komisiou sa odporúča zväčša absolvovanie predmetov Základy kryptografie a Informačná bezpečnosť).

Študenti domény BIS sa môžu aktívne zapojiť do výskumu na Oddelení bezpečnosti informačných systémov UIM prostredníctvom tímových a diplomových projektov.

Modelovanie a simulácia udalostných systémov (MSUS)

Absolvent aplikačnej domény Modelovanie a simulácia udalostných systémov sa oboznámi s pokročilými prostriedkami špecifikácie informačných systémov a s formálnymi metódami a technikami všeobecnej informatiky. Bude schopný aplikovať nadobudnuté poznatky v oblasti modelovania, analýzy, syntézy a verifikácie širokej škály udalostných systémov v rôznych aplikačných oblastiach. Oboznámi sa s modelovacím jazykom UML a s formálnymi nástrojmi na popis správania udalostných systémov akými sú Petriho siete, formalizmy StateChart a Message Sequence Charts, prepisovacia logika, alebo procesné algebry. Porozumie špecifickým javom distribuovaných udalostných systémov, najmä javom ako komunikácia komponentov, interakcia, nezávislosť a paralelizmus, kauzalita a synchrónnosť aktivít a udalostí v distribuovaných systémoch. Bude vedieť aplikovať nadobudnuté znalosti pri návrhu, modelovaní a analýze udalostných systémov

  • v aplikačnej oblasti manažmentu podnikových systémov, workflow procesov a web-servisov
  • v aplikačnej oblasti modelovania a simulácie telekomunikačných systémov
  • v aplikačnej oblasti modelovania a riadenia pružných výrobných systémov a vnorených systémov.

Možnosti uplatnenia absolventa sú prevažne v oblasti navrhovania komplexných distribuovaných informačných a komunikačných systémov a v oblasti procesného modelovania a auditu v podnikoch a inštitúciách, ale aj v oblasti modelovania a simulácie výrobných a vnorených systémov.