Pripravujeme nový predmet Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách

V spolupráci s Ústavom jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI) pripravujeme nový predmet Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách.

V snahe zaujať hráča a vtiahnuť ho do hry je okrem realisticky vytvorenej vizualizácie nevyhnutné čo najviac pripodobniť správanie sa virtuálnych telies reálnym telesám. Pre tento účel sa v hrách využívajú fyzikálne modely a ich numerické simulácie. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s fyzikálnymi základmi takýchto modelov, metódami ich numerického riešenia a implementácie v programe.

Predmet je plánovaný ako voliteľný predmet v 1. ročníku inžinierskeho štúdia. Ako inšpirácia nám poslúžil podobný predmet na TU München, ktorý je tam vyučovaný v rámci študijného programu Game engineering – viac info.

Screenshot je z hry Montezuma’s revenge z roku 1984.

Literatúra:

D. M. Bourg: Physics for game developers, O’Reiily & Associates, Inc., (2001).