Štipendium na predmete Programovacie techniky od onsemi

V zimnom semestri 2021/22 poskytne spoločnosť onsemi jednorazovo podnikové štipendium pre najlepších absolventov predmetu Programovacie techniky, ktorí sú zapísaní na bakalársky študijný program Aplikovaná informatika, pričom úspešnosť absolvovania je meraná počtom získaných bodov počas semestra. Výška podnikového štipendia je nasledovná:

  • 1. miesto 1000€
  • 2.-6. miesto 300€
  • 7. a ďalšie miesto 0€

Podnikové tipendium je poskytované na zklade psomnej žiadosti tudenta. Podanie písomnej žiadosti študenta musí prebehnúť osobne, za prítomnosti zástupcov
FEI STU a spoločnosti onsemi, vo vopred dohodnutom čase v priestoroch FEI STU. Písomná žiadosť sa podáva prítomnému zástupcovi FEI STU.
Čas bude dohodnutý tak, aby bola umožnená prítomnosť študentov, ako aj zástupcov onsemi a ÚIM. Čas podávania písomných žiadostí bude najneskôr 30 dní od začiatku letného semestra 2021/22. Miesto bude dohodnuté tak, aby zodpovedalo slávnostnému charakteru.

V prípade, že pre pandémiu nebude možné zorganizovať osobné podávanie žiadostí, bude dohodnutá adekvátna náhrada, napríklad elektronické podávanie žiadostí.

Podnikové tipendium vyplatí spoločnosť onsemi. Podnikové štipendium bude priznané všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o poskytnutie podnikového štipendia a majú nárok na nenulovú výšku podnikového štipendia. Podnikové štipendium bude poukázané na osobný účet študenta uvedený v písomnej žiadosti

V prípade, že majú študenti na viacerých miestach rovnaký počet bodov, potom sa výška podnikového štipendia mení na aritmetický priemer (zaokrúhlený na eurocenty nadol) štipendií za miesta, na ktorých majú študenti rovnaký počet bodov, tak aby celkový objem vyplatených štipendií ostal rovnaký (spolu 2500€).  Napríklad v prípade rovnosti na 5. až 7. mieste: pôvodná výška za jednotlivé miesta je 300€, 300€ a 0€; výška podnikového štipendia sa pre tieto miesta mení na aritmetický priemer (300 + 300 + 0) / 3 = 200€.

Na podnikové štipendium nemajú nárok študenti, ktorí v zimnom semestri 2021/22 nemali zapísaný na FEI STU predmet Programovacie techniky alebo predmet neukončili úspešne, bez ohľadu na prípadné získané body. Na podnikové štipendium tiež nemajú nárok osoby, ktoré v čase podávania žiadostí nie sú študentmi FEI STU.

Spoločnosť onsemi buduje v Bratislave softvérové tímy, ktoré sa pridali k vývojovým centrám a centrám zdieľaných služieb v Bratislave, Piešťanoch a Žiline. Spoločnosť onsemi poskytuje polovodičové riešenia zákazníkom po celom svete od Ameriky cez Európu až po Ďaleký východ. Spoločnosť onsemi navrhuje a vyrába prvky pre manažment napájania, senzorové technológie, logické a diskrétne súčiastky a taktiež zariadenia podľa individuálnych potrieb zákazníka. Ich produkty sú určené pre automobilový priemysel, výpočtovú a komunikačnú techniku, LED osvetlenie, lekárske, vojenské či vývojové aplikácie.

Viac informácií o aktivitách spoločnosti onsemi na Slovensku.