Štipendium na predmete Programovanie 2 od onsemi

Spoločnosť onsemi poskytne podnikové štipendium pre najlepších absolventov predmetu Programovanie 2 v letnom semestri 2022/23, v bakalárskom študijnom programe Aplikovaná informatika. Výška podnikového štipendia je nasledovná:

  • 1. miesto 1000€
  • 2.-6. miesto 300€
  • 7. a ďalšie miesto 0€

Štipendium získajú študenti podľa úspešnosti absolvovania predmetu Programovanie 2, ktorá je meraná počtom získaných bodov počas semestra v danom predmete.

Podnikové štipendium je poskytované na základe písomnej žiadosti študenta. Podanie písomnej žiadosti študenta musí prebehnúť osobne, za prítomnosti zástupcov FEI STU a spoločnosti onsemi, vo vopred dohodnutom čase v priestoroch FEI STU. Písomná žiadosť sa podáva prítomnému zástupcovi FEI STU. Čas bude dohodnutý tak, aby bola umožnená prítomnosť študentov, ako aj zástupcov onsemi a ÚIM. Čas podávania písomných žiadostí bude oznámený vopred a bude najneskôr 30 dní od začiatku zimného semestra 2023/24.

Podnikové štipendium vyplatí spoločnosť onsemi. Podnikové štipendium bude priznané všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o poskytnutie podnikového štipendia a majú nárok na nenulovú výšku podnikového štipendia. Podnikové štipendium bude poukázané na osobný účet študenta uvedený v písomnej žiadosti. 

V prípade, že majú študenti na viacerých miestach rovnaký počet bodov, potom sa výška podnikového štipendia mení na aritmetický priemer (zaokrúhlený na eurocenty nadol) štipendií za miesta, na ktorých majú študenti rovnaký počet bodov, tak aby celkový objem vyplatených štipendií ostal rovnaký (spolu 2500€).  Napríklad v prípade rovnosti na 5. až 7. mieste: pôvodná výška za jednotlivé miesta je 300€, 300€ a 0€; výška podnikového štipendia sa pre tieto miesta mení na aritmetický priemer (300 + 300 + 0) / 3 = 200€.

Na podnikové štipendium nemajú nárok študenti, ktorí v letnom semestri 2022/23 nemali zapísaný na FEI STU predmet Programovanie 2 alebo predmet neukončili úspešne, bez ohľadu na prípadné získané body. Na podnikové štipendium tiež nemajú nárok osoby, ktoré v čase podávania žiadostí nie sú študentmi FEI STU.

Úplné podmienky poskytnutia štipendia nájdete tu.

Viac informácií o aktivitách spoločnosti onsemi na Slovensku.

Viac o spolupráci onsemi s univerzitami.