Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

Pozývame vás na fakultnú prehliadku prác Š V O Č v sekcii:

    Aplikovaná informatika

ktorá sa uskutoční dňa:

18. apríla 2018

Na prehliadku prác Š V O Č sa môže prihlásiť študent ľubovoľného ročníka bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia. Práca musí tématikou spadať do odboru Aplikovaná informatika. Práca musí mať formu odborného článku, ktorú študent vypracoval samostatne, alebo pod vedením niektorého z pracovníkov tohoto, alebo iného ústavu, prípadne na inom odbornom pracovisku.

Študenti sa môžu prihlásiť na prehliadku prác do 29. 3. 2018 u tajomníka ŠVOČ (Vladislav Novák, C 514) emailom na adrese vladislav.novak@stuba.sk.

Treba uviesť:

  • názov práce,
  • meno (každného autora) aj s titulmi,
  • ročník (každného autora),
  • študijný program (každného autora),
  • osobné číslo (každného autora),
  • email (každného autora),
  • konzultant-vedúci práce (meno, priezvisko, tituly),
  • pracovisko vedúceho práce (ústav)

Článok (spĺňajúci predpísaný formát) je potrebné odovzdať do 9.4.2018 v elektronickej podobe (emailom).

Viac informácii nájdete na web stránku.

Na prezentáciách bude k dispozícii počítač s dataprojektorom a tabuľa.