Ústav má nového doktora

Šťastná trinástka bola pre nášho kolegu Pavla Maráka, ktorý v pondelok 13. júla úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom OpenFinger: systém na daktyloskopickú autentifikáciu s GPU akceleráciou.  Školiteľom Ing. Maráka bol náš popredný vedecký pracovník prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., ktorý bol minulý rok finalistom súťaže ESET Science Award v kategórii pedagóg roku.
Z autoreferátu: Hlavným výstupom práce je návrh a implementácia komplexného biometrického systému s názvom OpenFinger. Práca obsahuje v prvom rade teoretickú časť, v ktorej je poskytnutý prehľad východísk nášho výskumu, kde patrí taxonómia vlastností odtlačkov prstov, možnosti evaluácie biometrických systémov a teória automatizovaných daktyloskopických systémov. Teoretická časť obsahuje aj prehľad relevantných vedeckých prác mapujúcich súčasný stav v oblastiach, v ktorých naša práca dosahuje hlavné prínosy, kvôli vytvoreniu si obrazu aktuálneho stavu problematiky a existujúcich riešení. Týmto spôsobom je možné dať výsledky našej práce do kontrastu s výsledkami príbuzných prác predstavujúcich najznámejšie a najvyspelejšie riešenia v skúmanej oblasti. Praktická časť práce sa koncentruje na návrh riešenia s poukázaním na architektúru jednotlivých implementovaných knižníc systému OpenFinger. Každý modul a knižnica má svoju blokovú schému a zdokumentovaný princíp svojho fungovania spolu s matematickým pozadím a vizualizáciou dôležitých operácií. Boli vykonané experimenty vo viacerých testovacích scenároch zameraných na objektívne vyhodnotenie, jednak úspešnosti rozpoznávania identity, ako aj rýchlosti spracovania údajov v kľúčových procesoch. Prezentované výsledky sa opierajú predovšetkým o namerané ukazovatele, akými sú ROC, FAR, FRR, EER alebo distribúcie skóre podobnosti vzoriek, ktoré bolo vypočítané porovnávacími algoritmami.
Foto: archív ÚIM