Pripravujeme nový predmet Úvod do herného dizajnu

V spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky pripravujeme nový predmet Úvod do herného dizajnu.

Na tomto predmete sa študenti oboznámia s históriou tvorby hier, herným dizajnom, profesiami v hernom priemysle a nástrojmi pre herných dizajnérov. Študenti si z predmetu odnesú komplexné informácie o tvorbe počítačových hier, a to nielen z pohľadu programátorského, ale aj produkčného, scenáristického a marketingového. Súčasťou predmetu budú aj pozvané prednášky odborníkov z praxe na vybrané témy. Znalosti z herného dizajnu si študenti overia na tvorbe 2D hry v hernom engine Unity alebo inej modernej alternatíve. Predstavené budú aj jednotlivé nástroje pre tvorbu 2D hier v tomto engine a špecifiká tvorby 2D hier – používanie spritov, 2D animácie, dlaždíc a podobne.

V závere predmetu sa študenti oboznámia s možnosťami využitia herných enginov v 3D hrách, praktických aplikáciách v marketingu, službách a podobne. Naučia sa rozlišovať rôzne formy počítačom generovanej reality – virtuálnu, rozšírenú či zmiešanú realitu.

Predmet je plánovaný pre študentov bakalárskeho stupňa ako voliteľný predmet v 3. ročníku.

Máte otázky? Kontaktujte Mateja Rábeka.

Literatúra:

BJORK, Staffan; HOLOPAINEN, Jussi. Patterns in game design. Hingham: Charles River Media, 2005.

GOLDSTONE, Will. Unity game development essentials. Packt Publishing Ltd, 2009.