Pripravujeme nový predmet Virtuálna a zmiešaná realita

V spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky pripravujeme nový predmet Virtuálna a zmiešaná realita.

Cieľom tohto predmetu je oboznámiť študentov s novými oblasťami virtuálnej, rozšírenej a zmiešanej reality a ich využitím v aplikáciách informačno-komunikačných technológií. Dôraz je kladený na syntézu základných audiovizuálnych komponentov, ako sú obraz, zvuk, text, video, 3D model alebo animácia, pre tvorbu interaktívnych aplikácií a aplikácií pre virtuálnu, rozšírenú a zmiešanú realitu v 3D engine (Unity alebo inej modernej alternatíve). Absolventi získajú znalosti z oblasti vyšších programovacích jazykov pre tvorbu interaktívnych 3D aplikácií (C# alebo iné) a nových foriem interakcie človek-stroj. Predmet sa zaoberá tiež najnovšími technickými prostriedkami (headsetmi a mobilnými zariadeniami) pre podporu virtuálnej a zmiešanej reality.

Študenti, po absolvovaní tohto predmetu, budú schopní vytvoriť komplexnú interaktívnu aplikáciu v 3D engine využiteľnú v oblasti podľa vlastnej profesijnej preferencie (multimediálna hra, produktová vizualizácia, marketingová prezentácia, edutainment, atď.).

Predmet je plánovaný pre študentov inžinierskeho stupňa ako voliteľný predmet v 2. ročníku.

Máte otázky? Kontaktujte Erika Kučeru.

Screenshot: zdroj Magic Leap.

Literatúra:

MIHELJ, Matjaž; NOVAK, Domen; BEGUŠ, Samo. Virtual reality technology and applications. Springer, 2014.