5 najčastejších nedostatkov v záverečných prácach

User = používateľ

Užívať môžeme lieky, taktiež si môžeme užívať život a môžeme rozlišovať medzi vlastníkom nehnuteľnosti a jej užívateľom. Ale správne je používateľská príručka (user guide) a používateľské rozhranie (user interface). Ten pre koho je určená aplikácia je používateľ (application user).

Jazykové okienko: Ako je to s výrazmi „používateľ / užívateľ“ programu?
Používateľ a užívateľ podľa JULS SAV.

V nasledujúcom príklade je nesprávne použitý výraz užívateľ. Autor mal správne použiť výraz používateľ. Mimochodom, ako môže prebiehať komunikácia medzi používateľom (osobou) a API? V záverečnej práci je určite dosť priestoru na presnejšie vyjadrovanie.

Citácia musí byť vo vete, nie za vetou

Citácia za vetou môže znamenať čokoľvek, napr. sa citácia môže týkať nasledujúcej vety. Teda v tomto prípade sa citácia [10, 11, 12, 2, 3] môže týkať vety „Tento nástroj…“.


V nasledujúcom prípade je citácia správne vo vete (pred bodkou na konci vety), ale samotná veta je nezrozumiteľná. Zrejme mal autor zámer napísať: „Nuxt.js obsahuJE…“. Všimnite si tiež, že pred citáciou je medzera: „GraphQL(tu je medzera)[41, 42].“


Tak ako je nesprávne citovať za vetou, takisto je neprávne citovať za odsekom. V nasledujúcom prípade si môžete vybrať, čo vlastne je cieľom citovania. Je to prvá veta alebo druhá veta? Alebo citácia [1] pokrýva obe vety? Citácia musí byť vo vete, aby bolo možné citáciu jednoznačne priradiť k informácii v danej vete.


A najvhodnejšie umiestnenie citácie je vo vete tam, kde je to najviac relevantné. V nasledujúcom príklade je citácia [8] za DFD a citácia [19] za DTW. Pri takomto spôsobe citovania je jasné, že citácia [8] sa týka DFD a citácia [19] sa týka DTW. Ak by boli obe citácie na konci vety, potom pri čítaní textu by nebolo dostatočne zrozumiteľné, ktorá citácia patrí ku ktorému slovu.


Mimochodom, pri odkaze na obrázok sa neudáva skratka „č.“, na obrázok sa odkazuje ako „obrázok 1“ alebo „obr. 1“. V tomto prípade by sme vetu sformulovali nasledovne: „Model neurónu je zobrazený na obr. 1.“.

Všetko, čo nie je výsledkom práce študenta, musí byť citované

Študent správne cituje prevzatý obrázok. Nie je ale zrejmé, či autor obrázku dal súhlas na jeho použitie v záverečnej práci, teda či súhlasí s ľubovoľným iným použitím ako na vlastnej web stránke. Niektorí autori súhlasia s nekomerčným využitím obrázkov, niektorí nesúhlasia ani s nekomerčným využitím. Obrázok je potrebné citovať, aj keď si podľa vzoru nakreslíte vlastný obrázok, ktorý sa rozlišuje len prekladom popisov uzlov. Aj v prípade prekladu využívate duševné vlastníctvo iného autora.

V nasledujúcom prípade študent necituje framework Ganache, teda čitateľ sa domnieva, že študent tento framework sám implementoval. Citovať je potrebné aj v prípade, keď je niečo voľne dostupné na Internete, a to aj v prípade, že to je na Internete za účelom, aby daný softvér mohol ktokoľvek použiť.


V prípade, že na diplomovej práci pokračujete v téme, ktorá rozširuje tému vašej bakalárskej práce, je potrebné túto bakalársku prácu citovať v časti „Prehľad literatúry“.

V záverečnej práci je potrebné používať 1. osobu množného čísla a prítomný čas

V záverečnej práci je potrebné používať autorský plurál, teda množné číslo. V nasledujúcom príklade je nesprávne použitá 1. osoba jednotného čísla.


A tiež je vhodné používať prítomný čas: „Na základe trénovania vyberieme najúspešnejší z behov…“. Iný čas ako prítomný môže zapríčiniť nejasnosti, aký je aktuálny stav danej činnosti: „Neskôr budeme implementovať…“, čo môže znamenať, že to v záverečnej práci ešte nie je implementované, ale niekedy v budúcnosti, napr. o 2 roky, sa to bude implementovať. Prečo vetu nesformulovať: „Neskôr popisujeme implementáciu…“? Podobný problém je s minulým časom. Použitie minulého času môže naznačovať, že implementácia sa udiala ešte pred začiatkom záverečnej práce, čo je zaujímavé, ale len pre časť „Prehľad literatúry“, teda v tomto prípade nie je problém použiť minulý čas: „Kováč a kol. [25] navrhli nový prístup pre efektívny výpočet…“.

Študentom sa vždy odporúča použiť aj kontrolu pravopisu, aby v texte neboli zbytočné chyby ako napr. „tranZakcia“.

Záverečná práca musí ako prílohu obsahovať Používateľskú príručku a Štruktúru elektronického nosiča

Ako má oponent záverečnej práce posúdiť softvérovú implementáciu zadania, keď nevie, ako sa tento softvér používa, a tiež nevie, čo je súčasťou projektu? Samozrejme, ak máte záverečnú prácu z oblasti teoretickej informatiky, teda bez softvérovej implementácie zadania, používateľskú príručku nemusíte mať. Ale takýchto prác nájdeme v každom ročníku len zopár.

Spolu s Používateľskou príručkou a Štruktúrou elektronického nosiča je odporúčané v záverečnej práci uviesť aj link na verejný repozitár ako napr. GitHub alebo GitLab.

A ešte jedno odporúčanie na záver: LaTeX je vhodnejší nástroj na písanie záverečnej práce ako MS Office. ÚIM má zakúpenú licenciu OverLeaf (vedúci záverečnej práce vám vie poskytnúť prístup), ktorý umožňuje písanie LaTeX dokumentov cez prehliadač. LaTeX umožňuje jednoduché importovanie citácií vo forme BibTeX, pričom samotné citácie sú už predpripravené v Google Scholar, alebo na stránkach vydavateľov časopisov, kníh a iných publikácii.

Príklad z Google Scholar. Po kliknutí na link BibTeX získate citáciu pre článok vo formáte BibTeX.

Disclaimer: príklady sú zo záverečných prác našich študentov, a vlastne by sme tie práce mali citovať, ale situáciu vnímame tak, že bude lepšie, ak autori ostanú v anonymite 🙂