Úspešná obhajoba dizertačnej práce

V stredu 30.augusta sa uskutočnila na našom ústave obhajoba dizertačnej práce doktoranda Ing. Roderika Ploszeka. Prácu s názvom Operating Systems Security pod vedením doc. Ing. Milana Vojvodu, PhD. a konzultanta Mgr. Ing. Matúša Jókaya, PhD. obhájil a komisia mu jednohlasne udelila vedecký titul PhD.

Všetky autoreferáty z odboru Aplikovaná informatika nájdete na stránke fakulty:  Autoreferáty záverečných prác