Ďalšia úspešná obhajoba dizertačnej práce

Vo štvrtok 25.augusta doktorand Peter Špaček úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom Bezpečná postkvantová kryptografia pod vedením svojho školiteľa profesora Paľa Zajaca. Komisia jednohlasne bez námietok odobrila obhájenie práce a udelila Petrovi Špačekovi vedecký titul PhD.

Autoreferát k práci nájdete na stránke fakulty – Autoreferáty dizertačných prác