B-PROG2

Programovanie 2

Predmet rozvíja a dopĺňa znalosti z predmetu Programovanie 1. Jadrom vyučovania je programovací jazyk C.


Oznamy


Podmienky absolvovania

 • Semestrálne Zadania: 40 bodov (26 bodov minimum na absolvovanie)
 • Skúška: 40 bodov test (20 bodov minimum na absolvovanie) + 2 skúškové zadania po 10 bodov

Účasť na skúške je podmienená získaním aspoň 26 bodov zo zadaní. Na skúške je nutné získať z testu minimálne 20 bodov, bez ohľadu na počet bodov zo zadaní/zápočtového testu (známka sa potom určí z celkového počtu bodov).

Pozn.: Odhalené podvádzanie pri zadaniach, napr. kopírovanie (aj časti) zadaní, snaha odovzdať cudzie riešenie, a iné, môže cvičiaci penalizovať vylúčením študenta z predmetu (nepridelením/zrušením bodov aj z iných zadaní).


Organizácia predmetu

Prednášajúci:

 • Pavol Zajac
  • miestnosť C 515
  • email – v AIS
  • konzultácie: po prednáške, individuálne dohodou (po prednáške/mailom), administratívne veci: utorok 13:00

Predmet je štandardne členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2h v pondelok (13:00, CD300)
 • Seminár: 1h v utorok (12:00, CD300)
 • Cvičenie: 1 hodina týždenne podľa rozvrhu, rezervovaná na individuálne konzultácie a preberanie zadaní
 • Samostatné domáce štúdium
 • Domáce zadania

Plán semestra

 1. Základy jazyka C a odlišnosti voči jazyku Python, funkcie.
 2. Premenné, dátové typy, I/O a základné aritmetické operácie.
 3. Podmienky, vetvenia, cykly – pokročilá syntax.
 4. Polia, základné použitie.
 5. Smerníky. Polia vo funkciách.
 6. Znaky a reťazce. (ctype.h, string.h)
 7. (ZMENA) Dynamická alokácia. (stdlib.h)
 8. Štruktúry.
 9. Súbory. (stdio.h)
 10. Polia, reťazce, štruktúry, rekapitulácia. Odovzdávanie hodnotou a odkazom.
 11. Viacrozmerné (dynamické) polia.
 12. Rezerva (function pointers, bit operations, enums).

Cvičenia a príklady
Študijné podklady
Softvérové vybavenie

Zadania sa odovzdávajú podľa pokynov cvičiacich. Body za zadania je možné získať po ústnej obhajobe na cvičeniach, počet udelených bodov a otázky k zadaniu (vrátane teoretických otázok ku syntaxi/použitých konštrukcií) sú plne v kompetencii cvičiacich.

Webstránka cvičení: prog2.pavolmarak.sk

Cvičiaci:

Príklady na precvičenie


Zbierka príkladov

Materiály k prednáškam

Referenčná karta syntaxe jazyka C.

Materiály

Z minulých rokov materiály ku skúške

Literatúra a internetové odkazy

 • V. Kadlec: Učíme se programovat v jazyce C, Computer Press, 2002, ISBN 80-7226-715-9
 • B. Kernighan – D. Ritchie: Programovací jazyk C, Alfa SNTL, 1978, ISBN 063-075-88 (prvé vydanie) / Computer Press, a.s., 1988, ISBN 80-251-0897-X (druhé vydanie)
 • P. Herout: Učebnice jazyka C, Nakladatelství Kopp, 2005, ISBN 80-7232-220-6 (4. vydanie)
 • H. Schildt: Nauč se sám C, SoftPress, s r.o., Praha, 2001, ISBN 80-86497-16-X

Zaujímavé čítanie pre znalcov:

Internetové odkazy:

Štandardy jazyka C

Budeme používať štandard jazyka C99, vzhľadom na jeho rozšírenosť, s upozornením na niektoré špeciality v novom štandarde C11.

Pozor, nie všetky konštrukcie sú kompatibilné medzi C90, C99, a C++:

Špecifické poznámky:

 • Ak máte problémy s používaním funkcie scanf v MS Visual C++, ako prvý riadok v kóde nakopírujte

Alternatíva je naučiť sa používať bezpečné verzie scanf, ale k tomu je potrebné si naštudovať navyše veci voči základnému učivu.

 • Podobne, ak chcete používať matematické konštanty (napr. M_PI) z math.h, je potrebné napísať na začiatku súboru (pred #include):

Softvérové vybavenie