I-ASOS Cvičenie 2 – Application properties

Application Properties

Cieľom cvičenia je oboznámiť sa s aplikačnými atribútmi. Pre viac informácií https://www.baeldung.com/properties-with-spring.

 1. Vytvorte si nový Spring projekt.
 2. Vytvorte súbor application.properties v priečinku src/main/resources/.
 3. Do súboru application.properties napíšte nasledovné:
  mongo.host=127.0.0.1
  mongo.port=27001
  mongo.database=asos
  mongo.login=root
  mongo.password=root
 4. Vytvorte beanu MongoRepository s atribútmi host, port, database, login a password. 
 5. Do beany vygenerujte gettre a settre pre všetky atribúty. 
 6. Do beany vygenerujte metódu toString, ktorá vráti reťazec s hodnotami jednotlivých atribútov.
 7. V config.xml definujte umiestnenie application.properties:
  <context:property-placeholder location=“classpath:application.properties“ />
 8. V main triede vytvorte závislosť na MongoRepositroy bean.
 9. V main metóde vypíšte do konzoly/logu reťazec ktorý dostanete zavolaním metódy toString na beane MongoRepository.
 10. Spustite aplikáciu a sledujte konzolu, mali by sa v nej objaviť atribúty načítané z application.properties.

Environment-Specific Properties 

Cieľom cvičenia je oboznámiť sa s aplikačnými atribútmi špecifickými pre rôzne prostredia.

 1. Pokračujte s kódom z predchádzajúcej úlohy.
 2. Vytvorte súbor application-dev.properties v priečinku src/main/resources/.
 3. Do súboru application-dev.properties napíšte nasledovné:
  mongo.host=127.0.0.1
  mongo.port=27001
  mongo.database=asos-dev
  mongo.login=dev
  mongo.password=dev
 4. V config.xml zmeňte definíciu beany a prostredia:
  <beans profile=“prod“>
  <context:property-placeholder location=“classpath:application.properties“ />
  </beans>
  <beans profile=“dev“>
  <context:property-placeholder location=“classpath:application-dev.properties“ />
  </beans>
  <beans profile=“prod,dev“>
  <bean class=“sk.stuba.fei.uim.asos.cvicenie2.properties.MongoRepository“ name=“mongoRepository“>
  <property name=“host“ value=“${mongo.host}“/>
  <property name=“port“ value=“${mongo.port}“/>
  <property name=“database“ value=“${mongo.database}“/>
  <property name=“login“ value=“${mongo.login}“/>
  <property name=“password“ value=“${mongo.password}“/>
  </bean>
  </beans>
 5. V main metóde zmeňte profil prostredia nasledovným kódom:
  ClassPathXmlApplicationContext appContext = new ClassPathXmlApplicationContext(new String[]{„config.xml“});
  ConfigurableEnvironment environment = appContext.getEnvironment();
  environment.setActiveProfiles(„prod“);
  appContext.refresh();
 6. Spustite aplikáciu a sledujte konzolu, mali by sa v nej objaviť atribúty načítané z application.properties.
 7. Zmeňte profil na “dev” a znovu spustite aplikáciu. V konzole by mali byť vypísané atribúty načítané z application-dev.properties.