I-ASOS Prednáška 6

gof.png

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software

Monografia zhŕňa najlepšie skúsenosti z objektovo orientovaného vývoja aplikácií a popisuje

23 návrhových vzorov rozdelených do troch kategórií:

 • Creational: Abstract factory, Builder, Factory method, Prototype, Singleton.

 • Structural: Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy.

 • Behavioral: Chain of responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template method, Visitor.

Popis všetkých vzorov má jednotnú formálnu štruktúru

 • Intent – stručná definicia – zámer vzoru

 • Motivation – motivácia, príklad…

 • Applicability – vysvetlenie use when…

 • Structure – UML diagramy, (class prip. ďalšie)

 • Participants – popis členov v UML

 • Collaboration – a ich vzájomných vzťahov

 • Consequences
 • Implementation
 • Sample code
 • Known uses
 • Related Patterns – vzťah k iným vzorom

Pokyny pre štúdium

Ku skúške si študenti v rámci samoštúdia naštudujú všetky horeuvedené návrhové vzory.

Pre každý návrhový vzor treba poznať predovšetkým:

 • stručnú definíciu vzoru (Intent)
 • motiváciu a príklady použitia (use when…)
 • formálnu definíciu štruktúry (UML) a popísať jednotlých členov (Participants) a ich vzťahy (collaboration)
 • vzťahy k iným návrhovým vzorom

Študijné materiály

Pozn. nie je nutné študovať horeuvedenú monografiu

Informačný zdroje na webe:

 • https://www.oodesign.com – hlavný odporúčaný študijný zdroj, neobsahuje však vzory Facade a State

 • wiki – obsahuje všetky vzory aj s ukážkami implementácií v rôznych jazykoch

 • https://sourcemaking.com/design_patterns – obsahuje ukážky implementácií v rôznych jazykoch a zaujímavé porovnania vzorov (Rules of thumb)