Vizualizácia simulácie

Úlohy:
Vytvorte animáciu siete.
Vytvorte graf závislosti priepustnosti v sieti [Mbit/s] od vzdialenosti vysielačov od seba [m].

Zdroje: src/netanim/examples/dumbbell-animation.cc examples/wireless/wifi-hidden-terminal.cc examples/stats

vizualizacia experimentu

Prvý príklad ako vytvoriť animáciu pomocou modulu NS3 net-anim je uvedený v prvom projekte z príkladov v zdrojových kódoch. Dumbbell je aplikácia ktorá používa UDP echo client-server aplikáciu. Na jednej strane je N klientov a na druhej strane je M serverov. Spojení sú jednou linkou (p2p).
Netanim je špeciálnou triedou, ktorá využíva volania jednotlivých udalosti (vysielanie, prijímanie, pohyb …), zachytí ich a zapíše informáciu o zmene do XML súbora. Tento súbor sa následne dá prehrať cez aplikáciu Netanim obsiahnutu v NS3.

Druhý príklad je použitie agregátora (špeciálnu triedu FlowMonitor) na získanie počtu (ne)úspešných prenosov. V tejto triede je uložená informácia o toku balíkov medzi 2 uzlami: počet prenesených balíkov, počet zahodených balíkov, suma oneskorení … Na stránke sú zverejnené aj ďalšie použité príklady (examples/wireless/multirate.cc …). Jedným z možných použití a vizualizácie je export do súboru a import v (vyššie spomenutej aplikácie) Netanim.

Tretím príkladom je vykreslenie grafu závislosti — štatistika. Využíva sa knižnica Gnuplot