L1

Úlohy:

 • Udalosti (Callbacks) v NS3
 • Fyzicka vrstva
 • Databáza SQLite3

Udalosti

 • časové … Schedule(time,func,prem…);
 • riadené
  • volané triedou ->TraceConnectWithoutContext(char*,func,prem…);
  • volané konfiguráciou Config::ConnectWithoutContext(char*,func,prem…);

context je tá reťazcová premenná ktorú môžete využiť, aby ste vedeli, kde nastáva zmena v konfigurácii.

Ak vo funkcii namiesto MakeCallback zavoláte, MakeBoundCallback, môžete pridať premenné.

 1. TraceConnectWithoutContext(„nazov“, MakeCallBack(&funkcia1))
 2. TraceConnect( „nazov“, „context“, MakeCallBack(&funkcia2))
 3. Config::Connect(„cesta/nazov“, MakeBoundCallback ( &funkcia3, (int) a ….)
 4. Config::ConnectWithoutContext(„cesta/nazov“, MakeBoundCallback ( &funkcia4, (int) a ….)

Na vypnutie udalosti sa používa ->TraceDisconnect() a Config::Disconnect()

Úlohy

K príkladu fourth.cc vytvorte členskú funkciu zmena, ktorá inkrementuje pozorovanú premennú. Vytvorte funkciu pozorovanie, ktorá vypíše zmenu pozorovanej premennej. Zapnite / Vypnite trasovanie–pozorovanie, premennej.

K simulácii treba upraviť kód cv3-1.

 1. MobilityModel — RandomWalk2dMobilityModel
 2. TraceConnect — MobilityModel / CourseChange
 3. MobilityModel — mm1->DistanceFrom(mm2) ; Speed; possition -> acceleration (ACCELEROMETER), tangens(MAGNETOMETER), GYROSKOP …
 4. SQL

Hard sqlite3 zlinkovaná knižnica