Modelovanie a simulácia udalostných systémov

 

 

Organizácia
Podmienky
Cvičenia
Materiály

Organizácia predmetu

Podmienky absolvovania

 • Skúška : 60 bodov
 • Zápočet: 40 bodov

Na absolvovanie predmetu je nutné získať dokopy 56 bodov.

Cvičenia

Študenti budú na cvičeniach prezentovať pridelené témy podľa tabuľky v Google Drive. Na prístup použite účet STU.

Prezentácie:

 • Trvanie prezentácie 15 – 20 minút
 • Max. 15 bodov na jedného študenta:
  • 4-členný tím môže získať max.  60b
  • 3-členný tím môže získať max.  45b
  • Cvičiaci pridelia body celému tímu. Tie si členovia tímu medzi sebou rozdelia
 • Môžete použiť vlastný počítač s pripojením cez HDMI, alebo si priniesť prezentáciu vo formáte PDF
 • Prezentuje jeden alebo viac členov tímu
 • Prezentáciu odovzdajte do AIS do miesta odovzdania s názvom Prezentácie. Stačí jeden člen za tím, do 24 hodín po prezentácii

Otázky:

Každý tím vypracuje otázky k pridelenej téme (každý člen tímu vytvorí jednu otázku). Otázky sa nesmú opakovať.

 • Max. 5 bodov na študenta
 • Testové otázky s aspoň 4 možnosťami odpovede (jedna správna, ostatné nesprávne)
 • Poslať najneskôr týždeň po prezentácii
 • Poslať elektronicky do AIS do príslušného miesta odovzdania s názvom Otázky k prezentáciám. Formát: TXT
 • Každý študent pošle svoju otázku, ktorá je unikátna

Formát odovzdaného súboru:

 • Vaše meno
 • Vaše AIS ID
 • Názov témy, ku ktorej kladiete otázku
 • Znenie otázky
 • Odpovede (s označením správnej odpovede znakom plus, nesprávnych odpovedí znakom mínus)

Príklad:

Meno: Peter Dlhý
AIS ID: 12345
Téma: Github
Otázka: Akým príkazom stiahneme vzdialený repozitár systému GIT?
Odpovede:
+ git clone <url adresa>
– git cyclone <url adresa>
– git get <url adresa>
– git download <url adresa>

 

Materiály

MSUS-prednaska