Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Prednášajúci:Gabriel Juhás
Cvičiaci:Juraj Mažári
Kategória predmetu:,

Upozornenie

Organizácia
Podmienky
Semestrálny projekt
Materiály

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne – štvrtok, 10:00 – 12:00, AB150
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne – streda, 13:00 – 15:00 a 15:00 – 17:00, C117
 • Samostatné domáce štúdium
Konzultácie:

Konzultačné hodiny po dohode mailom, alebo osobne na cvičení.

Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je osvojiť si prostriedky a metódy modelovania, simulácie, analýzy a syntézy systémov, ktorých základnou charakteristikou sú diskrétne zmeny stavov vyvolané udalosťami. Ďalej je cieľom oboznámiť sa s algoritmami analýzy a syntézy pre konkrétne modelovacie formalizmy, najmä Petriho siete a ukázať ich použitie pri analýze a syntéze systémov v rôznych aplikačných oblastiach.

Plán semestra

 1. Základné vlastnosti udalostných systémov, dosiahnuteľnosť, ohraničenoť, živosť a deadlocky.
 2. Sekvenčný popis správania v Petriho sieťach.
 3. Štrukturálna analýza a invarianty Petriho sietí.
 4. Analýza živosti v Petriho sieťach. Analýza ohraničenosti v Petriho sieťach.
 5. Analýza deadlockov v Petriho sieťach.
 6. Analýza dosiahnuteľnosti v automatoch a v Petriho sieťach.
 7. Syntéza modelov založených na Petriho sieťach z regulárnych výrazov a automatov.
 8. Nesekvenčné popisy správania udalostných systémov.
 9. Overovanie dosiahnuteľnosti pomocou nesekvenčných procesov.
 10. Algoritmy overovania uskutočniteľnosti sekvenčných a nesekvenčných scenárov.
 11. Syntéza modelov založených na Petriho sieťach z nesekvenčných scenárov.
 12. Príklady použitia analýzy a syntézy v aplikačných oblastiach podnikových procesov, pružných výrobných systémov a komunikačných protokolov.

Podmienky absolvovania

Účasť na prednáškach a aktivita na cvičeniach: 30 bodov 
Skúška (Skupinový projekt): 70 bodov

Na absolvovanie predmetu je nutné získať dokopy 56 bodov.

Náplňou semestrálneho projektu je vytvoriť procesnú aplikáciu pomocou modelovacieho jazyka Petriflow v poskytnutom aplikačnom servery.

Projekt má hodnotu skúšky a je možné za neho získať max. 70 bodov.

Semestrálny projekt je pre 4-členné tímy. Každý študent musí byť v nejakom tíme, ktorý má schválenú tému. Téma sa schvaľuje po konzultácii s cvičiacim na jednom z cvičení. Schválené témy sú zobrazené v tabuľke nižšie. Tabuľka je aktualizovaná priebežne.

Schválené tímy a témy