Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Upozornenie

Deadline odovzdania 1. semestrálneho projektu je  4.11.2021

Zadanie z Cvičenia 3 je do 17.10.2021 23:59

 

Organizácia
Podmienky
Semestrálny projekt
Materiály

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu: Štvrtok, 10:00 – 12:00
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu: Štvrtok 13:00 – 15:00
 • Samostatné domáce štúdium
Konzultácie:

Konzultačné hodiny dohodou (na prednáške/emailom/Discord)

Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je osvojiť si prostriedky a metódy modelovania, simulácie, analýzy a syntézy systémov, ktorých základnou charakteristikou sú diskrétne zmeny stavov vyvolané udalosťami. Ďalej je cieľom oboznámiť sa s algoritmami analýzy a syntézy pre konkrétne modelovacie formalizmy, najmä Petriho siete a ukázať ich použitie pri analýze a syntéze systémov v rôznych aplikačných oblastiach.

Plán semestra

 1. Základné vlastnosti udalostných systémov, dosiahnuteľnosť, ohraničenoť, živosť a deadlocky.
 2. Sekvenčný popis správania v Petriho sieťach.
 3. Štrukturálna analýza a invarianty Petriho sietí.
 4. Analýza živosti v Petriho sieťach. Analýza ohraničenosti v Petriho sieťach.
 5. Analýza deadlockov v Petriho sieťach.
 6. Analýza dosiahnuteľnosti v automatoch a v Petriho sieťach.
 7. Syntéza modelov založených na Petriho sieťach z regulárnych výrazov a automatov.
 8. Nesekvenčné popisy správania udalostných systémov.
 9. Overovanie dosiahnuteľnosti pomocou nesekvenčných procesov.
 10. Algoritmy overovania uskutočniteľnosti sekvenčných a nesekvenčných scenárov.
 11. Syntéza modelov založených na Petriho sieťach z nesekvenčných scenárov.
 12. Príklady použitia analýzy a syntézy v aplikačných oblastiach podnikových procesov, pružných výrobných systémov a komunikačných protokolov.

Podmienky absolvovania

 • Účasť na prednáškach: max 10 bodov
 • Účasť a aktivita na cvičeniach: max 10 bodov
 • Skúška (Projekty): 70 bodov
  • 1. projekt: 30 bodov
  • 2. projekt: 50 bodov

Na absolvovanie predmetu je nutné získať dokopy 56 bodov.

Cvičenia

Na cvičeniach budú priebežne zverejnené úlohy pre získanie bodov.

Všetky zadania/úlohy budú zverejnené na Google Classroom .

Pre získanie bodu je potrebné dodržanie pokynov uvedených v zadaní cvičenia.
Zadanie bude dostupné vždy od konca cvičenia do najbližšej nedele polnoci.

Štatistiky

Semestrálne projekty

Náplňou semestrálneho projektu je vytvoriť procesnú aplikáciu pomocou modelovacieho jazyka Petriflow v poskytnutom aplikačnom servery (engine).

Projekty majú hodnotu skúšky a je možné z nich dokopy získať max. 70 bodov. Projekty je potrebné vypracovať individuálne.

Počas semestra budú celkovo dva projekty:

 1. Projekt – jedno-procesová aplikácia + 6min video – 30 bodov
 2. Projekt – viac-procesová aplikácia + 10min video – 50 bodov

Tému semestrálneho projektu si študent vymyslí sám. Každý študent musí mať tému, ktorá je schválená vyučujúcimi. Téma sa schvaľuje po konzultácii s cvičiacim na jednom z cvičení. Téma sa volí pre 1. projekt a pre 2. projekt. V téme zvolenej pre 1. projekt môžete pokračovať aj v 2. projekte, ale nemusíte.
Schválené témy sú zobrazené v tabuľke nižšie.

Sprievodné video

Spolu s procesmi vypracované v jazyku Petriflow, ktoré sú aj nasadené na poskytnutom aplikačnom servery (engine) je potrebné odovzdať aj video.
Sprievodné video má pozostávať z dvoch častí:

 • predstavenie siete, ukázanie jej fungovania (odsimulovanie), ukážka niektorých dôležitých častí procesu (nastavenie rolí, akcie apod.)
 • ukážka nasadeného procesu na servery a prejdenie aspoň jedného prípadu použitia, na ktorom je demonštrovaná funkčnosť procesnej aplikácie

Video musí mať maximálne dĺžku pre 1. projekt 6 minút a pre 2. projekt 10 minút. Video musí byť odovzdané vo formáte mp4.

Miesto odovzdania bude upresnené počas semestra, najneskôr však týždeň pred termínov odovzdania.

Odovzdávanie

Projekty sa budú odovzdávať do Google Classroom na odkaze: https://classroom.google.com/c/MjI2ODgzMDQ5NzQw

V classroom je možné vytvoriť miesto odovzdania aj s pokynmi zadania bez limitov, ktoré sú v AISe. O vytvorení takého to miesta budú študenti včas upozornený.

Pre pridanie sa do classroom je potrebné ísť na nasledovný link a byť prihlásený pod stuba.sk doménov: https://classroom.google.com/c/MjI2ODgzMDQ5NzQw?cjc=ajsxfgr

Témy pre 1. Projekt 

 

Process driven application development

Modely procesov (.xml súbory) si môžete zobraziť na stránke http://builder.interes.group/modeler.

1. Models

2. Roles

3. Data

4. Actions

Petriflow

Príklady procesov (use cases)

Vzorové riešenia zadania

Procesne riadený systém pre HR

Autoservice

Literatúra