Paralelné programovanie a distribuované systémy

Prestávka

Vidíme sa v letnom semestri 2021

Organizácia
Prednášky
Cvičenia
Podmienky
Literatúra

Organizácia predmetu


Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Samostatné domáce štúdium

Prednáška:

Utorok, C-801, 8.00–9.40

Cvičenia:

Všetky cvičenia sú v utorok v C-802 v týchto časoch:

 • 10.00–11.40
 • 13.00–14.40
 • 15.00–16.40

Konzultácie:

Dohodou (na prednáške/po cvičení/mailom).

Cieľ predmetu

Obsahom predmetu je analýza rôznych synchronizačných vzorov. Naším cieľom je ponúknuť študentom možnosť oboznámiť sa s rôznymi synchronizačnými problémami spolu s ich riešením. Synchronizačnými problémami rozumieme riešenie koordinácie súbežne (azda aj súčasne) vykonávaných úloh s cieľom zabezpečiť integritu údajov, s ktorými jednotlivé úlohy pracujú; samozrejme zároveň požadujeme dosiahnutie korektného výsledku výpočtu.

Plán semestra

Prednášky sledujú obsah knižky „The Little Book of Semaphores“ od autora menom Allen B. Downey (zdroj napr. na http://greenteapress.com/wp/semaphores/).

Preberané synchronizačné problémy delíme podľa uvedenej literatúry na:

 1. klasické synchronizačné problémy
 2. menej klasické synchronizačné problémy
 3. nie až tak klasické synchronizačné problémy
 4. ani zďaleka klasické synchronizačné problémy.

V úvodnej časti semestra sa oboznámime so základnými synchronizačnými primitívami a vzormi ako mutex, semafor, signalizácia, kritická oblasť, rendezvous, multiplex, bariéra… Zároveň s nimi začneme riešiť klasické synchronizačné úlohy ako producent/konzument, čitatelia/zapisovatelia, večerajúci filozofi, problém fajčiarov…

18.2.2020 1. prednáška
25.2.2020 2. prednáška
3.3.2020 3a. prednáška

3b. prednáška

10.3.2020 4a. prednáška

4b. prednáška

17.3.2020 10.00 Discord 5. prednáška
17.3.2020 15.00 Discord Stream 5. cvičenia
24.3.2020 6. prednáška
30.3.2020 konzultácia k zápočtu
7.4.2020 7. prednáška
14.4.2020 8. prednáška
21.4.2020 9. prednáška
28.4.2020 10. prednáška
5.5.2020 konzultácia k zápočtu
Skúškové obdobie Riadny termín skúšky
Skúškové obdobie Opravný termín skúšky

Prednášky

7. týždeň – konzultácia  k zápočtu č. 1
7. prednáška – koprogramy

Iterátor, generátor a korutina v jazyku Python

8. prednáška – Async IO

Async IO v Pythone

9. prednáška – CUDA

Cuda

10. prednáška – CUDA

Cuda pokračovanie

12. týždeň – konzultácia k zápočtu č. 2

Podmienky absolvovania

 1. Prvá zápočtová písomka za 25 bodov. Potrebné získať minimálne 10 bodov
 2. Druhá zápočtová písomka za 25 bodov. Potrebné získať minimálne 10 bodov
 3. Skúška za 50 bodov: definícia a riešenie synchronizačných primitív a problémov. Potrebné získať minimálne 20 bodov

Alternatíva ku skúške

Namiesto skúšky bude možné vypracovať semestrálny projekt. Vypracovať ho môžu jednotlivci alebo dvojice. Téma bude zadaná po dohode s prednášajúcim. Na udelenie bodov je potrebné odovzdať git repozitár s kompletnou históriou projektu. Správy commitov musia byť v štandardnom formáte Conventional Commits a riadne podpísané menom autora.

Upozornenie

Študijný poriadok STU v článku 5 bod 2 hovorí: „Organizovanými formami vzdelávacích činností sú najmä prednáška, seminár, rôzne typy cvičení (…).“ Následne v bode 5 toho istého článku upozorňuje, že: „Neúčasť študenta na vzdelávacej činnosti môže vo výnimočných prípadoch vyučujúci ospravedlniť z dôvodu práceneschopnosti alebo z dôvodu iných prekážok na strane študenta (…), ktoré študent preukáže príslušnými dokladmi. Vyučujúci môže požadovať od študenta vypracovanie náhradnej úlohy, napr. seminárnej práce, ako náhradu za neúčasť na výučbe. V prípade neospravedlnenej neúčasti študent nemá nárok na zadanie náhradnej úlohy.“