Paralelné programovanie a distribuované systémy

Organizácia
Cieľ
Podmienky absolvovania
Literatúra
Iné

Organizácia predmetu


Predmet je členený do nasledujúcich aktivít

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne v pondelok o 10.00 v miestnosti AB-150
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa vybranej rozvrhovej akcie (streda 13.00 a 15.00) v miestnosti DE-150
 • Samostatné domáce štúdium

Moodle

Študijné materiály, prednášky a zadania sú zverejňované na platforme Moodle.

Konzultácie

Dohodou

Plán semestra

# Téma Prednáška Cvičenie
1 Úvod do PPaDS (mY) 12.2. 14.2.
2 Klasické synchronizačné problémy a metódy (mY) 19.2. 21.2.
3 Klasické synchronizačné problémy a metódy (mY) 26.2. 28.2.
4 Princípy paralelných výpočtov (MN) 4.3. 6.3. (DE-150)
5 Princípy paralelných výpočtov (MN) 11.3. 13.3. (DE-150)
6 Princípy paralelných výpočtov (MN) 18.3. 20.3. (DE-150)
7 Rozhranie na výmenu správ (MPI) (mY) 25.3. 27.3.
8 Programovanie na platforme CUDA (RP) 1.4. iba na YouTube 3.4.
9 Paralelné programovanie a algoritmy (MN) 8.4. 10.4.
10 Paralelné programovanie a algoritmy (MN) 15.4. 17.4.
11 Asynchrónne programovanie (RP) 22.4. 24.4.
bonusová prednáška k semestrálnym zadaniam 29.4. Sviatok práce
12 Asynchrónne programovanie (RP) 6.5. 9.5. (náhrada – štvrtok)

Cieľ predmetu

Obsahom predmetu je analýza rôznych synchronizačných vzorov. Naším cieľom je ponúknuť študentom možnosť oboznámiť sa s rôznymi synchronizačnými problémami spolu s ich riešením. Synchronizačnými problémami rozumieme riešenie koordinácie súbežne (azda aj súčasne) vykonávaných úloh s cieľom zabezpečiť integritu údajov, s ktorými jednotlivé úlohy pracujú; samozrejme zároveň požadujeme dosiahnutie korektného výsledku výpočtu.

V druhej časti semestra zameriavame pozornosť na niektoré moderné oblasti programovania, ktoré sa rýchlo rozvíjajú: paralelné výpočty na grafických kartách a asynchrónne programovanie.

 

Podmienky absolvovania

 1. Cvičenia: 40 bodov
  1. sedem úloh počas semestra po 5 bodov (1. – 3., 7., 8., 11. a 12. cvičenie),
  2. teoretický test za 5 bodov (4. – 6. týždeň).
 2. Semestrálny projekt za 20 bodov.
 3. Skúška za 40 bodov.
 4. Hodnotenie jedným písmenkom môže získať iba ten, kto na konci semestra vyplní evaluáciu.

Pri 5-bodových úlohách sa hodnotí git repozitár na službe Github. Git repozitár musí obsahovať kompletnú históriu projektu. Správy commitov musia byť v štandardnom formáte Conventional Commits a riadne podpísané menom autora. Zadaním vyžadovaná dokumentácia musí byť súčasťou štruktúry repozitára (.md súbory), nie samostatné dokumentačné súbory (.doc, .pdf, .txt, a podobne). Plagiátorstvo je ohodnotené symbolom N (nezískal predpoklad pre vykonanie skúšky) (časť kódu prevzatú od iného autora musíte riadne označiť, inak ide o plagiát; podobne ide o plagiát, ak viacerí študenti zdieľajú preukázateľne podobný kód).

Upozornenie

Študijný poriadok STU v článku 5 bod 2 hovorí: „Organizovanými formami vzdelávacích činností sú najmä prednáška, seminár, rôzne typy cvičení (…).“ Následne v bode 5 toho istého článku upozorňuje, že: „Neúčasť študenta na vzdelávacej činnosti môže vo výnimočných prípadoch vyučujúci ospravedlniť z dôvodu práceneschopnosti alebo z dôvodu iných prekážok na strane študenta (…), ktoré študent preukáže príslušnými dokladmi. Vyučujúci môže požadovať od študenta vypracovanie náhradnej úlohy, napr. seminárnej práce, ako náhradu za neúčasť na výučbe. V prípade neospravedlnenej neúčasti študent nemá nárok na zadanie náhradnej úlohy.“