Paralelné programovanie a distribuované systémy – PPDS

Prednášajúci:Dušan Bernát
Martin Bečka
Cvičiaci:Tomáš Vavro
Martin Bečka
Kategória predmetu:,
Organizácia
Cieľ
Podmienky absolvovania
Literatúra
Iné

Organizácia predmetu


Predmet je členený do nasledujúcich aktivít

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu (streda 10:00–11:40)
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu v miestnosti C-117 (utorok 8:00–9:40 a 10:00–11:40)
 • Samostatné domáce štúdium

Moodle

https://elearn.elf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=699

Prednáška

Streda, 10.00–11.40, miestnosť AB 150

Cvičenia

Cvičenia sú v utorok v C-117:

 • 8.00–9.40
 • 10.00–11.40

Konzultácie

Dohodou

Plán semestra

Preberané témy:

 1. klasické synchronizačné problémy a metódy (1–3 týždeň)
 2. princípy paralelných výpočtov (4–5 týždeň)
 3. paralelné programovanie a algoritmy (6–10 týždeň)
 4. programovanie v platforme CUDA (záver semestra).

Cieľ predmetu

Obsahom predmetu je analýza rôznych synchronizačných vzorov. Naším cieľom je ponúknuť študentom možnosť oboznámiť sa s rôznymi synchronizačnými problémami spolu s ich riešením. Synchronizačnými problémami rozumieme riešenie koordinácie súbežne (azda aj súčasne) vykonávaných úloh s cieľom zabezpečiť integritu údajov, s ktorými jednotlivé úlohy pracujú; samozrejme zároveň požadujeme dosiahnutie korektného výsledku výpočtu.

V druhej časti semestra zameriavame pozornosť na niektoré moderné oblasti programovania, ktoré sa rýchlo rozvíjajú: paralelné výpočty na grafických kartách a asynchrónne programovanie.

 

Podmienky absolvovania

 1. Štyri úlohy počas semestra po 5 bodov
 2. Jedna úloha približne v polovici semestra za 10 bodov
 3. Semestrálny projekt za 20 bodov
 4. Pri 5 a 10 bododvých úlohách sa hodnotí git repozitár na službe Github. Git repozitár musí obsahovať kompletnú históriu projektu. Správy commitov musia byť v štandardnom formáte Conventional Commits a riadne podpísané menom autora. Zadaním vyžadovaná dokumentácia musí byť súčasťou štruktúry repozitára (.md súbory), nie samostatné dokumentačné súbory (.doc, .pdf, .txt, a podobne). Plagiátorstvo je ohodnotené symbolom NZ (nedostal zápočet) (časť kódu prevzatú od iného autora musíte riadne označiť, inak ide o plagiát; podobne ide o plagiát, ak viacerí študenti zdieľajú preukázateľne podobný kód).
 5. Podmienky získania zápočtu: aspoň 21 bodov a odovzdanie semestrálneho projektu.
 6. Skúška za 50 bodov
 7. Hodnotenie jedným písmenkom môže získať iba ten, kto na konci semestra vyplní evaluáciu.

Upozornenie

Študijný poriadok STU v článku 5 bod 2 hovorí: „Organizovanými formami vzdelávacích činností sú najmä prednáška, seminár, rôzne typy cvičení (…).“ Následne v bode 5 toho istého článku upozorňuje, že: „Neúčasť študenta na vzdelávacej činnosti môže vo výnimočných prípadoch vyučujúci ospravedlniť z dôvodu práceneschopnosti alebo z dôvodu iných prekážok na strane študenta (…), ktoré študent preukáže príslušnými dokladmi. Vyučujúci môže požadovať od študenta vypracovanie náhradnej úlohy, napr. seminárnej práce, ako náhradu za neúčasť na výučbe. V prípade neospravedlnenej neúčasti študent nemá nárok na zadanie náhradnej úlohy.“

Iné

 • Nainštalovaná podpora MPI v C-117

https://mpi4py.readthedocs.io/en/stable/index.html

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=100593

 • J. JaJa: „An Introduction to Parallel Algoritmhs“ (kniha):

https://people.ksp.sk/~ppershing/data/skola/JaJa.pdf

 

 • Školsky rok 2021/2022

https://uim.fei.stuba.sk/i-ppds-2022/