Kategória

Uncategorized @sk

Skorší termín štátnej skúšky bakalárského štúdia – ak. r. 2018/2019

Skorší termín štátnej skúšky bakalárskeho štúdia AI sa bude konať dňa 11. 06. 2019 od 9:00 hod. v miestnosti C 517. Rozpis komisie a plán skoršieho termínu štátnej skúšky bakalárskeho štúdia ⇒ TU

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia – ak. r. 2018/2019

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 10. až 12. 06. 2019 od 8.30. Rozpis komisií a plán štátnych skúšok ⇒ TU Skúšanie prebieha v blokoch podľa rozpisu. Žiadame študentov, aby sa dostavili najneskôr 20 minút pred plánovaným začiatkom bloku (t.j. 8:30, 10:50, 13:20), v ktorom budú mať skúšku. Štátna skúška je verejná, môžete samozrejme prísť...

Docent Polakovič oslávil 50tku

Celý kolektív Ústavu informatiky a matematiky praje k životnému jubileu svojho kolegu veľa zdravia, štastia, pracovných aj súkromných úspechov a ďalšie spokojné roky na našom pracovisku.

Prednáška profesora Pykacza

V stredu 15.5.2019 sa na našom ústave uskutočnila prednáška profesora Jarosława Pykacza z Gdanskej univerzity. V rámci svojho dvojmesačného výskumného pobytu u nás predniesol príspevok s názvom ,,Bergen equilibrium – the forgotten notion of game theory,,.  Na zaujímavú prednášku prišli okrem zamestnancov našej fakulty aj kolegovia zo Stavebnej fakulty STU. Prof. Pykacz, ako dlhoročný spolupracovník Oddelenia matematiky ÚIM, navštevuje naše...

Osobnosť medzinárodnej spolupráce za rok 2018

Profesor Otokar Grošek bol ocenený za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť „Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti“. Foto: CVTI SR a SAV http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973

Berge equilibrium – the forgotten notion of game theory

Jarosław Pykacz (Institute of Mathematics, University of Gdańsk, Poland) Guest researcher at our institute (April – May, 2019) 15.5.2019, 9:30, A419 Talk summary: The idea of a solution concept of a game that nowadays is called Berge equilibrium (BE) was launched by French mathematician Claude Berge in his book published in 1957, i. e. seven...

Hľadáme VÚB ambasádora pre Big data

FEI STU: Výberové konanie: VÚB ambasádor v oblasti Veľké dáta (Big data) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (ďalej len FEI STU) zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje...

Odovzdali sme štipendiá za Matematiku 1

VÚB Ambasádor je projekt, v rámci ktorého naša fakulta oceňuje formou mimoriadnych štipendií študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia za vynikajúce študijné výsledky v predmete Matematika 1. Slávnostné odovzdanie týchto štipendií sa na pozvanie Nadácie VÚB konalo 11. 4. 2019 v priestoroch VÚB na Mlynských Nivách. Dúfame, že tieto štipendiá pomôžu pri rozvoji matematických a kreatívnych...

Študentská vedecká a odborná činnosť 2019 (ŠVOČ)

Dňa 10.4.2019 sa bude konať ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Študenti sa môžu prihlásiť na prehliadku prác do 15. 3. 2019 u tajomníka ŠVOČ (Vladislav Novák, C 514) emailom na adrese vladislav.novak@stuba.sk. Viac informácii nájdete na fakultnej stránke venovanej ŠVOČ.

Štipendiá Matematika 1 a 2

V zmysle dohody s Nadáciou VÚB môžu úspešní absolventi predmetov Matematika 1 a Matematika 2 (1. ročník, bakalárske štúdium) získať štipendium pre najlepšieho poslucháča/poslucháčku predmetu v akademickom roku 2018/19. Jedná sa o štipendium typu „best in the class“ s finančnou odmenou za každý predmet: 1000€ pre najlepšieho študenta alebo študentku, 300€ pre ďalších piatich študentov...
1 4 5 6 7