Bakalársky projekt + Bakalárska záverečná práca

Organizácia
Aktuálne projekty
Oznamy
Iné informácie

Cieľ predmetu

Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov. Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova

 1. Štúdium problematiky, získavanie zdrojov.
 2. Analýza problému, počiatočný návrh riešenia a téz bakalárskej práce.
 3. Písomná a ústna prezentácia výsledkov riešenia projektu.
 4. Podrobný návrh riešenia.
 5. Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie.
 6. Implementácia a overenie riešenia.
 7. Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu

Priebežné hodnotenie: pripravenosť na konzultácie s vedúcim projektu, priebežné výsledky
Záverečné hodnotenie: obhajoba projektu – klasifikovaný zápočet

Návrhy tém sú zverejnené v AIS.

Obhajoba BP1

Prezentácie priebežných výsledkov z bakalárskych projektov sú naplánované na:

 • 31.01.2018 – od 9.00 hod.

Žiadame študentov, aby prišli s predstihom, nakoľko si treba nahrať prezentáciu.

Predpokladá sa krátka prezentácia (8 minút), kde je zhrnutý doterajší stav práce (stručne: na akej téme robíte, aké sú ciele, čo ste naštudovali) a plán na ďalší semester (aké riešenie ste navrhli).

Prezentovať môžu len študenti, ktorí majú založené zadanie BP, DP v AIS.

Náhradný termín neexistuje!!!

Šablóny pre písanie záverečnej práce

Dostupné šablóny k projektu Záverečnej práce (BP/DP) si stiahnite tu. Pre použitie Microsoft word a pre použitie LaTeX.

Obsah, postup odovzdávania BP

Čo má obsahovať, formálne ako má byť upravená a aký je postup odovzdávania BP nájdete na stránke fakulty tu:

Legislativa – dilomovy/bakalarsky projekt

Odporúčaná štruktúra práce

Jednou z dôležitých informácii je odporúčaný rozsah bakalárskej práce – podľa metodického usmernenia 56/2011 je to pre bakalársku prácu 30 až 40 strán (54 000 až 72 000 znakov).

Predpisy súvisiace s licenčnými právami:

Finálne pokyny a licenčná zmluva sa dojedná pri odovzdávaní práce cez systém AIS (kde sú uvedené aj aktuálne platné pokyny).

Dodatočné pokyny

Ústav Informatiky a Matematiky pre práce na odbore Aplikovaná informatika stanovuje dodatočné pokyny a odporúčania v nasledovnom dokumente:

Bc práce – Kritériá UIM BcPraceKriteria-PZajac-AHambalik

Šablóny pre posudky BP

Posudok vedúceho bakalárskej práce

Posudok oponenta bakalárskej práce

Stručné pokyny pre posudzujúcich:

 • V posudkoch boli vybrané základné aspekty prác (zvlášť z pohľadu vedúceho a oponenta), ktoré by mali byť kvalitatívne ohodnotené známkou A-E. V prípade, že niektorý aspekt práca vôbec nespĺňa, hodnotí sa tento aspekt FX, ale aj celá práca FX.
 • Okrem pridelenej známky za príslušný aspekt sa očakáva stručný komentár podľa pokynov v posudkovom formulári.
 • Ak sú nejaké aspekty práce, ktoré nezapadajú do vybraných kritérií, je množné pridať pripomienky a komentáre (opäť odporúčame stručnosť) na rezervované miesto vo formulári.
 • Výsledná známka by sa mala odvíjať od pridelených čiastočných známok, ale nechávame na posudzovateľovi, akú váhu pridelí ktorým kritériám (vzhľadom na rozmanitosť prác).